Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Institution Development & Coordination Minutes 2012:

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the issuing
  authority code
, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from the titles of the minutes below), e.g. "bid committee",
  "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 

Go to

 • BRANCH: Institution Development and Co-ordination Minutes (IDC)

 • Institutional Management and Governance Planning Minutes (IMG) • Institution Development and Co-ordination:
  ENDING OF SCHOOL DAY FOR GRADES 1 TO 12 LEARNERS DURING THE 2012 EXAMINATION AND
  ASSESSMENT PERIODS

  EINDE VAN SKOOLDAG VIR GRAAD 1 TOT 12-LEERDERS TYDENS DIE 2012 EKSAMEN- EN ASSESSERINGSPERIODE
  IXESHA LOKUPHELA KOSUKU LWESIKOLO KUBAFUNDI BAMABAKALA 1 – 12 NGETHUBA
  LOKUBHALWA KWEEMVIWO
  EARLY ENROLMENT FOR 2013
  VROEË INSKRYWING VIR 2013
  UBHALISO LWABAFUNDI KWANGOKO BEBHALISELA U-2013


  Institutional Management and Governance Planning:
  PROVINCIAL PRINCIPAL FORUM MINUTES OF 19 OCTOBER 2012
  NOTULE VAN PROVINSIALE PRINSIPAALSFORUM – 19 OKTOBER 2012
  IMIZUZU YEFORAM YEENQUNUNU YEPHONDO YANGE-19 OKTOBHA 2012 REMUNERATION OF PART-TIME EDUCATORS AT COMMUNITY LEARNING CENTRES
  VERGOEDING VIR DEELTYDSE OPVOEDERS BY GEMEENSKAPSLEERSENTRUMS
  UKUHLAWULWA KWEMIVUZO YOOTITSHALA ABANGESOSIGXINA KUMAZIKO EMFUNDO OLUNTU ELECTION OF REPRESENTATIVE COUNCILS OF LEARNERS FOR 2013
  VERKIESING VAN VERTEENWOORDIGENDE LEERLINGRADE VIR 2013
  UKUNYULWA KWAMABHUNGA AMELE ABAFUNDI (RCL) UKULUNGISELELA U-2013 STUDY BURSARIES – VIC BRIDGES FOUNDATION TRUST FUND
  STUDIEBEURSE – VIC BRIDGES STIGTING TRUSTFONDS
  IIBHASARI ZOKUFUNDA ZEVIC BRIDGES FOUNDATION TRUST FUND TRAINING FOR NEWLY ELECTED AET CENTRE GOVERNING BODY MEMBERS
  OPLEIDING VAN NUUTVERKOSE LEDE VAN DIE OOV-SENTRUMBEHEERLIGGAAM
  UQEQESHO LWAMALUNGU AMABHUNGA OLAWULO LWAMAZIKO E-AET ASANDULA KUNYULWA MINUTES OF PROVINCIAL CENTRE MANAGERS’ FORUM MEETING OF 31 AUGUST 2012
  NOTULE VAN PROVINSIALE SENTRUMBESTUURDERSFORUM SE VERGADERING VAN 31 AUGUSTUS 2012
  IMIZUZU YENTLANGANISO YEFORAM YABAPHATHI BAMAZIKO YEPHONDO YOWE-31 AGASTI 2012 PROVINCIAL PRINCIPAL FORUM MINUTES OF 20 JULY 2012
  NOTULE VAN PROVINSIALE PRINSIPAALSFORUM – 20 JULIE 2012
  IMIZUZU YEFORAM YEENQUNUNU YEPHONDO YANGE-20 JULAYI 2012 SCHOOL TERMS AND PUBLIC HOLIDAYS FOR 2013
  SKOOLKWARTALE EN OPENBARE VAKANSIEDAE VIR 2013
  IIKOTA ZEZIKOLO NEEHOLIDE ZIKAWONKEWONKE ZANGO-2013 2012 ELECTIONS OF GOVERNING BODIES FOR PUBLIC AET CENTRES AND OFFICIAL HANDING OVER PROCESS
  2012 VERKIESINGS VAN BEHEERLIGGAME VIR OPENBARE OOV-SENTRUMS EN AMPTELIKE OORHANDIGINGSPROSES
  UNYULO LWANGO-2012 LWAMABHUNGA OLAWULO AMAZIKO E-AET KARHULUMENTE KUNYE NENKQUBO YOKUNIKEZELA IINTAMBO ZOLAWULO NGOKUSESIKWENI GUIDELINES ON PUBLIC AET CENTRE GOVERNING BODY (CGB) ELECTIONS AND INFORMATION ON THE MINIMUM REQUIREMENTS FOR A CONSTITUTION OF A CGB, TOGETHER WITH GUIDELINES ON THE ESTABLISHMENT, ELECTION AND FUNCTIONS OF REPRESENTATIVE COUNCILS OF LEARNERS
  RIGLYNE AANGAANDE OOV-SENTRUMBEHEERLIGGAAMVERKIESINGS (SBLVERKIESINGS) EN INLIGTING OOR DIE MINIMUM VEREISTES VIR 'n GRONDWET VAN 'n SBL SAAM MET RIGLYNE OOR DIE STIGTING, VERKIESING EN FUNKSIONERING VAN VERTEENWOORDIGENDE LEERDERRADE
  ISIKHOLELO SONYULO LWAMALUNGU EBHUNGA LOLAWULO LEZIKO LOLUNTU (CGB) LE-AET KUNYE NENGCACISO NGEZONA MFUNO ZISEZANTSI ZIMISELWEYO ZOKWAKHIWA KWEBHUNGA LE-CGB KWAKUNYE NESIKHOKELO SOKUSEKWA, UKUNYULWA NEMISEBENZI YEBHUNGA ELIMELE ABAFUNDI PROVINCIAL PRINCIPAL FORUM MINUTES OF 05 MAY 2012
  NOTULE VAN PROVINSIALE PRINSIPAALSFORUM – 05 MEI 2012
  IMIZUZU YEFORAM YEENQUNUNU YEPHONDO YANGE-05 MEYI 2012 WCED FRAMEWORK AND PROTOCOL FOR REPRESENTATIVE PROVINCIAL CENTRE MANAGERS’ FORUMS
  WKOD-RAAMWERK EN PROTOKOL VIR VERTEENWOORDIGENDE PROVINSIALE SENTRUMBESTUURDERFORUMS
  UMGAQO-SIKHOKELO NENKQUBO EMAYILANDELWE YESEBE IWCED ELUNGISELELWE IIFORAM ZEPHONDO EZIMELE ABAPHATHI BAMAZIKO (WCED FRAMEWORK AND PROTOCOL FOR REPRESENTATIVE CENTRE MANAGERS’ FORUMS) 2012 SCHOOL GOVERNING BODY ELECTIONS – CAPTURING OF MEMBER PROFILES
  2012 SKOOLBEHEERLIGGAAMVERKIESINGS - VASLEGGING VAN LEDEPROFIELE
  UNYULO LWAMABHUNGA OLAWULO EZIKOLO NGO-2012 – UKUFAKWA EKHOMPYUTHENI KWEEPROFAYILI ZAMALUNGU PROVINCIAL PRINCIPAL FORUM MINUTES OF 10 FEBRUARY 2012
  NOTULE VAN PROVINSIALE PRINSIPAALSFORUM – 10 FEBRUARIE 2012
  IMIZUZU YEFORAM YEENQUNUNU YEPHONDO YANGE-10 FEBRUWARI 2012 SCHOOL TERMS AND PUBLIC HOLIDAYS FOR 2013
  SKOOLKWARTALE EN OPENBARE VAKANSIEDAE VIR 2013
  IKHALENDA YEZIKOLO NEENTSUKU ZEHOLIDE ZOLUNTU ZANGO-2013 2012 SCHOOL GOVERNING BODY ELECTIONS – ELECTION OF OFFICE BEARERS AND OFFICIAL HANDING OVER
  2012 SKOOLBEHEERLIGGAAMVERKIESINGS – VERKIESING VAN AMPSBEKLEËRS EN AMPTELIKE OORHANDIGING
  UNYULO LWAMABHUNGA OLAWULO EZIKOLO NGO-2012 – UNYULO LWAMAGOSA ASEZIKHUNDLENI NONIKEZELO LOLAWULO NGOKUSESIKWENI PROVINCIAL GAZETTE 6952 OF 23 FEBRUARY 2012 – PUBLIC COMMENT SOUGHT ON DRAFTS OF (I) MINIMUM REQUIREMENTS FOR A CONSTITUTION OF A GOVERNING BODY OF A PUBLIC CENTRE AND (II) MATTERS RELATING TO THE ELECTION OF MEMBERS TO A GOVERNING BODY OF A PUBLIC CENTRE AND GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT, ELECTION AND FUNCTIONS OF A REPRESENTATIVE COUNCIL OF LEARNERS OF A PUBLIC CENTRE
  PROVINSIALE KOERANT 6952 VAN 23 FEBRUARIE 2012 – OPENBARE KOMMENTAAR VERSOEK OOR KONSEPTE VAN (I) MINIMUM VEREISTES VIR ‘N GRONTWET VAN ‘N BEHEERLIGGAAM VAN ‘N OPENBARE SENTRUM EN (II) AANGELEENTHEDE AANGAANDE DIE VERKIESING VAN LEDE VAN ‘N BEHEERLIGGAAM VAN ‘N OPENBARE SENTRUM EN RIGLYNE VIR DIE INSTELLING, VERKIESING EN WERKSAAMHEDE VAN ‘N VERTEENWOORDIGENDE RAAD VAN LEERDERS VAN ‘N OPENBARE SENTRUM
  IGAZETHI YEPHONDO 6952 YOWE-23 FEBRUWARI 2012 – KUCELWA IZIMVO ZOLUNTU NGEZI DRAFTI (I) EZONA MFUNO ZISEZANTSI ZIMISELWEYO ZOKWAKHIWA KWEBHUNGA LOLAWULO LEZIKO LIKARHULUMENTE KUNYE NALE (II) IMIBANDELA EMALUNGA NOKUNYULWA KWAMALUNGU EBHUNGA LOLAWULO LEZIKO LIKARHULUMENTE NESIKHOKELO SOKUSEKWA, UKUNYULWA NEMISEBENZI YEBHUNGA ELIMELE ABAFUNDI LEZIKO LIKARHULUMENTE MEASURES RELATING TO GOVERNING BODIES OF ORDINARY PUBLIC SCHOOLS (EXCLUDING PUBLIC SCHOOLS FOR LEARNERS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS)
  MEASURES RELATING TO GOVERNING BODIES AND REPRESENTATIVE COUNCILS OF LEARNERS OF PUBLIC SCHOOLS FOR LEARNERS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

  MAATREËLS BETREFFENDE BEHEERLIGGAME VAN GEWONE OPENBARE SKOLE (UITGESLUIT OPENBARE SKOLE VIR LEERDERS MET SPESIALE ONDERWYSBEHOEFTES)
  MAATREËLS BETREFFENDE BEHEERLIGGAME EN VERTEENWOORDIGENDE LEERDERRADE VAN OPENBARE SKOLE VIR LEERDERS MET SPESIALE ONDERWYS BEHOEFTES

  IMIQATHANGO EPHATHELELE KUMABHUNGA OLAWULO EZIKOLO ZIKARHULUMENTE EZIQHELEKILEYO (KUNGABANDAKANYWA IZIKOLO ZIKARHULUMENTE ZABAFUNDI ABANEEMFUNO EZIZODWA ZEMFUNDO)
  IMIQATHANGO EPHATHELELE KUMABHUNGA OLAWULO NABAMELI BAMABHUNGA ABAFUNDI EZIKOLO ZIKARHULUMENTE ZABAFUNDI ABANEEMFUNO EZIZODWA ZEMFUNDO).
  INTERPRETATION OF RELATIVE EDUCATION QUALIFICATION VALUES (REQVs) FOR EDUCATORS AT COMMUNITY LEARNING CENTRES
  INTERPRETASIE VAN RELATIEWE ONDERWYSKWALIFIKASIEWAARDES (ROKW’S) VIR OPVOEDERS BY GEMEENSKAPSLEERSENTRUMS
  UKUTOLIKWA KWEMIGQALISELO YOKUXATYISWA KWEZIQINISEKISO ZEMFUNDO ZOKUQESHWA KOOTITSHALA KUMAZIKO EMFUNDO YOLUNTU (RELATIVE EDUCATION QUALIFICATION VALUES (REQVs)) SCHOOL ENRICHMENT PROGRAMME GUIDELINES
  SKOOLVERRYKINGSPROGRAMRIGLYNE
  SIKHOKELO SEPROGRAM YOPHUCULO LWESIKOLO TRAINING OF TEACHER LIAISON OFFICERS AND REPRESENTATIVE COUNCILS OF LEARNERS
  OPLEIDING VAN ONDERWYSERSKAKELBEAMPTES EN VERTEENWOORDIGENDE RADE VAN LEERDERS
  UQEQESHO LOOTITSHALA ABANGAMAGOSA OQHAGAMSHELWANO NAMABHUNGA AMELE ABAFUNDI (REPRESENTATIVE COUNCILS OF LEARNERS)

  return to: Home page | Circulars / Minutes Index page

  © 2012 Western Cape Education Department