Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Corporate Services Minutes 2014:

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the issuing
  authority code
, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from the titles of the minutes below), e.g. "bid committee",
  "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 

Go to

 • Business Strategy & Stakeholder Management Minutes (DBS)

 • Communication Minutes (DCO)

 • Financial Accounting (Accounting Services) Minutes (DFA)

 • Recruitment and Selection Minutes (RSC)

 • Procurement Management Minutes (DPM)

 • Strategic People Management Minutes (HRM) • Business Strategy & Stakeholder Management Minutes (DBS):  SCHOOL IMPROVEMENT MONITORING FOR THE FOURTH QUARTER
  SKOOLVERBETERINGSMONITERING VIR DIE VIERDE KWARTAAL
  INKQUBO YOKUBEKA ESWENI UPHUCULO LWESIKOLO (SCHOOL IMPROVEMENT MONITORING (SIM)) YEKOTA 4 SCHOOL IMPROVEMENT MONITORING FOR THE THIRD QUARTER
  SKOOLVERBETERINGSMONITERING VIR DIE DERDE KWARTAAL
  INKQUBO YOKUBEKA ESWENI UPHUCULO LWESIKOLO (SCHOOL IMPROVEMENT MONITORING (SIM)) YEKOTA YESITHATHU SCHOOL IMPROVEMENT PLANS FOR 2015
  SKOOLVERBETERINGSPLAN VIR 2015
  IZICWANGCISO ZOPHUCULO LWESIKOLO (SCHOOL IMPROVEMENT PLANS (SIPS)) ZIKA-2015 SCHOOL IMPROVEMENT MONITORING FOR THE SECOND QUARTER
  SKOOLVERBETERINGSMONITERING VIR DIE TWEEDE KWARTAAL
  INKQUBO YOKUBEKA ESWENI UPHUCULO LWESIKOLO (SCHOOL IMPROVEMENT MONITORING (SIM))
  YEKOTA YESIBINI
  SCHOOL IMPROVEMENT PLANS AND MONITORING FOR 2014
  SKOOLVERBETERINGSPLANNE EN MONITERING VIR 2014
  ISIHLOKO: IZICWANGCISO ZOPHUCULO LWESIKOLO NOKUBEKWA ESWENI KWAZO (SCHOOL IMPROVEMENT PLANS) NGO-2014


  Communication Minutes (DCO):  YEAR BEYOND PROGRAMME
  YEAR BEYOND-PROGRAM
  IPROGRAM YONYAKA ONGAPHAYA


  Financial Accounting (Accounting Services):  VISITS TO SCHOOLS BY OFFICIALS FROM THE OFFICE OF THE AUDITOR-GENERAL, SOUTH AFRICA 26 FEBRUARY 2014 TO 28 MARCH 2014
  BESOEKE AAN SKOLE DEUR DIE AMPTENARE VAN DIE KANTOOR VAN DIE OUDITEURGENERAAL VAN SUID-AFRIKA - 26 FEBRUARIE 2014 TOT 28 MAART 2014
  UKUTYELELWA KWEZIKOLO NGAMAGOSA AVELA KWI-OFISI YOMPHICOTHI-ZINCWADI WOMZANTSI AFRIKA (OFFICE OF THE AUDITOR-GENERAL SOUTH AFRICA) (NGE-26 FEBRUWARI UKUYA KUTSHO KWI-28 MATSHI 2014)


  Procurement Management:  TELEPHONE USAGE AT WCED HEAD OFFICE
  TELEFOONGEBRUIK BY DIE WKOD-HOOFKANTOOR
  UKUSETYENZISWA KWEFONI KWII-OFISI ZAKWANDLUNKULU


  Recruitment and Selection Minutes:  2015 VACANCY BULLETINS FOR OFFICE-BASED EDUCATORS AND OFFICE-BASED PUBLIC SERVICE STAFF
  VAKATURE BULLETINS VIR KANTOORGEBASEERDE OPVOEDERS EN STAATSDIENSPERSONEEL VIR 2015
  IIBHULETHINI ZEZITHUBA ZOOTITSHALA ABASEZI-OFISINI NEZABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE ABASEZI-OFISINI ZANGO-2015 ISSUING OF 2015 VACANCY LIST DATES FOR INSTITUTION-BASED PUBLIC SERVICE STAFF
  UITREIKING VAN 2015 VAKATURELYSDATUMS VIR INRIGTINGGEBASEERDE STAATSDIENSPERSONEEL
  UKUKHUTSHWA KWEMIHLA YEZINTLU ZEZITHUBA ZANGO-2015 ZABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE ABAKUMAZIKO ROLE OF THE RESOURCE PERSON - RECRUITMENT AND SELECTION OF INSTITUTION BASED EDUCATORS
  ROL VAN DIE HULPBRONPERSOON WERWING EN KEURING VAN INRIGTINGGEBASEERDE OPVOEDERS
  INDIMA YOMNTU OSISAZI (RESOURCE PERSON) UKUGAYWA NOKUKHETHWA KOOTITSHALA ABAKUMAZIKO PERMANENT APPOINTMENT OF NEWLY QUALIFIED EDUCATORS IN TERMS OF SECTION 6A OF THE EMPLOYMENT OF EDUCATORS ACT, 1998
  PERMANENTE AANSTELLING VAN NUUT GEKWALIFISEERDE OPVOEDERS INGEVOLGE ARTIKEL 6A VAN DIE WET OP DIE INDIENSNEMING VAN OPVOEDERS, 1998
  UKUQESHWA ISIGXINA KOOTITSHALA ABASANDULA UKUFUMANA IZIQINISEKISO ZOBUTITSHALA NGOKWESIQENDU USECTION 6A OF THE EMPLOYMENT OF EDUCATORS ACT CONVERSION FROM TEMPORARY EMPLOYMENT TO PERMANENT EMPLOYMENT OF INSTITUTION BASED PUBLIC SERVICE EMPLOYEES
  OMSKAKELING VAN TYDELIKE AANSTELLING NA PERMANENTE AANSTELLING VAN INRIGTINGGEBASEERDE STAATSDIENSWERKNEMERS
  UKUTSHINTSHWA KWENGQESHO YETHUTYANA ITSHINTSHELWE KWINGQESHO ESISIGXINA KUBAQESHWA BENKONZO KARHULUMENTE ABAKUMAZIKO REQUESTING PERSAL REPORTS FROM PROVINCIAL TREASURY
  AANVRAAG OM PERSALVERSLAE VANAF PROVINSIALE TESOURIE
  UKUCELA IINGXELO ZEPESALI KWI-OFISI KANONDYEBO WEPHONDO REQUEST FOR SPECIAL VACANCY LISTS: PRINCIPALS AND DEPUTY PRINCIPALS
  VERSOEK OM SPESIALE VAKATURELYS: PRINSIPALE EN ADJUNKPRINSIPALE
  ISICELO SOKUKHUTSHWA KWEZINTLU ZEZITHUBA EZIZODWA (SPECIAL VACANCY LISTS) ZEENQUNUNU NAMASEKELA NQUNUNU ISSUING OF 2014 VACANCY LIST DATES FOR INSTITUTION BASED PUBLIC SERVICE STAFF
  UITREIKING VAN 2014 VAKATURELYSDATUMS VIR INRIGTINGGEBASEERDE STAATSDIENSPERSONEEL
  UKUKHUTSHWA KWEMIHLA YEZINTLU ZEZITHUBA ZABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE ABAKUMAZIKO ZANGO-2014 2014 VACANCY BULLETINS FOR OFFICE-BASED EDUCATORS AND OFFICE-BASED PUBLIC SERVICE STAFF
  VAKATURE BULLETINS VIR KANTOORGEBASEERDE OPVOEDERS EN STAATSDIENSPERSONEEL VIR 2014
  IIBHULETHINI ZEZITHUBA ZOOTITSHALA ABASEZI-OFISINI NEZABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE ABASEZI-OFISINI ZANGO-2014


  Strategic People Management Minutes:  THE IMPORTANCE OF EDUCATORS AND PUBLIC SERVANTS APPLYING FOR PERMISSION TO PERFORM REMUNERATIVE WORK OUTSIDE THE PUBLIC SERVICE
  DIE BELANGRIKHEID VAN OPVOEDERS EN STAATSDIENSPERSONEEL OM AANSOEK TE DOEN OM TOESTEMMING OM BESOLDIGE WERK BUITE DIE STAATSDIENS TE VERRIG
  UKUBALULEKA KOKUBA OOTITSHALA NABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE BENZE ISICELO SOKWENZA UMSEBENZI OHLAWULELWAYO (REMUNERATIVE WORK) OWENZIWA NGAPHANDLE KWENKONZO KARHULUMENTE COMPULSORY PUBLIC SERVICE INDUCTION (PSI) PROGRAMME FOR EMPLOYEES APPOINTED IN TERMS OF THE PUBLIC SERVICE ACT
  VERPLIGTE STAATSDIENSINDUKSIE (SDI)-PROGRAM
  IPROGRAM YOKWAZISWA NGOMSEBENZI ENYANZELEKILEYO KWINKONZO KARHULUMENTE (COMPULSORY PUBLIC SERVICE INDUCTION (PSI)) PART-TIME STUDY BURSARY SCHEME FOR PUBLIC SERVICE EMPLOYEES (2015 ACADEMIC YEAR)
  DEELTYDSE STUDIEBEURSSKEMA VIR STAATSDIENSWERKNEMERS (2015 AKADEMIESE JAAR)
  ISKIM SEEBHASARI ZOKUFUNDA NGOKUNGESOSIGXINA SABAQESHWA BENKONZO KARHULUMENTE (KUNYAKA WOKUFUNDA KA-2015) SIXTY-SIX EXTRAORDINARY 2015 FUNZA LUSHAKA BURSARIES FOR STUDENTS IN THE WESTERN CAPE PROVINCE
  SES EN SESTIG BUITENGEWONE FUNZA LUSHAKA-BEURSE VIR 2015 VIR STUDENTE IN DIE WES-KAAP PROVINSIE
  IIBHASARI ZEFUNZA LUSHAKA EZINGAMASHUMI AMATHANDATHU ANESITHANDATHU ZEEMEKO EZIZODWA ZIKA-2015 (SIXTY-SIX EXTRAORDINARY 2015 FUNZA LUSHAKA BURSARIES) KWIPHONDO LENTSHONA KOLONI EMPLOYEE HEALTH AND WELLNESS DAY AS WELL AS HIV COUNSELLING AND TESTING AT THE WCED
  HEAD OFFICE

  WERKNEMERSGESONDHEIDS-EN -WELSTANDSDAG ASOOK MIV-BERADING EN TOETSING BY DIE WKOD HOOFKANTOOR
  USUKU LWEMPILO QETE YABASEBENZI KWAKUNYE NOKUHLOLELWA I-HIV UNIKWE NENGCEBISO
  KWANDLUNKULU WESEBE IWCED
  CHANGE IN CAPTURING ATTENDANCE ON THE HUMAN CAPITAL LEAVE MANAGEMENT SYSTEM
  VERANDERING IN DIE VASLEGGING VAN BYWONING OP DIE MENSLIKEKAPITAALVERLOFBESTUURSTELSEL
  UTSHINTSHO KWINDLELA YOKUFAKA IDATHA YOKUBAKHO EMSEBENZINI KWISISTIM YOLAWULO LWEKHEFU LABASEBENZI THE IMPORTANCE OF EDUCATORS AND PUBLIC SERVANTS APPLYING FOR PERMISSION TO PERFORM REMUNERATIVE WORK OUTSIDE THE PUBLIC SERVICE
  DIE BELANGRIKHEID VAN ONDERWYSERS EN STAATDIENSPERSONEEL WAT AANSOEK DOEN VIR TOESTEMMING OM BESOLDIGE WERK BUITE DIE STAATSDIENS TE VERRIG
  UKUBALULEKA KOKUBA OOTITSHALA NABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE BENZE ISICELO SOKUFUMANA IMVUME YOKWENZA UMSEBENZI OHLAWULELWAYO NGAPHANDLE KWENKONZO KARHULUMENTE IMPORTANCE OF SOUND PERFORMANCE MANAGEMENT
  BELANGRIKHEID VAN BEHOORLIKE PRESTASIEBESTUUR
  UKUBALULEKA KOLAWULO LWENTSEBENZO ESEMGANGATHWENI

  return to: Home page | Circulars / Minutes Index page

  2014 Western Cape Education Department