Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Education Planning Minutes 2012:

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the issuing
  authority code
, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from the titles of the minutes below), e.g. "bid committee",
  "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 
 • Infrastructure Planning and Management Minutes (DIP)

 • Institutional Resource Support Minute (DIR)

 • Knowledge, Information & Record Management Systems and ICT Minutes (DKM)

 • Research Services Minutes (DRS) • Infrastructure Planning and Management:  BARCODING OF MOBILE UNITS BY SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OFFICIALS
  AANBRING VAN STREPIESKODES OP MOBIELE EENHEDE VAN VERKRYGINGSLYNBESTUURSBEAMPTES
  UKUFAKELWA KWEEBHAKHOWUDI KWIIKLASI EZIZIMOBHAYILI NGAMAGOSA ECANDELO LOLAWULO LOKUTHENGWA KWEEMPAHLA NEENKONZO


  Institutional Resource Support:  GUIDELINES FOR EQUIPMENT AND FURNITURE PROCUREMENT
  RIGLYNE VIR TOERUSTING EN VERKRYGING VAN MEUBELS
  ISIKHOKELO SOKUTHENGA IZIXHOBO ZOKUSEBENZA NEFANITSHALA CELEBRATING INTERNATIONAL SCHOOL LIBRARY MONTH 2012 IN THE WCED
  VIERING VAN DIE 2012-SKOOLBIBLIOTEEK-MAAND IN DIE WKOD
  UKUBHIYOZELA INYANGA YELAYIBRARI YESIKOLO KUMAZWE NGAMAZWE NGO-2012 KWISEBE I-WCED NON SECTION 21 SCHOOLS – LTSM REQUISITIONS DUE 24 AUGUST 2012
  NIE-ARTIKEL 21-SKOLE – INDIENING VAN LOOM-REKWISISIES 24 AUGUSTUS 2012
  IZIKOLO EZINGEKHO PHANTSI KWESIQENDU 21 – IIRIKHWIZISHINI ZELTSM ZILINDELEKE UNGADLULANGA OWE-24 AGASTI 2012 REPORTING ON EXCESS CAPS-ALIGNED TEXTBOOKS AND WORKBOOKS
  RAPPORTERING VAN OORTOLLIGE KABV-AANGEPASTE HANDBOEKE EN WERKBOEKE
  INGXELO NGEENCWADI ZEZIFUNDO NEENCWADI ZOMSEBENZI EZIFUMANEKAYO EZINGAPHEZULU EZIHAMBELANAYO MBO NECAPS (EXCESS CAPS-ALIGNED TEXTBOOKS AND WORKBOOKS) INTERMEDIATE PHASE CAPS TEXTBOOK EXHIBITIONS – 30 JULY TO 3 AUGUST 2012
  INTERMEDIĘRE FASE KABV-HANDBOEKUITSTALLINGS – 30 JULIE TOT 3 AUGUSTUS 2012
  IMIBONISO YEENCWADI ZEZIFUNDO ZECAPS ISIGABA ESIPHAKATHI – 30 JULAYI – 3 AGASTI 2012 APPLICATIONS FOR NEW LEARNER TRANSPORT SERVICES FOR THE 2013 ACADEMIC YEAR
  AANSOEKE OM NUWE LEERDERVERVOERDIENSTE VIR DIE 2013 AKADEMIESE JAAR
  IZICELO ZEENKONZO ZOTHUTHO LWABAFUNDI EZITSHA ZONYAKA WOKUFUNDA KA-2013 AUTOMATION OF LEARNER TRANSPORT SCHEMES AT ORDINARY PUBLIC SCHOOLS
  OUTOMATISASIE VAN LEERDERVERVOERSKEMAS BY OPENBARE GEWONE SKOLE
  UKUSETYENZISWA KWEKHOMPYUTHA KWIZIKIM ZOTHUTHO LWABAFUNDI KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE EZIQHELEKILEYO DELIVERY OF VOLUME 2 OF THE NATIONAL WORKBOOKS
  AFLEWERING VAN VOLUME 2 VAN DIE NASIONALE WERKBOEKE
  UKUSIWA KUKAVOLUME 2 WEENCWADI ZOMSEBENZI ZIKAZWELONKE


  Knowledge Management, Information & Record Management Systems and ICT:
  2013 SNAP SURVEY FOR ORDINARY PUBLIC SCHOOLS AND REMINDER ABOUT GRADE 12 SUBJECTS
  2013 SE KITSOPNAME VIR GEWONE OPENBARE SKOLE EN AANMANING OOR GRAAD 12-VAKKE
  ISAVEYI EQUPHAYO KA-2013 YEZIKOLO ZIKARHULUMENTE EZIQHELEKILEYO NOKUKHUNJUZWA MALUNGA NEZIFUNDO ZEBAKALA 12 ONLINE CAPTURE OF PROGRESSIONS AND PROMOTIONS FOR 2012 ON THE CEMIS AND i-SAMS
  VASLEGGING VAN AANLYNVORDERINGS EN -BEVORDERINGS VIR 2012 OP SOBIS EN i-SAMS
  UKUFAKWA KWEDATHA YABAFUNDI YOKUDLULELA PHAMBILI NEYOKUPASA NGO-2012 (ONLINE PROMOTIONS AND PROGRESSIONS) KWI-CEMIS NAKWI-i-SAMS ROLE OF DEPUTY INFORMATION OFFICERS IN PROVIDING ACCESS TO INFORMATION
  ROL VAN ADJUNKINLIGTINGSBEAMPTES IN VERSKAFFING VAN TOEGANG TOT INLIGTING
  INDIMA YAMASEKELA AMAGOSA ENGCACISO YOKUBONELELA NGOKUFIKELELA KWINGCACISO THE DESIGNATION OF PRINCIPALS AS INSTITUTION EMIS OFFICERS
  DIE AANWYSING VAN PRINSIPALE AS OBIS-INRIGTINGSBESTUURDERS
  UKUTYUNJWA KWEENQUNUNU NJENGAMAGOSA E-EMIS AMAZIKO 2012 ANNUAL SURVEY FOR ORDINARY SCHOOLS AND REGISTRATION FOR TESTS
  2012 JAARLIKSE OPNAME VIR GEWONE SKOLE EN REGISTRASIE VIR TOETSE
  ISAVEYI YAQHO NGONYAKA YEZIKOLO EZIQHELEKILEYO NOKUBHALISELA IIMVAVANYO 2012 SNAP SURVEY FOR ORDINARY PUBLIC SCHOOLS AND REMINDER ABOUT GRADE 12 SUBJECTS
  2012 KITSOPNAME VIR GEWONE OPENBARE SKOLE EN AANMANING OOR GRAAD 12-VAKKE
  ISAVEYI EQUPHAYO (SNAP SURVEY) ka-2012 YEZIKOLO ZIKARHULUMENTE EZIQHELEKILEYO KUNYE NESIKHUMBUZO MALUNGA NEZIFUNDO ZEBAKALA 12


  Research Services:  RELEASE OF EXEMPLARS FOR THE WCED SYSTEMIC TESTS FOR GRADES 3, 6 AND 9
  VRYSTELLING VAN VOORBEELDE VIR DIE WKOD SISTEMIESE TOETSE VIR GRAAD 3,6 EN 9
  UKUKHUTSHWA KWEMIZEKELO YEEMVAVANYO ZENKQUBO YEMFUNDO YESEBE I-WCED YAMABAKALA 3, 6 NO-9 RESULTS OF THE 2011 WCED GRADE 9 SYSTEMIC TESTS
  UITSLAE VAN DIE 2010 WKOD GRAAD 9 - SISTEMIESE TOETSE
  IZIPHUMO ZEEMVAVANYO ZENKQUBO YEMFUNDO ZE-WCED ZEBAKALA 9 ZIKA-2011 RESULTS OF THE 2011 WCED GRADES 3 AND 6 SYSTEMIC TESTS
  UITSLAE VAN DIE 2011 WKOD GRAAD 3- EN 6-SISTEMIESE TOETSE
  IZIPHUMO ZEEMVAVANYO ZENKQUBO YEMFUNDO ZE-WCED ZAMABAKALA 3 no-6 ZIKA-2011

  return to: Home page | Circulars / Minutes Index page

  © 2012 Western Cape Education Department