Home page | Return to LTSM Index page

 Index of Institutional Resource Support Minutes 2012:

  Go to DIR minutes for 2014  |  2013  |  2011

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the issuing
  authority code
, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from the titles of the minutes below), e.g. "bid committee",
  "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 


Institutional Resource Support:  GUIDELINES FOR EQUIPMENT AND FURNITURE PROCUREMENT
RIGLYNE VIR TOERUSTING EN VERKRYGING VAN MEUBELS
ISIKHOKELO SOKUTHENGA IZIXHOBO ZOKUSEBENZA NEFANITSHALA CELEBRATING INTERNATIONAL SCHOOL LIBRARY MONTH 2012 IN THE WCED
VIERING VAN DIE 2012-SKOOLBIBLIOTEEK-MAAND IN DIE WKOD
UKUBHIYOZELA INYANGA YELAYIBRARI YESIKOLO KUMAZWE NGAMAZWE NGO-2012 KWISEBE I-WCED NON SECTION 21 SCHOOLS – LTSM REQUISITIONS DUE 24 AUGUST 2012
NIE-ARTIKEL 21-SKOLE – INDIENING VAN LOOM-REKWISISIES 24 AUGUSTUS 2012
IZIKOLO EZINGEKHO PHANTSI KWESIQENDU 21 – IIRIKHWIZISHINI ZELTSM ZILINDELEKE UNGADLULANGA OWE-24 AGASTI 2012 REPORTING ON EXCESS CAPS-ALIGNED TEXTBOOKS AND WORKBOOKS
RAPPORTERING VAN OORTOLLIGE KABV-AANGEPASTE HANDBOEKE EN WERKBOEKE
INGXELO NGEENCWADI ZEZIFUNDO NEENCWADI ZOMSEBENZI EZIFUMANEKAYO EZINGAPHEZULU EZIHAMBELANAYO MBO NECAPS (EXCESS CAPS-ALIGNED TEXTBOOKS AND WORKBOOKS) INTERMEDIATE PHASE CAPS TEXTBOOK EXHIBITIONS – 30 JULY TO 3 AUGUST 2012
INTERMEDIĘRE FASE KABV-HANDBOEKUITSTALLINGS – 30 JULIE TOT 3 AUGUSTUS 2012
IMIBONISO YEENCWADI ZEZIFUNDO ZECAPS ISIGABA ESIPHAKATHI – 30 JULAYI – 3 AGASTI 2012 APPLICATIONS FOR NEW LEARNER TRANSPORT SERVICES FOR THE 2013 ACADEMIC YEAR
AANSOEKE OM NUWE LEERDERVERVOERDIENSTE VIR DIE 2013 AKADEMIESE JAAR
IZICELO ZEENKONZO ZOTHUTHO LWABAFUNDI EZITSHA ZONYAKA WOKUFUNDA KA-2013 AUTOMATION OF LEARNER TRANSPORT SCHEMES AT ORDINARY PUBLIC SCHOOLS
OUTOMATISASIE VAN LEERDERVERVOERSKEMAS BY OPENBARE GEWONE SKOLE
UKUSETYENZISWA KWEKHOMPYUTHA KWIZIKIM ZOTHUTHO LWABAFUNDI KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE EZIQHELEKILEYO DELIVERY OF VOLUME 2 OF THE NATIONAL WORKBOOKS
AFLEWERING VAN VOLUME 2 VAN DIE NASIONALE WERKBOEKE
UKUSIWA KUKAVOLUME 2 WEENCWADI ZOMSEBENZI ZIKAZWELONKE

return to: Home page | LTSM Index page

© 2012 Western Cape Education Department