Riglyne vir die hantering van versoeke gerig aan openbare skole en (staats-) kolleges in die provinsie Wes-kaap ingevolge die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet 2 van 2000) | Western Cape Education Department
Riglyne vir die hantering van versoeke gerig aan openbare skole en (staats-) kolleges in die provinsie Wes-kaap ingevolge die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet 2 van 2000)

This document is also available in English:  Guidelines for the handling of requests in terms of...

Western Cape Promotion of Access to Information Act, Manual:
Afrikaans  |  English  |  IsiXhosa


Riglyne Inhoud:

DEEL EEN: Algemene agtergrond, belangrike regsaspekte, finansiële reëlings en liasseerfasiliteite
DEEL TWEE: Aanbevole administratiewe prosedures vir die hantering van versoeke gerig ingevolge die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet 2 van 2000) binne die inrigting
DEEL DRIE: Interne appèlprosedure

Ondersteunende Dokumente:
Dokument: Weieringsgronde: Kontrolelys om te bepaal of een of meer gronde vir weiering van toegang tot inligting op 'n rekord van toepassing is
Dokument: Outomaties beskikbare rekords

Bylae:
Bylae 1: Vorm A: Versoek om toegang tot rekord van openbare liggaam
Bylae 2: Kontrolestaat / Afhandelingsstappe
Bylae 3: Versoekregister / Menseregtekommissie verslag
Bylae 4: Interne dekkende brief: Roete / Opdragte
Bylae 5: Soekopdrag / -Verslag
Bylae 6: Onopspoorbare lêers verslagdoening / Beëdigde verklaring(s)
Bylae 7: Faktuurstaat vir versoek- en toegangsgelde
Bylae 8: Vorm C: Kennisgewing van interne appèl
Bylae 9: Nagaanlys (Check list)

Briewe:
Brief 1: Ontvangserkenning van versoek - Artikel 18
Brief 2: Rede vir kennisgewing: Proseduregebrek - Artikel 19(2)
Brief 3: Rede vir kennisgewing: Oorplasing van versoek - Artikel 20(1)/(2)
Brief 4: Kennisgewing aan versoeker met betrekking tot oorplasing: Artikel 20(5)
Brief 5: Kennisgewing met betrekking tot artikel 22(1): Versoekgeld-aanvraag
Brief 6: Kennisgewing met betrekking tot Toegangsgeld - Artikel 22(2)
Brief 7: Rede vir kennisgewing: Verlore rekords / rekords wat nie bestaan nie - Artikel 23
Brief 8: Kennisgewing oor rekord wat gevind is en toegestaan word - Artikel 23(4)
Brief 9: Kennisgewing dat rekord gevind maar toegang geweier is - Artikel 23(4)
Brief 10: Rede vir kennisgewing: Uitstel van toegangsverlening - Artikel 24
Brief 11: Rede vir kennisgewing: Toegang verleen - Artikel 25(2)
Brief 12: Rede vir kennisgewing: Toegang geweier - Artikel 25(3)
Brief 13: Rede vir kennisgewing: Eenmalige tydsverlenging van hoogstens 30 dae - Artikel 26(2)
Brief 14: Kennisgewing met betrekking tot gedeeltelike toegangverlening - Artikel 28
Brief 15: Kennisgewing met betrekking tot gesondheidsrekords - nominasie vir geneesheer - Artikel 30
Brief 16: Kennisgewing met betrekking tot toegang tot gesondheidsrekords - Artikel 30
Brief 17: Kennisgewing aan Tersaaklike Owerheid van Interne-appèl ontvang - Artikel 75
Brief 18: Derde party-kennisgewing dat versoek oorweeg word - Artikel 47
Brief 19: Kennisgewing aan derde party oor besluit van Inligtingsbeampte - Artikel 49