Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Institution Development & Coordination Minutes 2015:

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the issuing
  authority code
, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from the titles of the minutes below), e.g. "bid committee",
  "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 
 • BRANCH: Institution Development and Co-ordination Minutes (IDC)

 • Institutional Management and Governance Planning Minutes (IMGP)

 • Specialised Education Support Minutes (DSE) • Institution Development and Co-ordination:
  ONLINE DATABASE FOR CAPTURING NON-PROFIT ORGANISATION (NPO) INFORMATION
  AANLYNDATABASIS VIR DIE VASLEGGING VAN INLIGTING VAN ORGANISASIES SONDER WINSBEJAG
  IZIKO LEDATA KWIKHOMPYUTHA LOKUFAKA INGCACISO ENGEMIBUTHO ENGENZI NZUZO (NON-PROFIT ORGANISATION (NPOs)) SCHOOL ATTENDANCE BY GRADES 4 TO 11 LEARNERS DURING AND AFTER THE 2015 JUNE AND NOVEMBER EXAMINATIONS
  SKOOLBYWONING DEUR GRAAD 4- TOT 11-LEERDERS GEDURENDE EN NA DIE 2015 JUNIE EN NOVEMBER EKSAMENS
  UKUHANJWA KWESIKOLO NGABAFUNDI BAMABAKALA 4 – 11 NGETHUBA NASEMVA KWEEMVIWO ZIKAJUNI NONOVEMBA 2015


  Institutional Management and Governance Planning:
  SCHOOL TERMS AND PUBLIC HOLIDAYS FOR 2017 (INLAND AND COASTAL PROVINCES)
  SKOOLKWARTALE EN OPENBARE VAKANSIEDAE VIR 2017 (BINNELANDSE EN KUSPROVINSIES)
  IIKOTA ZESIKOLO NEEHOLIDE ZIKAWONKE-WONKE ZANGO-2017 (ZAMAPHONDO AKUDE NONXWEME NAMAPHONDO AKUFUTSHANE NONXWEME) ELECTION OF REPRESENTATIVE COUNCILS OF LEARNERS FOR 2016
  VERKIESING VAN VERTEENWOORDIGENDE LEERDERRADE VIR 2016
  UKUNYULWA KWAMABHUNGA AMELE ABAFUNDI UKULUNGISELELA U-2016 SCHOOL TERMS AND PUBLIC HOLIDAYS FOR 2016 (INLAND AND COASTAL PROVINCES)
  SKOOLKWARTALE EN OPENBARE VAKANSIEDAE VIR 2016 (BINNELANDSE EN KUSPROVINSIES)
  IIKOTA ZESIKOLO NEEHOLIDE ZIKAWONKE-WONKE ZANGO-2016 (ZAMAPHONDO AKUDE NONXWEME NAMAPHONDO AKUFUTSHANE NONXWEME) INVITATION TO PARTICIPATE IN THE FIFTH ANNUAL NATIONAL MOOT COURT COMPETITION
  UITNODIGING OM AAN DIE VYFDE JAARLIKSE NASIONALE SKYNHOFKOMPETISIE DEEL TE NEEM
  ISICELO SOKUTHATHA INXAXHEBA KUKHUPHISWANO LWESIHLANU LWAQHO NGONYAKA I-NATIONAL MOOT COURT COMPETITION 2015 SOUTH AFRICAN SCHOOLS' CHORAL EISTEDDFOD
  2015 SUID-AFRIKAANSE SKOOLKOOREISTEDDFOD
  UMNYHADALA WOKHUPHISWANO LWEEKWAYALA ZEZIKOLO ZASEMZANTSI AFRIKA (SOUTH AFRICAN SCHOOLS' CHORAL EISTEDDFOD) KA-2015 CONSULTATION WITH PUBLIC AET CGBS ON THE CONVERSION AND MERGER OF PUBLIC ADULT LEARNING CENTRES (PALCS) INTO COMMUNITY COLLEGES
  OORLEGPLEGING MET OPENBARE OOV SBL’E OOR DIE BEREKENING EN SAMESMELTING VAN OPENBARE VOLWASSE LEERSENTRUMS (OVL’S) MET GEMEENSKAPSKOLLEGES
  UKUBHUNGISANA NEECGBS ZE-AET ZOLUNTU MALUNGA NOKUTSHINTSHWA NOKUDITYANISWA KWEE-PUBLIC ADULT LEARNING CENTRES (PALCS) ZIBE ZIIKHOLEJI ZOLUNTU (COMMUNITY COLLEGES) GUIDELINES FOR THE DEVIATION FROM A SINGLE SCHOOL GOVERNING BODY (SGB) NOMINATION AND ELECTION MEETING
  RIGLYNE VIR DIE AFWYKING VAN `N ENKELE SKOOLBEHEERLIGGAAM (SBL)-NOMINASIEEN VERKIESINGSVERGADERING
  ISIKHOKELO ESINGOKUTENXA EKUBAMBENI INTLANGANISO IBE NYE YOKUTYUMBA ABAGQATSWA NONYULO LWAMABHUNGA OLAWULO ESIKOLO (SGB)


  Specialised Education Support:  MONITORING AND SUPPORT OF THE NSNP BY DISTRICT AND PROVINCIAL OFFICIALS TO ENSURE THAT PROGRAMME IMPLEMENTATION IS IN LINE WITH THE DORA AND ADHERES TO THE CONDITIONAL GRANT FRAMEWORK
  MONITERING EN ONDERSTEUNING VAN DIE NSVP DEUR DISTRIKS- EN PROVINSIALE AMPTENARE OM TE VERSEKER DAT DIE IMPLEMENTERING VAN DIE PROGRAM IN OOREENSTEMMING IS MET DIE WET OP DIE VERDELING VAN INKOMSTE EN AAN DIE VOORWAARDELIKE TOEKENNINGSRAAMWERK VOLDOEN
  UKUBEKWA ESWENI NOKUNIKWA INKXASO KWENSNP NGAMAGOSA EZITHILI NAWEPHONDO UKUQINISEKISA UKUBA UKUQALISWA KWALE PROGRAM KUNGQINELANA NEDORA YAYE KUTHOBELA UMGAQO-SIKHOKELO WEEGRANTI EZIKHUTSHWA PHANTSI KWEMIQATHANGO

  return to: Home page | Circulars / Minutes Index page

  © 2015 Western Cape Education Department