Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Corporate Services Minutes 2017:

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the issuing
  authority code
, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from the titles of the minutes below), e.g. "bid committee",
  "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 

Go to

 • Financial Accounting (Accounting Services) Minutes (DFA)

 • Management Accounting Minutes (DMA)

 • Procurement Management Minutes (DPM)

 • Recruitment and Selection Minutes (RSC)

 • Strategic People Management Minutes (HRM) • Financial Accounting (Accounting Services): 
  INCOME TAX CERTIFICATES (IRP 5/IT 3(A))
  INKOMSTEBELASTINGSERTIFIKATE (IRP 5/IT 3(A))
  IZATIFIKETHI ZERHAFU YENGENISO II-INCOME TAX CERTIFICATES (IRP 5/IT 3(A)) INTRODUCTION OF THE SUPPLIER INVOICE TRACKING SYSTEM (SITS)
  BEKENDSTELLING VAN DIE SUPPLIER INVOICE TRACKING SYSTEM (SITS)
  UKUQALISWA KOSETYENZISO LWESISTIM YENTLAWULO NGEKHOMPYUTHA I-SUPPLIER INVOICE TRACKING SYSTEM (SITS) PAYROLL CERTIFICATION AND CONTROL
  BETAALSTAATSERTIFISERING EN -BEHEER
  UKUNGQINWA NOKULAWULWA KWEEPHEYIROLI BASIC ACCOUNTING SYSTEM (BAS) – CLOSING PROCEDURES FOR THE 2016/17 FINANCIAL YEAR
  BASIESE REKENINGKUNDIGE STELSEL (BRS) – SLUITINGSPROSEDURES VIR DIE 2016/17-BOEKJAAR
  INKQUBO YOLAWULO LWEMICIMBI YEZEMALI (INKQUBO YEBAS) - IINKQUBO ZOKUVALA ZONYAKA-MALI KA-2016/17


  Management Accounting Minutes:  ADJUSTMENTS TO THE STANDARD CHART OF ACCOUNTS (SCOA) VERSION 5
  WYSIGINGS AAN DIE STANDAARD TABEL VAN REKENINGE (SCOA) WEERGAWE 5
  UTSHINTSHO PHA NAPHAYA KWI-STANDARD CHART OF ACCOUNTS (SCOA) VERSION 5 GRADE R SUBSIDY PROCESS FROM 01 APRIL 2017
  GRAAD R-SUBSIDIEPROSES VANAF 01 APRIL 2017
  INKQUBO YENKXASO-MALI YEBAKALA R UKUSUSELA NGE-01 APRELI 2017


  Procurement Management:  WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT (WCED) BID COMMITTEE MEETING DATES FOR 2018
  VERGADERDATUMS VIR 2018 VAN DIE BODKOMITEE VAN DIE WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT (WKOD)
  IMIHLA YEENTLANGANISO ZEKOMITI YOKHUPHISWANO NGAMAXABISO YESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI.(WCED) NGO-2018


  Recruitment and Selection Minutes:  ISSUING OF THE 2018 VACANCY ROSTERS
  UITREIKING VAN DIE 2018 VAKATUREROOSTERS
  UKUKHUTSHWA KWEEROSTA ZEZITHUBA ZANGO-2018


  Strategic People Management Minutes:  EMPLOYEE HEALTH AND WELLNESS DAY AND HIV COUNSELLING AND TESTING AT THE WCED HEAD OFFICE
  WERKNEMERWELSTAND EN GESONDHEIDSDAG ASOOK MIV BERADING EN TOETSING BY DIE WKOD HOOFKANTOOR
  USUKU LWEMPILO QETE YABASEBENZI KWAKUNYE NOKUHLOLELWA I-HIV UNIKWE NENGCEBISO KWANDLUNKULU DESIGNATED EMPLOYEES TO DISCLOSE THEIR FINANCIAL INTERESTS
  AANGEWESE WERKNEMERS MOET HUL FINANSIËLE BELANGE OPENBAAR
  ABAQESHWA ABATYUNJIWEYO MABAKUXELE UKUCHAPHAZELEKA KWABO KWIMICIMBI YEZEMALI PART-TIME STUDY BURSARY SCHEME FOR PUBLIC SERVICE EMPLOYEES (2018 ACADEMIC YEAR)
  BEURSSKEMA VIR DEELTYDSE STUDIE VIR STAATSDIENSWERKNEMERS (2018 AKADEMIESE JAAR)
  ISKIM SEEBHASARI ZOKUFUNDA NGOKUNGESOSIGXINA SABAQESHWA BENKONZO KARHULUMENTE (KUNYAKA WOKUFUNDA KA-2018) AGREEMENT ON RECOGNITION OF IMPROVED QUALIFICATIONS FOR EMPLOYEES APPOINTED IN TERMS OF THE PUBLIC SERVICE ACT
  ERKENNINGSOOREENKOMS TEN OPSIGTE VAN VERBETERDE KWALIFIKASIES VIR WERKNEMERS WAT INGEVOLGE DIE STAATSDIENSWET AANGESTEL IS
  IMVUMELWANO MALUNGA NOKUQATSHELWA KOKUPHUCULWA KOMGANGATHO WAMABANGA EMFUNDO NGABAQESHWA ABAQESHWE NGOKOMTHETHO WENKONZO KARHULUMENTE DISTRICT-BASED FUNZA LUSHAKA BURSARIES FOR STUDENTS IN THE WESTERN CAPE PROVINCE FOR 2018
  DISTRIKSGEBASEERDE FUNZA LUSHAKA-BEURSE VIR STUDENTE IN DIE WES-KAAP PROVINSIE VIR 2018
  IIBHASARI ZEFUNZA LUSHAKA EZIFUMANEKA NGOKWEZITHILI UKWENZELA ABAFUNDI ABAKWIPHONDO LENTSHONA KOLONI ZANGO-2018 IMPORTANCE OF SOUND PERFORMANCE MANAGEMENT
  BELANGRIKHEID VAN BEHOORLIKE PRESTASIEBESTUUR
  UKUBALULEKA KOLAWULO LWENTSEBENZO ESEMGANGATHWENI THE IMPORTANCE OF EDUCATORS AND PUBLIC SERVANTS APPLYING FOR PERMISSION TO PERFORM REMUNERATIVE WORK OUTSIDE THE PUBLIC SERVICE AND CONDUCTING BUSINESS WITH AN ORGAN OF STATE
  DIE BELANGRIKHEID VAN OPVOEDERS EN STAATSAMPTENARE WAT OM TOESTEMMING AANSOEK DOEN OM BESOLDIGDE WERK BUITE DIE STAATSDIENS TE VERRIG EN BESIGHEID MET 'n STAATSINSTELLING TE DOEN
  UKUBALULEKA KOKUBA OOTITSHALA NABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE BENZE ISICELO SOKWENZA UMSEBENZI OHLAWULELWAYO (REMUNERATIVE WORK) OWENZIWA NGAPHANDLE KWENKONZO KARHULUMENTE NOKUQHUBA USHISHINO NEQUMRHU LIKARHULUMENTE (ORGAN OF STATE)

  return to: Home page | Circulars / Minutes Index page

  © 2017 Western Cape Education Department