Skoolsluitings: opsomming van hoofpunte | Western Cape Education Department

Skoolsluitings: opsomming van hoofpunte

Doel

 • Die doel van die skoolsluitings is om geleenthede vir leerders te verbeter deur hulle in skole te plaas wat beter toegerus is om onderwys van gehalte te bied.

Proses

 • Aan die begin van die 2012-skooljaar het die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) 27 skole vir moontlike sluiting geoormerk. Die WKOD het aanbeveel dat die Provinsiale Minister van Onderwys hierdie skole vir moontlike sluiting aan die einde van 2012 oorweeg.
 • Minister Grant, as die Provinsiale Minister van Onderwys, het hierdie aanbevelings aanvaar en die skoolsluitingsproses soos uiteengesit in artikel 33 van die SA Skolewet aangevoor. Hierdie proses vereis dat die Provinsiale Minister van Onderwys die volgende sal doen voor hy 'n openbare skool mag sluit:
  • Hy moet die beheerliggaam van die skool in kennis stel dat hy van plan is om die skool vir moontlike sluiting te oorweeg en moet redes daarvoor verskaf.
  • Die beheerliggaam van die skool moet 'n geleentheid gebied word om vertoë te rig met die oog op moontlike skoolsluiting.
  • Hy moet 'n openbare verhoor reël met behoorlike en vroegtydige kennisgewing waar die gemeenskap vry is om vertoë te rig m.b.t. die moontlike skoolsluiting
  • Hy moet alle vertoë wat gerig is, versigtig oorweeg.
 • Minister Grant het hierdie proses gevolg en voldoen aan die betrokke bepalings van die Wet op die Bevordering van Administratiewe Geregtigheid voor hy sy finale besluit in elke geval geneem het.
 • Minister Grant het verder gegaan as net die openbare deelnameproses en 'n uitnodiging gerig aan enigeen met 'n opinie oor die moontlike sluitings, om vertoë tot hom te rig.
 • Onder die vertoë wat ontvang is, was 'n paar baie kragtige argumente sowel voor as teen die sluiting van sekere skole. Minister Grant het hierdie argumente deeglik oorweeg en toegelaat dat dit sy finale besluite beïnvloed, waar dit die beste belange van die leerders ondersteun het.

Opsomming van besluite

 • Na oorweging van elke besondere vertoog wat tot hom gerig is, het Minister Grant besluit om 20 van die 27 Skole te sluit. Elke besluit van Minister Grant is met groot omsigtigheid geneem, was ingelig en is uiteindelik bepaal deur wat in die beste belang van die leerders sou wees.
 • Hier onder is 'n opsomming van die besluite wat deur Minister Grant in hierdie verband geneem is:
  • Van die 20 skole wat sal sluit, is 16 in plattelandse onderwysdistrikte en 4 in stedelike onderwysdistrikte geleë.
  • Vyftien van die skole (75%) is klein plaaskooltjies in plattelandse distrikte, met leerdertalle van sewe tot 87, met 'n gemiddelde van 41.
  • Skole in landelike onderwysdsitrikte: Die leerders by plattelandse skole woon as 'n reël veelgraadklasse by, waar leerders van verskillende grade saam in dieselfde klas is. Die WKOD beplan om hierdie leerders in skole te plaas wat beter toegang bied tot enkelgraadklasse, tot beter fasiliteite, buitemuurse aktiwiteite en spansport, en in skole wat beter geletterdheid- en gesyferdheidsgeleenthede bied.
  • Skole in landelike onderwysdistrikte: Van die 4 skole in plattelandse gebiede wat sal sluit, is 3 primêre skole en die ander een 'n hoërskool. Die primêre skole ondervind 'n afname in leerdertal, terwyl die leerders nabygeleë skole kan bywoon. Die plasingskole bied beter fasiliteite en behaal beter geletterdheid- en gesyferdheidsuitslae. Die hoërskool is ernstig gevandaliseer en nie meer vir leerders geskik nie. Dit beïnvloed die skool se vermoë om leerders te behou. Die ontvangende skool kan die leerders in veiliger en beter fasiliteite akkommodeer en bied 'n groter kans op sukses.

Leerderplasing

 • Minister Grant het beklemtoon dat ouers van leerders by skole wat sal sluit nie bekommerd hoef te wees oor toelating vir die 2013-skooljaar nie. Die WKOD is tans besig om te onderhandel met die betrokke skole om hulle kinders te akkommodeer.
 • Van die belangrike faktore van die plan sluit die volgende in:
  • Die WKOD neem sy verantwoordelikhede teenoor sy werknemers ernstig op - wat die onderrig sowel as die administrasie betref. Waar die Provinsiale Minister van Onderwys 'n skool sluit, sal die WKOD, na beraadslaging, geskikte plasingsreëlings waar ookal moontlik vir alle opvoeders en ondersteuningspersoneel van die WKOD tref. WKOD-werknemers sal gewoonlik die betrokke leerders volg. Waar dit nie moontlik is nie, of om watter rede ookal, sal die WKOD ander reëlings vir die betrokke werknemers tref.
  • Waar gemeenskappe tydens die openbare deelnemingsproses hulle besorgdheid uitgespreek het oor leerderveiligheid ten opsigte van gevaarlike paaie, het Minister Grant daarvan kennis geneem en sal hy dit opper in samewerking met sy kollegas in die Ministerie van Gemeenskapsveiligheid en die Ministerie van Vervoer en Openbare Werke om te besluit wat gedoen kan word om hierdie bekommernisse aan te spreek.
  • Waar dit nodig en moontlik is, kan die WKOD die volgende verskaf indien leerders na 'n nuwe skool moet trek:
   • Skooluniforms
   • Leerdervervoer binne die beperkings van die WKOD se bestaande beleide.
   • Skoolvoeding
  • Waar nodig en moontlik, sal die WKOD die skoolgeld wat betaalbaar is vir die 2013 skooljaar dek vir leerders wat moet verskuif van 'n geenskoolgeldskool na 'n skool wat skoolgeld hef of na 'n skool waar duurder skoolgeld gehef word. Waar nodig sal die WKOD ook ouers bystaan met die aansoek om vrystelling van skoolgeld vir toekomstige jare.
 • Ons moedig elke ouer of lid van die gemeenskap wat hierdeur geraak word aan om die plan vir hulle geaffekteerde skool deeglik te lees sodat hulle ten volle begryp hoe dit hulle kind of kinders sal bevoordeel.

Addisionele kommentaar

 • In die afgelope paar maande is pogings aangewend om hierdie kwessie te ontwrig ter wille van goedkoop politieke voordeel. Die feite spreek egter vir hulleself. Skoolsluitings is nie ongewoon en uniek tot die Wes-Kaap nie. Provinsiale regerings oor die land heen het tot op hede duisende openbare skole gesluit, waarvan baie die kinders in die armste gemeenskappe geaffekteer het.
 • Om leerders se geleenthede te verbeter, het niks te doen met die werwing van stemme nie - dit gaan oor wat in die beste belang van ons kinders is en hoe ons hulle lewensgeleenthede kan verbeter. Dit gaan oor die prioritisering van leerders se behoeftes, nie die ignorering daarvan nie. Dit gaan oor die skep van geleenthede, nie die verhindering daarvan nie.
 • Skoolsluitings is 'n algemene jaarlikse gebeurtenis deur die land heen en internasionaal. Dit is deel van enige provinsiale departement se onderwysstrategie wanneer die grootte, vorm en behoeftes van die onderwysstelsel herbeoordeel word.
 • Baie opvoedkundiges sal daarmee saamstem dat om 'n skool te sluit, somtyds 'n noodsaaklike stap is ter verbetering van die onderwysstelsel. Terselfdertyd sal baie opvoedkundiges ook daarmee saamstem dat enige besluit om 'n skool te sluit, met huiwering gemaak moet word, terwyl elke moontlike posisie in ag geneem behoort te word, en slegs na die behoorlike prosedure gevolg is - daardie prosedure wat ontwikkel en goedgekeur is deur die nasionale regering.
 • Minister Grant het die wettige en gesonde onderwysproses gevolg voor hy sy finale besluite geneem het. Hy is vol vertroue dat sy finale besluite die geleenthede vir die betrokke leerders sal verbeter.