Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Corporate Services Minutes 2011:

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the issuing
  authority code
, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from the titles of the minutes below), e.g. "bid committee",
  "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 
 • Business Strategy & Stakeholder Management Minutes (DSG)

 • Financial Accounting (Accounting Services) Minutes (DFA)

 • Human Resource Management Minutes (HRM)

 • Procurement Management Minutes (DPM) • Business Strategy & Stakeholder Management Minutes (DSG):  SCHOOL IMPROVEMENT PLAN AND ANNUAL SCHOOL REPORT
  SKOOLVERBETERINGSPLAN EN SKOOL-JAARVERSLAG
  ISICWANGCISO SOKUPHUCULA ISIKOLO KUNYE NENGXELO YONYAKA YESIKOLO


  Financial Accounting (Accounting Services):  IRP 5 & IT 3(a) CERTIFICATES FOR THE 2010-2011 TAX YEAR
  IRP 5 & IT 3(a)- SERTIFIKATE VIR DIE 2010-2011 BELASTINGJAAR
  IZATIFIKETHI IRP 5 / IT 3(a) ZONYAKA WERHAFU 2010/2011 BASIC ACCOUNTING SYSTEM (BAS) CLOSING PROCEDURES FOR THE 2010/11 FINANCIAL YEAR
  BASIESE REKENINGKUNDIGE STELSEL (BRS): SLUITINGSPROSEDURES VIR DIE 2010/2011
  FINANSI╦LE JAAR

  INKQUBO YE-BAS YOLAWULO LWEMICIMBI YEZEMALI: IINKQUBO ZOKUVALWA
  KONYAKA-MALI 2010/2011
  USER REGISTRATION PROCESS ON THE BASIC ACCOUNTING SYSTEM (BAS).
  GEBRUIKERSREGISTRASIEPROSES VIR DIE BASIESE REKENINGKUNDIGE STELSEL
  INKQUBO I-USER REGISTRATION PROCESS KWISISTIM I-BAS ACCOUNTING SYSTEM REPORTING OF ALL LOSSES AND DAMAGE IN THE WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT (WCED) TO LOSS CONTROL OFFICERS AND KEEPING OF LOSS CONTROL REGISTERS
  RAPPORTERING VAN ALLE VERLIESE EN SKADE IN DIE WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT (WKOD) AAN VERLIESEBEHEERBEAMPTES EN DIE HOU VAN VERLIESEBEHEERREGISTERS
  UKUNIKA INGXELO NGAYO YONKE ILAHLEKO NOMONAKALO KWISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI (ISEBE I-WCED) KUMAGOSA OLAWULO LWELAHLEKO NOKUGCINWA KWEEREJISTA ZOLAWULO LWELAHLEKO UNIFORM PROCEDURE FOR THE HANDLING AND REVIEWING OF PAYMENT VOUCHERS
  WITHIN THE WCED

  EENVORMIGE PROSEDURES VIR DIE HANTERING EN HERSIENING VAN BETALINGSADVIESE
  IN DIE WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT

  IINKQUBO EZIFANAYO ZOKUSINGATHA NOKUPHONONONGA IINTLAWULO ZEEVAWUTSHA
  KWISEBE I-WCED


  Human Resource Management Minutes:  IMPORTANCE OF EDUCATORS AND PUBLIC SERVANTS APPLYING FOR PERMISSION TO PERFORM REMUNERATIVE WORK OUTSIDE THE PUBLIC SERVICE
  BELANGRIKHEID VIR OPVOEDERS EN STAATSDIENSPERSOPNEEL OM AANSOEK TE DOEN OM VERLOF OM WERK TEEN BESOLDIGING BUITE DIE STAATSDIENS TE VERRIG.
  UKUBALULEKA KOKWENZA ISICELO SEMVUME YOKWENZA UMSEBENZI OHLAWULELWAYO (REMUNERATIVE WORK) NGAPHANDLE KWENKONZO KARHULUMENTE KOOTITSHALA NAKUBASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE ADVANCED PAY DATE FOR TEMPORARY WCED STAFF (PUBLIC SERVANTS AND CS EDUCATORS) FROM 31 DECEMBER 2011 TO 22 DECEMBER 2011
  VOORUITBETAALDATUMS VIR TYDELIKE WKOD-PERSONEEL (STAATSAMPTENARE EN KS-OPVOEDERS) VAN 31 DESEMBER 2011 TOT 22 DESEMBER 2011
  UMHLA WENTLAWULO YEMIVUZO NGAPHAMBI KWEXESHA YABASEBENZI ABANGESOSIGXINA BESEBE I-WCED (ABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE NOOTITSHALA) OSUSWE KWI-31 DISEMBA 2011 WASIWA KWI-22 DISEMBA 2011 ISSUING OF VACANCY LIST FOR POSTS OF ADMINISTRATION CLERK AND GENERAL ASSISTANT
  UITREIKING VAN VAKATURELYS VIR POSTE VAN ADMINISTRASIEKLERK EN ALGEMENE ASSISTENT
  UKUKHUTHSWA KOLUHLU LWEZITHUBA ZENGQESHO ZOOMABHALANA (ADMINISTRATION CLERK) NEZABANCEDISI JIKELELE (GENERAL ASSISTANTS) ISSUING OF VACANCY LISTS 2012: INSTITUTION-BASED EDUCATOR POSTS
  UITREIKING VAN VAKATURELYSTE 2011:INRIGTING GEBASEERDE OPVOEDERSPOSTE
  UKUKHUTSHWA KWEELISTI ZEZITHUBA ZOMSEBENZI NGO-2012: IZITHUBA ZOOTITSHALA ABAKUMAZIKO IMPORTANCE OF SOUND PERFORMANCE MANAGEMENT
  BELANGRIKHEID VAN BEHOORLIKE PRESTASIEBESTUUR
  UKUBALULEKA KOLAWULO LWENTSEBENZO ESEMGANGATHWENI THE INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (IQMS) PROCESS FOR LEARNING SUPPORT EDUCATORS
  DIE GE¤NTEGREERDE GEHALTEBESTUURSTELSEL (GGBS) -PROSES VIR LEERDERONDERSTEUNINGSOPVOEDERS
  INKQUBO YE-INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (IQMS) YOOTITSHALA ABANIKA INKXASO EKUFUNDENI (LEARNING SUPPORT EDUCATORS) 16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST GENDER- BASED VIOLENCE
  16 DAE VAN AKTIVISME - GEEN GEWELD TEEN VROUE
  IINTSUKU EZILI-16 ZOKULWA UBUNDLOBONGELA - PHANTSI NGOBUNDLOBONGELA NGAKUBAFAZI PART-TIME STUDY BURSARY SCHEME FOR PUBLIC SERVICE EMPLOYEES (2012 ACADEMIC YEAR)
  DEELTYDSE STUDIEBEURSSKEMA VIR STAATSDIENSAMPTENARE (2012 AKADEMIESE JAAR)
  ISKIM SEEBHASARI ZOKUFUNDA NGOKUNGESOSIGXINA KWABAQESHWA BENKONZO KARHULUMENTE (KUNYAKA WEZIFUNDO KA-2012) ISSUING OF VACANCY LISTS 4, 5 AND 6 OF 2011
  UITREIKING VAN VAKATURELYSTE 4, 5 EN 6 VAN 2011
  UKUKHUTSHWA KWEZINTLU ZEZITHUBA 4, 5 NO-6 ZIKA-2011 STAFF PERFORMANCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT SYSTEM FOR PUBLIC SERVICE PERSONNEL ON SALARY LEVELS 1 TO 12 - SUBMISSION OF DOCUMENTS FOR 2010-2011 EVALUATION
  PERSONEELPRESTASIEBESTUUR- EN- ONTWIKKELING-STELSEL VIR STAATDIENSPERSONEEL OP SALARISVLAK 1 TO 12 - INDIEN VAN DOKUMENTE VIR 2010 - 2011 EVALUERING
  INKQUBO YOLAWULO LWENTSEBENZO NOPHUHLISO LWABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE KUMANQANABA EMIVUZO 1 - 12: UKUNGENISWA KWAMAXWEBHU OMJIKELO WOKUHLOLWA
  KWENTSEBENZO WANGO-2010/20


  Procurement Management:  SUBMISSION OF REQUISITIONS FOR THE 2011/12 FINANCIAL YEAR BY RESPONSIBILITY MANAGERS
  VOORLEGGING VAN REKWISISIES VIR 2011/12 FINANSIŕLE JAAR DEUR VERANTWOORDELIKHEIDSBESTUURDERS
  UKUNGENISWA KWEERIKHWIZISHINI ZONYAKA-MALI KA-2011/12 NGABAPHATHI ABATHWESWE UXANDUVA LWESTOKHWE (RESPONSIBILITY MANAGERS) WCED BID COMMITTEE MEETING DATES FOR 2011
  WKOD-BODKOMITEE-VERGADERDATUMS VIR 2011
  IMIHLA YEENTLANGANISO ZANGO-2011 ZEKOMITI YOKHUPHISWANO NGAMAXABISO (BID COMMITTEE) YESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI

  return to: Home page | Circulars / Minutes Index page

  ę 2011 Western Cape Education Department