WCED Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Corporate Services Minutes 2010:

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the
  issuing authority code, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from a title below of the minute), e.g. "bid
  committee", "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 

Go to

 • Financial Accounting (Accounting Services) Minutes (DFA)

 • Internal Human Capital Administration Minutes (DHA)

 • Internal Human Capital Management Minutes (DHM)

 • Procurement Management Minutes (DPM) • Financial Accounting (Accounting Services):  INPUTS FOR THE COMPILATION OF THE INTERIM ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR SEPTEMBER: 2010-2011 FINANCIAL YEAR
  INSETTE VIR DIE SAMESTELLING VAN DIE INTERIM FINANSI╦LE JAARVERSLAE VIR SEPTEMBER: 2010 - 2011 FINANSI╦LE JAAR
  AMAGALELO (INPUTS) OKWENZIWA KWENGXELO-MALI YONYAKA YETHUTYANA KASEPTEMBA 2010-2011 INTRODUCTION OF ELECTRONIC SUPPLEMENTARY PAYSHEET REPORTS ON THE HCLMS-CPS
  IMPLEMENTERING VAN DIE ELEKTRONIESE AANVULLENDE BETAALSTAATVERSLAE OP DIE HCLMS-CPS
  UKUQALISWA KWEENGXELO ZEKHOMPYUTHA ZOLUHLU LWEMIVUZO EBISALELE (ELECTRONIC SUPPLEMENTARY PAYSHEET REPORTS) KWI-HCLMS-CPS INPUTS FOR THE COMPILATION OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 2009-2010 FINANCIAL YEAR
  INSETTE VIR DIE SAAMSTEL VAN FINANSI╦LE STATE VIR DIE 2009-2010 FINANSI╦LE JAAR
  AMAGALELO AFUNELWA UKULUNGISA IINGXELO-MALI ZONYAKA-MALI KA-2009- 2010 BASIC ACCOUNTING SYSTEM (BAS) CLOSING PROCEDURES FOR THE 2009-2010 FINANCIAL YEAR
  BASIESE REKENINGKUNDIGE STELSEL (BAS): SLUITINGSPROSEDURES VIR DIE FINANSI╦LE JAAR
  2009-2010

  INKQUBO YE-BAS YOLAWULO LWEMICIMBI YEMALI ENGEENKQUBO ZOKUVALWA KONYAKA-MALI 2009/2010


  Internal Human Capital Administration:  ISSUING OF VACANCY LISTS 2011: INSTITUTION-BASED EDUCATOR POSTS
  UITREIKING VAN VAKATURELYSTE 2011: INRIGTINGGEBASEERDE OPVOEDERSPOSTE
  UKUKHUTSHWA KWEELISTI ZEZITHUBA ZOMSEBENZI NGO-2011: IZITHUBA ZOOTITSHALA ABAKUMAZIKO REDRESS FOR PREVIOUS DISCRIMINATORY PENSION PRACTICES IN THE PUBLIC SERVICE
  REGSTELLING VAN VORIGE DISKRIMINERENDE PENSIOENGEBRUIKE IN DIE STAATSDIENS
  UKULUNGISWA KOBUGWENXA BANGAPHAMBILI (REDRESS) BEZENZO ZOCALU-CALULO KWIMIHLALA-PHANTSI ZEXESHA ELIDLULILEYO KWINKONZO KARHULUMENTE CONVERSION OF TEMPORARY EMPLOYMENT OF POST LEVEL 1 EDUCATORS TO PERMANENT EMPLOYMENT IN TERMS OF SECTION 6B OF THE EMPLOYMENT OF EDUCATORS ACT, 1998
  OMSKAKELING VAN TYDELIKE AANSTELLING VAN POSVLAK 1-OPVOEDERS NA PERMANENTE AANSTELLING INGEVOLGE ARTIKEL 6B VAN DIE WET OP INDIENSNEMING VAN OPVOEDERS, 1998
  UKUTSHINTSHELWA KWENGQESHO YOOTITSHALA BETHUTYANA ABAKWIZITHUBA EZINGENABABNTUI EZIVUNYWE NGOKUSEMTHETHWENI (SUBSTANTIVE VACANT POSTS) KWINGQESHO ESISIGXINA NGOKWESIQENDU 6B SOMTHETHO WEZENGQESHO YOOTITSHALA KA-1998


  Internal Human Capital Management:  END-OF-YEAR FUNCTIONS AND TIME-OFF
  ADVANCED PAY DATE FOR TEMPORARY WCED STAFF (PUBLIC SERVANTS AND CS EDUCATORS) FROM 31 DECEMBER 2010 TO 22 DECEMBER 2010
  VOORUITBETAALDATUMS VIR TYDELIKE WKOD-PERSONEEL (STAATSAMPTENARE EN KS-OPVOEDERS) VAN 31 DESEMBER 2010 TOT 22 DESEMBER 2010
  UMHLA WENTLAWULO YEMIVUZO NGAPHAMBI KWEXESHA YABASEBENZI ABANGESOSIGXINA BESEBE I-WCED (ABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE NOOTITSHALA) OSUSWE KWI-31 DISEMBA 2010 WASIWA KWI-22 DISEMBA 2010 16 DAYS OF ACTIVISM - NO VIOLENCE AGAINST WOMEN
  16 DAE VAN AKTIVISME - GEEN GEWELD TEEN VROUE
  IINTSUKU EZILI-16 ZOKULWA UBUNDLOBONGELA - PHANTSI NGOBUNDLOBONGELA NGAKUBAFAZI INVITATION TO THE WOMEN'S MONTH CAPACITY-BUILDING SESSIONS ON 24 & 25 AUGUST 2010
  UITNODIGING NA DIE VROUEMAAND-KAPASITEITSBOUSESSIES OP 24 & 25 AUGUSTUS 2010
  ISIMEMO SOKUYA KWIISESHONI ZENYANGA YABAFAZI ZOKUXHOBISA NGEZAKHONO NGE-24 NE-25 AGASTI 2010 STAFF PERFORMANCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT SYSTEM (SPMDS) - SUBMISSION OF 2009-2010 EVALUATION CYCLE DOCUMENTS FOR PUBLIC SERVICE PERSONNEL ON SALARY LEVELS 1 TO 12
  INDIEN VAN DOKUMENTE VIR 2009-2010 EVALUERINGSIKLUS VAN PERSONEELPRESTASIEBESTUUR-EN-ONTWIKKELINGSTELSEL VIR STAATS-DIENSPERSONEEL OP SALARISVLAK 1 TOT 12
  INKQUBO YOLAWULO NOPHUHLISO LWENTSEBENZO YABASEBENZI (SPMDS) - UKUNGENISWA KWAMAXWEBHU OMJIKELO WOVAVANYO LWENTSEBENZO KA-2009/2010 ABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE ABAKUMANQANABA OMVUZO 1-12 CONVERSION OF STATUS OF CONTRACT PUBLIC SERVICE EMPLOYEES ON SALARY LEVELS 1 - 5 AT EDUCATION INSTITUTIONS FROM CONTRACT TO PERMANENT)
  OORSKAKELING VAN STATUS VAN KONTRAK-STAATSDIENSWERKNEMERS OP SALARISVLAKKE 1 - 5 BY ONDERWYSINRIGTINGS VAN KONTRAK NA PERMANENT
  UKUTSHINTSHWA KWEMO YABAQESHWA BENKONZO KARHULUMENTE ABAQESHWE NGEMVUMELWANO ABAKUMANQANABA OMVUZO 1 - 5 KUMAZIKO EMFUNDO UKUSUKA KWINGQESHO NGEMVUMELWANO BANGENE KWESISIGXINA UPGRADING OF THE SALARY LEVEL OF ADMINISTRATIVE CLERKS AT EDUCATION INSTITUTIONS
  OPGRADERING VAN DIE SALARISVLAKKE VAN ADMINISTRATIEWE KLERKE BY ONDERWYSINRIGTINGS
  UKUHLAZIYWA KWAMANQANABA EMIVUZO YOOMABHALANA ABAKUMAZIKO EMFUNDO UPGRADING OF THE SALARY LEVELS OF OFFICE-BASED CLERICAL STAFF
  OPGRADERING VAN DIE SALARISVLAKKE VAN KANTOORGEBASEERDE KLERKLIKE PERSONEEL
  UKUHLAZIYWA KWAMANQANABA EMIVUZO YABASEBENZI ABANGOOMABHALANA ABASEZI-OFISINI SUBMISSION OF DOCUMENTS FOR 2009-2010 EVALUATION CYCLE OF STAFF PERFORMANCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT SYSTEM FOR PUBLIC SERVICE PERSONNEL ON SALARY
  LEVELS 1 TO 12

  INDIEN VAN DOKUMENTE VIR 2009-2010 EVALUERINGSIKLUS VAN PERSONEELPRESTASIEBESTUUR- EN-ONTWIKKELINGSTELSEL VIR STAATS-DIENSPERSONEEL OP SALARISVLAK 1 TOT 12
  UKUNGENISWA KWAMAXWEBHU OMJIKELO WOKUHLOLWA KWENTSEBENZO KA-2009/2010 WENKQUBO YOLAWULO LWENTSEBENZO NENKQUBO YOPHUHLISO KUBASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE KUMANQANABA OMVUZO 1 UKUYA KU-12


  Procurement Management:  SUBMISSION OF REQUISITIONS FOR GOODS AND SERVICES TO BE OBTAINED VIA THE FORMAL TENDER PROCESS
  VOORLEGGING VAN REKWISISIES VIR GOEDERE EN DIENSTE WAT VERKRY MOET WORD VIA DIE FORMELE TENDERPROSES
  UKUNGENISWA KWEERIKHWIZISHINI ZEEMPAHLA NEENKONZO EZIYA KUFUNYANWA NGENKQUBO EMISELWEYO YETHENDA SUBMISSION OF REQUISITIONS FOR THE 2010/11 FINANCIAL YEAR BY RESPONSIBILITY MANAGERS
  VOORLEGGING VAN REKWISISIES VIR DIE 2010/11 FINANSI╦LE JAAR DEUR VERANTWOORDELIKHEIDS- BESTUURDERS
  UKUNGENISWA KWEERIKHWIZISHINI ZONYAKA-MALI KA-2010/11 NGABAPHATHI ABATHWESWE UXANDUVA LWESTOKHWE (RESPONSIBILITY MANAGERS) LIST OF SUPPLIERS FOR PURCHASING OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL (LTSM) FOR PERIOD 1 AUGUST 2010 TO 31 JANUARY 2011
  LYS VAN VERSKAFFERS VIR AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL (LOOM) VIR DIE PERIODE 1 AUGUSTUS 2010 TOT 31 JANUARIE 2011
  ILISTI YABATHENGISI YOKUTHENGWA KWEZIBONELELO EZINCEDISA UKUFUNDA NOKUFUNDISA (LTSM) KWITHUBA ELISUSELA KWI-1 AGASTI 2010 UKUYA KWI-31 KA JANUWARI 2011 WCED BID COMMITTEE - MEETING DATES FOR 2010
  WKOD-BODKOMITEE - VERGADERDATUMS VIR 2010
  IKOMITI YOKHUPHISWANO NGAMAXABISO (BID COMMITTEE) YESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI - IMIHLA YEENTLANGANISO ZANGO-2010 LIST OF SUPPLIERS FOR SCHOOLS' PURCHASE OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL FOR PERIOD 1 AUGUST 2008 TO 31 JULY 2010
  LYS VAN GOEDGEKEURDE VERSKAFFERS VIR DIE AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDER- STEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE VIR DIE TYDPERK 1 AUGUSTUS 2008 TOT 31 JULIE 2010
  ILISTI YABATHENGISI (SUPPLIERS) BOKUBONELELA IZIKOLO NGEZINCEDISI ZOKUXHASA UKUFUNDA NOKUFUNDISA ZETHUBA ELISUSELA KWI-1 AGASTI 2008 UKUYA KWI-31 JULAYI 2010

  return to: WCED Home page | Circulars / Minutes Index page

  ę 2010 WCED