Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Institution Development & Coordination Minutes 2014:

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the issuing
  authority code
, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from the titles of the minutes below), e.g. "bid committee",
  "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 

Go to

 • Inclusive Education Minute

 • BRANCH: Institution Development and Co-ordination Minutes (IDC)

 • Institutional Management and Governance Planning Minutes (IMGP)

 • Curriculum Adult Education and Training (AET)

 • Specialised Education Support Minutes (DSE) • Inclusive Education Minute:
  VERIFICATION OF THE LEARNERS CURRENTLY MARKED AS "LSEN IN THE MAINSTREAM", THEIR FUTURE CAPTURING ON CEMIS AND HANDLING OF SUPPORTING DOCUMENTS
  VERIFIKASIE VAN DIE LEERDERS WAT TANS VASGELĘ IS AS "LSEN IN THE MAINSTREAM", HULLE TOEKOMSTIGE VASLEGGING OP SOBIS EN DIE HANTERING VAN ONDERSTEUNENDE DOKUMENTE
  UKUNGQINISISWA KWABAFUNDI ABAPHAWULWE NJENGE-"LSEN IN THE MAINSTREAM" NJENGANGOKU, UKUFAKWA KWABO KWICEMIS KWIXA ELIZAYO NOKUSINGATHWA KWAMAXWEBHU AXHASAYO


  Institution Development and Co-ordination:
  FREE SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE SCHOOL LEARNER TAX EDUCATION PROGRAMME
  GRATIS SUID-AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS SE OPVOEDKUNDIGE BELASTINGPROGRAM VIR SKOOLLEERDERS
  IPROGRAM YAMAHALA YESOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE YOKUFUNDISA NGERHAFU YABAFUNDI BEZIKOLO SCHOOL ATTENDANCE BY GRADES 1 TO 11 LEARNERS DURING AND AFTER THE 2014 JUNE AND NOVEMBER EXAMINATIONS
  SKOOLBYWONING VAN GRAAD 1 TOT 11 LEERDERS TYDENS EN NA DIE 2014 JUNIEEN NOVEMBER-EKSAMENS
  AMAXESHA OKUHAMBA ISIKOLO KWABAFUNDI BAMABAKALA 1 – 11 NGETHUBA LOKUBHALWA NASEMVA KOKUBHALWA KWEEMVIWO ZIKAJUNI NEZIKANOVEMBA 2014


  Institutional Management and Governance Planning:
  TRANSFER PAYMENTS TO COMMUNITY LEARNING CENTRES
  OORDRAGBETALING AAN GEMEENSKAPSLEERSENTRUMS
  IINTLAWULO EZENZIWA NGEKHOMPYUTHA (TRANSFER PAYMENTS) EZIYA KUMAZIKO EMFUNDO OLUNTU PRE-HOLIDAY SECURITY COMPLIANCE CHECKLIST
  VEILIGHEIDSNAKOMINGSVRAELYS VIR VOLTOOIING VOOR DIE VAKANSIE
  ULUHLU LOKUTSHEKISHA UKWENZIWA KWEMIMISELO YOKHUSELEKO PHAMBI KWEEHOLIDE DELIVERY OF REPRESENTATIVE COUNCIL OF LEARNERS (RCL) REFERENCE FILE
  DIE AFLEWERING VAN DIE VERTEENWOORDIGENDE LEERDERRAAD (VLR) SE VERWYSINGSLĘER
  UKUSIWA KWE-REFERENCE FILE YEBHUNGA ELIMELE ABABAFUNDI (RCL) ELECTION OF REPRESENTATIVE COUNCILS OF LEARNERS FOR 2015
  VERKIESING VAN VERTEENWOORDIGENDE LEERDERRAAD VIR 2015
  UKUNYULWA KWAMABHUNGA AMELE ABAFUNDI KA-2015 TRAINING FOR PUBLIC AET CENTRE REPRESENTATIVE COUNCIL OF LEARNERS
  OPLEIDING VIR OPENBARE OOV-SENTRUM SE VERTEENWOORDIGENDE LEERDERRAAD
  UQEQESHO LWEBHUNGA ELIMELE ABAFUNDI BAMAZIKO E-AET KARHULUMENTE (PUBLIC AET CENTRE REPRESENTATIVE COUNCIL OF LEARNERS) 2014 PROVINCIAL SCHOOL DISCIPLINE SUMMIT
  2014 PROVINSIALE SKOOLDISSIPLINE-KONFERENSIE
  INKOMFA KA-2014 YEZIKOLO ZEPHONDO ENGOKUZIPHATHA KWABAFUNDI EZIKOLWENI EXEMPTION OF PARENTS FROM THE PAYMENT OF SCHOOL FEES
  VRYSTELLING VAN OUERS VAN DIE BETALING VAN SKOOLGELD
  UKUXOLELWA KWABAZALI EKUHLAWULENI IIFIZI ZESIKOLO MINUTES OF PROVINCIAL CENTRE MANAGERS' FORUM MEETING OF 11 APRIL 2014
  NOTULE VAN PROVINSIALE SENTRUMBESTUURDERSFORUM SE VERGADERING VAN 11 APRIL 2014
  IMIZUZU YENTLANGANISO YEFORAM YABAPHATHI BAMAZIKO YEPHONDO YOWE-11 APRILI 2014 NON-COMPLIANCE OF ADULT EDUCATION AND TRAINING (AET) CENTRES IN RESPECT OF IMGP MINUTE 0002/2008
  NIE-NAKOMING VAN ONDERWYS EN OPLEIDING VIR VOLWASSENES (OOV)-SENTRUMS TEN OPSIGTE VAN IBBB 0002/2008
  UKUNGATHOTYELWA KWEMIGAQO NGAMAZIKO AZII-ADULT EDUCATION AND TRAINING (AET) CENTRES NGOKUMALUNGA NENGCACISO EMFUTSHANE IMGP 0002/2008 INTERPRETATION OF RELATIVE EDUCATION QUALIFICATION VALUES (REQVs) FOR EDUCATORS AT COMMUNITY LEARNING CENTRES
  INTERPRETASIE VAN RELATIEWE ONDERWYSKWALIFIKASIEWAARDES (ROKW’S) VIR OPVOEDERS BY GEMEENSKAPSLEERSENTRUMS
  UKUTOLIKWA KWEMIGQALISELO YOKUXATYISWA KWEZIQINISEKISO ZEMFUNDO ZOKUQESHWA KOOTITSHALA KUMAZIKO EMFUNDO YOLUNTU (RELATIVE EDUCATION QUALIFICATION VALUES (REQVs)) REMUNERATION OF PART-TIME EDUCATORS AT COMMUNITY LEARNING CENTRES
  BESOLDIGING VAN DEELTYDSE OPVOEDERS BY GEMEENSKAPSLEERSENTRUMS
  UKUHLAWULWA KWEMIVUZO YOOTITSHALA ABANGESOSIGXINA ABAKUMAZIKO EMFUNDO OLUNTU APPLICATION FOR REGISTRATION OF A LEARNER FOR EDUCATION AT HOME
  AANSOEK OM REGISTRASIE VAN 'n LEERDER VIR TUISONDERRIG
  ISICELO SOKUBHALISWA KOMFUNDI OFUNDELA EKHAYA NOTIFICATION OF 07 MAY 2014 AS A NATIONAL PUBLIC HOLIDAY
  KENNISGEWING VAN 07 MEI 2014 AS 'n NASIONALE OPENBARE VAKANSIEDAG
  UKWAZISWA KOMHLA WE-07 MEYI 2014 NJENGEHOLIDE KAWONKE-WONKE KUZWELONKE 2014 SOUTH AFRICAN SCHOOLS' CHORAL EISTEDDFOD
  2014 SUID-AFRIKAANSE SKOOLKOOREISTEDDFOD
  UMNYHADALA WOKHUPHISWANO LWEEKWAYALA ZEZIKOLO ZASEMZANTSI AFRIKA (SOUTH AFRICAN SCHOOLS' CHORAL EISTEDDFOD) KA-2014 INVITATION TO SOUTH AFRICAN SCHOOLS TO PARTICIPATE IN THE 5TH YOUTH CITIZENS ACTION PROGRAMME (YCAP) COMPETITION IN 2014
  UITNODIGING AAN SUID-AFRIKAANSE SKOLE OM DEEL TE NEEM AAN DIE 5DE AKSIEPROGRAM-VIR-JONG-BURGERS- (APJB-) KOMPETISIE IN 2014
  ISICELO ESIYA KWIZIKOLO ZASEMZANTSI AFRIKA SOKUBA ZITHATHE INXAXHEBA KUKHUPHISWANO LWE-YOUTH CITIZENS ACTION PROGRAMME (YCAP) LWESI-5 NGO-2014


  Curriculum Adult Education and Training (AET):  TIMETABLE FOR THE 2014 COMMON EXAMINATION TO BE WRITTEN IN AET LEVEL 3
  ROOSTER VIR DIE 2014 ALGEMENE EKSAMEN WAT IN VOO-VLAK 3 GESKRYF WORD
  ITHAYIMTHEBHILE YEEMVIWO EZIKUMGANGATHO OFANAYO (COMMON EXAMINATION) ZANGO-2014 EZIZA KUBHALWA KWI-AET LEVEL 3


  Specialised Education Support:  MONITORING OF NSNP SCHOOLS BY DISTRICT AND PROVINCIAL OFFICIALS
  MONITERING VAN NSVP-SKOLE BY DISTRIKS- EN PROVINSIALE BEAMPTES
  UKUBEKWA ESWENI KWEZIKOLO ZENSNP NGAMAGOSA EZITHILI KUNYE NAWEPHONDO

  return to: Home page | Circulars / Minutes Index page

  © 2014 Western Cape Education Department