WCED Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Institution Development & Coordination Minutes 2010:

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the
  issuing authority code, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from a title below of the minute), e.g. "bid
  committee", "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 

Go to

 • BRANCH: Institution Development and Co-ordination Minutes (IDC)

 • Institutional Management and Governance Planning Minutes (DIM)

 • Specialised Education Support Minutes (DSE) • Institution Development and Co-ordination:
  TEXTBOOK RETRIEVAL CAMPAIGN
  HANDBOEKHERWINNINGSVELDTOG
  IPHULO LOKUBUYISWA KWEENCWADI ZEZIFUNDO NGABAFUNDI ENDING OF SCHOOL DAY FOR GRADES 1 TO 11 LEARNERS DURING THE 2010 END-OF-YEAR EXAMINATIONS
  EINDE VAN SKOOLDAG VIR GRAAD 1- TOT 11-LEERDERS GEDURENDE DIE 2010 JAAREINDEKSAMEN
  UKUPHELA KOSUKU LWESIKOLO KUBAFUNDI BAMABAKALA 1 - 11 NGETHUBA LEEMVIWO ZOKUPHELA KONYAKA KA-2010 EARLY ENROLMENT
  VROE╦ INSKRYWING
  UBHALISO LWABAFUNDI KWANGOKO


  Institutional Management and Governance Planning:
  PROVINCIAL PRINCIPAL FORUM MINUTES OF 6 NOVEMBER 2010
  NOTULE VAN PROVINSIALE PRINSIPAALSFORUM - 6 NOVEMBER 2010
  IMIZUZU YEFORAM YEENQUNUNU YEPHONDO - YANGE-6 NOVEMBA 2010 START OF 2011 ACADEMIC YEAR FOR ADULT EDUCATION AND TRAINING CENTRES
  BEGIN VAN 2011 AKADEMIESE JAAR VIR SENTRUMS VIR ONDERWYS EN OPLEIDING VIR VOLWASSENES
  UKUQALA KONYAKA WEZIFUNDO KA-2011 WAMAZIKO EMFUNDO NOQEQESHO LWABADALA PROVINCIAL PRINCIPAL FORUM MINUTES - 8 October 2010
  NOTULE VAN PROVINSIALE PRINSIPAALSFORUM - 8 Oktober 2010
  IMIZUZU YEFORAM YEENQUNUNU YEPHONDO - YANGE- 8 Octobha 2010 STUDY BURSARIES - VIC BRIDGES FOUNDATION TRUST FUND
  STUDIEBEURSE - VIC BRIDGES-STIGTING-TRUSTFONDS
  IIBHASARI ZOKUFUNDA ZENGXOWA KA-VIC BRIDGES FOUNDATION TRUST IMPLEMENTATION OF PARAGRAPH 177(4) OF THE NATIONAL NORMS AND STANDARDS FOR SCHOOL FUNDING OF INDEPENDENT SCHOOLS FOR 2011 SCHOOL YEAR
  IMPLEMENTERING VAN PARAGRAAF 177(4) VAN DIE NASIONALE NORME EN STANDAARDE VIR SKOOLBEFONDSING VAN ONAFHANKLIKE SKOLE VIR 2011 SKOOLJAAR
  UKUPHUNYEZWA KOMHLATHI 177(4) WEMIMISELO NEMIGANGATHO YOLWABIWO-MALI KAZWELONKE KWINKXASO-MALI YEZIKOLO EZIZIMELEYO KUNYAKA WESIKOLO KA-2011 POSTPONEMENT OF REPRESENTATIVE COUNCIL OF LEARNERS (RCL) CONFERENCE
  UITSTEL VAN KONFERENSIE VIR VERTEENWOORDIGENDE LEERDERRADE
  UKUHLEHLISWA KWENKOMFA YEBHUNGA ELIMELE ABAFUNDI (RCL) INVITATION TO AND ARRANGEMENTS FOR REPRESENTATIVE COUNCIL OF LEARNERS (RCL) CONFERENCE - 18 SEPTEMBER 2010
  UITNODIGING NA EN RE╦LINGS VIR DIE VERTEENWOORDIGENDE LEERDERRAAD- (VRL)-KONFERENSIE OP 18 SEPTEMBER 2010
  ISIMEMO NAMALUNGISELELO ENKOMFA YEBHUNGA ELIMELE ABAFUNDI (RCL) - 18 SEPTEMBA 2010 MINUTES OF PROVINCIAL PRINCIPALS' FORUM MEETING OF 4 JUNE 2010
  NOTULE VAN PROVINSIALE PRINSIPAALSFORUMVERGADERING VAN 4 JUNIE 2010
  IMIZUZU YENTLANGANISO YEFORAM YEENQUNUNU YEPHONDO YE-4 JUNI 2010 REMUNERATION OF COMMUNITY LEARNING CENTRE MANAGERS AND SITE CO-ORDINATORS
  BESOLDIGING VAN GEMEENSKAPSLEERSENTRUMBESTUURDERS EN TERREINKOÍRDINEERDERS
  INTLAWULO YABAPHATHI BAMAZIKO EMFUNDO OLUNTU NABAQUQUZELELI BAMAZIKO PROVINCIAL PRINCIPAL FORUM MINUTES - 9 APRIL 2010
  NOTULE VAN PROVINSIALE PRINSIPAALSFORUM - 9 APRIL 2010
  IMIZUZU YEFORAM YEENQUNUNU YEPHONDO - YANGE-9 APRELI 2010 SCHOOL TERMS AND PUBLIC HOLIDAYS FOR 2011
  SKOOLKWARTALE EN OPENBARE VAKANSIEDAE VIR 2011
  IKHALENDA YEZIKOLO NEENTSUKU ZEHOLIDE ZOLUNTU ZANGO-2011 SCHOOL CALENDAR FOR 2010: WCED 009
  SKOOLALMANAK VIR 2010: WKOD 009
  IKHALENDA YESIKOLO KA-2010: WCED 009 MINUTES OF THE PROVINCIAL PRINCIPAL FORUM MEETING HELD ON 12 FEBRUARY 2010
  NOTULE VAN DIE PROVINSIALE PRINSIPAALSFORUMVERGADERING GEHOU OP 12 FEBRUARIE 2010
  IMIZUZU YENTLANGANISO YEFORAM YEENQUNUNU YEPHONDO EYAYIBANJWE NGE-12 FEBRUWARI 2010 PROVINCIAL GAZETTE 6695 OF 8 FEBRUARY 2010 - PUBLIC COMMENT: DRAFT REGULATIONS PERTAINING TO THE REGISTRATION OF PRIVATE AET CENTRES
  PROVINSIALE KOERANT 6695 VAN 8 FEBRUARIE 2010 - OPENBARE KOMMENTAAR: KONSEPREGULASIES AANGAANDE DIE REGISTRASIE VAN PRIVATE OOV-SENTRUMS
  IGAZETHI YEPHONDO 6695 YE-8 FEBRUWARI 2010- UKUNGENISWA KWEZIMVO ZOLUNTU (PUBLIC COMMENT): IMIMISELO EYIDRAFTI EPHATHELELE KUBHALISO LWAMAZIKO E-AET ABUCALA (REGISTRATION OF PRIVATE AET CENTRES) DVD- SAPPHIRE PRIMARY SCHOOL - COMMUNITY INVOLVEMENT
  DVD - SAPPHIRE PRIM╩RE SKOOL - GEMEENSKAPSBETROKKENHEID
  IVIDIYO ENGE-SAPPHIRE PRIMARY SCHOOL - UTHATHO-NXAXHEBA OLWENZIWA NGABAHLALI (COMMUNITY INVOLVEMENT)


  Specialised Education Support:  WORLD AIDS DAY, 1 DECEMBER 2010
  W╩RELDVIGSDAG, 1 DESEMBER 2010
  USUKU LOKUQAPHELA I-AIDS NGE-1 DISEMBA 2010 SEPTEMBER 2010 - NATIONAL SCHOOL AIDS MONTH
  NASIONALE SKOLE-VIGS-MAAND, SEPTEMBER 2010
  SEPTEMBA 2010 - INYANGA YE-AIDS EZIKOLWENI KUZWELONKE POSTER COMPETITION ON BENEFITS OF HAND WASHING
  PLAKKAATKOMPETISIE OOR DIE VOORDELE VAN HANDEWAS
  UKHUPHISWANO NGEPHOWUSTA EMALUNGA NENZUZO YOKUHLAMBA IZANDLA CAMPAIGN: HELP ERADICATE POLIO AND ELIMINATE MEASLES
  VELDTOG: HELP OM MASELS EN POLIO UIT TE ROEI
  IPHULO: NCEDA UPHELISE NYA IPHOLIYO NEMASISI (MEASLES) LIFE ORIENTATION - DISTRIBUTION OF HIV/AIDS LEARNING & TEACHING SUPPORT MATERIAL (GRADES R - 7)
  LEWENSORI╦NTERING - VERSPREIDING VAN MIV/VIGS-LEER-EN-ONDERRIG-ONDERSTEUNINGS- MATERIAAL (GRAAD R - 7)
  ISIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI - UKUSIWA KWEZINTO ZOKUNCEDISA UKUFUNDA NOKUFUNDISA ZE-HIV/AIDS (ZAMABAKALA R- 7) LIFE ORIENTATION - DISTRIBUTION OF HIV/AIDS LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL
  (GRADES 8 & 9)

  LEWENSORI╦NTERING - VERSPREIDING VAN MIV/VIGS-LEER-EN-ONDERRIG-ONDERSTEUNINGS- MATERIAAL (GRAAD 8 & 9)
  ISIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI - UKUSIWA KWEZINTO ZOKUNCEDISA UKUFUNDA NOKUFUNDISA ZE-HIV/AIDS (ZAMABAKALA 8 & 9) HEALTH CALENDAR 2010
  GESONDHEIDSKALENDER VIR 2010
  IKHALENDA YEZEMPILO KA-2010

  return to: WCED Home page | Circulars / Minutes Index page

  ę 2010 WCED