Circulars 2017 | Western Cape Education Department

Circulars 2017

0048 Guidelines for governing bodies on the determination of school times
Riglyne vir beheerliggame oor die bepaling van skooltye
Isikhokelo samabhunga olawulo esingokumiselwa kwamaxesha esikolo
0047 Use of school buildings and grounds during an emergency or crisis situation
Gebruik van skoolgeboue en -gronde tydens ʼn noodgeval of krisissituasie
Ukusetyenziswa kwezakhiwo nemihlaba yezikolo ngethuba lemeko yongxamiseko okanye ngexesha lobunzima
0046 Repeal of the proviso restricting Accounting to learners offering Mathematics only
Herroeping van die voorbehoudsbepaling wat Rekeningkunde slegs tot Wiskunde-leerders beperk
Ukutshitshiswa komqathango othintela abafundi be-Accounting ukuba bafunde i-Mathematics kuphela
0045 Amendments to the grievance procedure for educators
Wysigings aan die griefprocedure vir opvoeders
Izilungiso ezifakelwe kwinkqubo yezikhalazo esebenza kootitshala
0044 Guidelines for furniture and equipment procurement for 2019
Riglyne vir die verkryging van meubels en toerusting vir 2019
Isikhokelo sokuthengwa kwefanitshala nezixhobo zokusebenza ukulungiselela u-2019
0043 Completion of basic textbook retrieval report – CEMIS
Voltooiing van ʼn basiese handboekherwinningsverslag – SOBIS
Ukuzaliswa kwengxelo yokufunyanwa kwakhona kweencwadi zezifundo-kwiCEMIS
0042 Guidelines for the deviation from a single governing body nomination and election meeting
Riglyne vir die afwyking van ʼn enkele benoemings-en verkiesingvergadering van beheerliggame
Isikhokelo sokutyeka kwintlanganiso enye yebhunga lolawulo yokutyumba nokunyula
0041 School Self-Evaluation sand School Improvement Plans
Skoolselfevaluerings en Skoolverbeteringsplanne
UkuziVavanya kwaNgaphakathi kweSikolo neziCwangciso zoPhuculo lweZikolo
0040 Ordering of stationery ordering stationery and cleaning, gardening and electrical supplies by Head Office, education district offices and non-section 21 schools
Bestelling van skryfbehoeftes by Hoofkantoor, onderwysdistrikskantore en nie-artikel 21 skole
Uku-odolwa kwezinto zokubhala nguNdlunkulu, zii-ofisi zezithili zemfundo nazizikolo ezingekho phantsi kwesiqendu 21
Attachment(s): Addendum A: Stationery | Addendum A: Cleaning
0039 Participation in the signing of acommitment agreement and pledge relating to the writing of the 2017 National Senior Certificate examinations
Deelname aan die ondertekening van ʼn verbintenisooreenkoms en belofte ten opsigte van die skryf van die 2017 Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen
Ukuthatha inxaxheba ekusayinweni kwemvumelwano yokuzibophelela nesithembiso sokuthobela imigaqo enxulumene nokubhalwa kweemviwo zeSatifikethi seMatriki siZwelonke ngo-2017
0038 Introduction of the School Emergency Maintenance Management Information System (SEMMIS)
Bekendstelling van die School Emergency Maintenance Management Information System (SEMMIS)
Uqaliso lwe-School Emergency Maintenace Management Information System (SEMMIS)
0037 Grade R subsidies and other ECD-related matters as for 01 April 2018
Graad R-subsidies en ander VKO-verwante sake soos vir 01 April 2018
Iinkxaso-mali zeBakala R neminye imiba enxulumene ne-ECD ukususela nge-01 Apreli 2018
0036 Revised regulations relating to procedures for the establishment and election of governing bodies in 2018
Hersiene regulasies met betrekking tot prosedures vir die instelling en verkiesing van beheerliggame in 2018
Imimiselo ehlaziyiweyo ephathelele kwiinkqubo zokusekwa nokunyulwa kwamabhunga olawulo ngo-2018
0035 Dates and timeframes for applications for admission to ordinary public schools and the management of school admission information for 2018/19
Datums en tydsraamwerke vir aansoeke om toelating tot gewone openbare skole en die bestuur van skooltoelatingsinligting vir 2018/19
Imihla namaxesha amisiweyo okwamkela abafundi kwizikolo zikarhulumente eziqhelekileyo nolawulo lwengcaciso engokwamkela kwabafundi ezikolweni ukulungiselela u-2018/19
0034 Provision of 2018 public service support staff establishments to public schools
Voorsiening van 2018 diensstate van staatsdiensondersteuningspersoneel aan openbare skole
Ukubonelelwa kwezikolo ngezithuba zabasebenzi abanika inkxaso benkonzo karhulumente ngo-2018 kwizikolo zikarhulumente
0033 Section 21 schools: Norms and standards funding for schools Grades 1–12 — financial allocation for the 2018/19 financial year
Artikel 21-skole: Norme-en-standaarde-befondsing vir skole graad 1–12 — finansiële toewysing vir die 2018/19-boekjaar
Izikolo eziphantsi kwesiqendu 21: Imimiselo nemigangatho yengxowa-mali yezikolo kumaBakala 1-12 – ulwabiwo-mali lonyaka-mali ka-2018/19
0032 Non-section 21 schools: Norms and standards funding for schools Grades 1–12 — financial allocation for the 2018/19 financial year
Nie-artikel 21 skole: Norme-en-standaarde-befondsing vir skole graad 1–12 — finansiële toewysing vir die 2018/19-boekjaar
Izikolo ezingekho phantsi kwesiqendu 21: Imimiselo nemigangatho yengxowa-mali yezikolo kumaBakala 1-12 –ulwabiwo-mali lonyaka-mali ka-2018/19
0031 Contracts for the supply and delivery of stationery (B/WCED 2381/16) and cleaning materials, gardening and electrical supplies (B/WCED 2382/16) for the period 01 October 2017 to 30 September 2020
Kontrakte vir die voorsiening en aflewering van skryfbehoeftes (B/WKOD 2381/16) en skoonmaakmiddels, tuinbou en elektriese voorrade (B/WKOD 2382/16) vir die tydperk 01 Oktober 2017 tot 30 September 2020
Iimvumelwano zokuthengwa nokusiwa kwezinto zokubhala (B/WCED 2381/16) nezokucoca, ezokusebenza egadini nezombane ezithengwayo (B/WCED 2382/16) kwithuba elisusela kwi-01 Oktobha 2017 ukuya kwi-30 Septemba 2020
0030 Compliance with the prescripts of sections 38 and 38A of the South African Schools Act, 1996 (Act 84 of 1996)
Nakoming van die bepalings van artikel 38A van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet 84 van 1996)
Ukuthotyelwa kwemiqathango yeziqendu 38 no-38A zoMthetho weZikolo waseMzantsi Afrika, ka-1996 (uMthetho 84 ka-1996)
0029 Provision of 2018 teaching staff establishments for special public schools
Voorsiening van 2018 se opvoederdiensstate aan spesiale openbare skole
Ukubonelelwa kwezikolo zikarhulumente zemfundo eneemfuno ezizodwa ngezithuba zootitshala ezabelwe izikolongo-2018
0028 Provision of 2018 teaching staff establishments for public ordinary schools
Voorsiening van 2018 onderwysdiensstate aan gewone openbare skole
Ukubonelelwa kwezikolo zikarhulumente eziqhelekileyo ngezithuba zootitshala ezabelwe izikolo ngo-2018
0027 Complaints Management Policy and Procedures
Klagtehanteringsprotokol en -riglyne
UmGaqo-nkqubo neeNkqubo eziLawula ukuFakwa kweZikhalazo
0026 Delivery of Grades R to 9 DBE workbooks for 2018
Aflewering van graad R tot 9 DBO-werkboeke vir 2018
Ukusiwa kweencwadi zokwenza umsebenzi zeSebe leMfundo esiSiseko (DBE) zamaBakala R ukuya ku-9 ngo-2018
0025 Incremental implementation of Further Education and Training (FET) literature for Grade 10 in 2018
Inkrementele implementering van Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) - letterkunde vir graad 10 in 2018
Ukuqaliswa ngokumana kusongezwa ngokwamabakala uncwadi lweMfundo noQeqesho oluQhubelekayo (FET) kwiBakala 10 ngo-2018
Attachment(s): Grades 10 - 12 FET Literature Catalogue 2015 | Grades 10 FET Literature Template 2017-18
0024 Implementation of leave without pay for employees (office-and institution-based educators and public service personnel)
Implementering van verlof sonder betaling vir werknemers (kantoor-en inrigtinggebaseerde opvoeders en staatsdienspersoneel)
Ukuqaliswa kwekhefu elingahlawulelwayo labasebenzi (lootitshala nabasebenzi benkonzo karhulumente abase-ofisini nabakumaziko)
0023 The Guidelines on the Resettlement of Educators, 2017
Die Guidelines on the Resettlement of Educators, 2017
ISikhokelo Guidelines on the Resettlement of Educators, 2017
0022 Online ordering of stationery and cleaning materials in the 2017/18 financial year for all non-section 21 schools
Aanlyn-bestelling van skryfbehoeftes en skoonmaakmiddels in die 2017/18-boekjaar vir alle nie-artikel 21 skole
Uku-odolwa ngekhompyutha (Online ordering) kwezinto zokubhala nezokucoca kunyaka-mali ka-2017/18 ukwenzela zonke izikolo ezingekho phantsi kwesiqendu 21
0021 Final timetable and arrangements for the November 2017 Adult Basic Education and Training (ABET) Level 4 examinations
Finale rooster en reëlings vir die November 2017 Basiese Onderwys en Opleiding vir Volwassenes (VBOO) Vlak 4-eksamens
Ithayimthebhile yokugqibela namalungiselelo eemviwo zeMfundo noQeqesho lwaBadala (ABET) iNqanaba 4 zangoNovemba 2017
0020 Announcing the 2018 governing body elections
Aankondiging van die 2018 beheerliggaamverkiesing
Ukubhengezwa konyulo lwamabhunga olawulo ka-2018
0019 Revised procedures and tariffs for official gatherings (seminars, workshops, training sessions, forum meetings and conferences)repealed see Circular 0021/2022
Hersiene prosedures en tariewe vir amptelike vergaderings (seminare, werksessies, opleidingsessies, forumvergaderings en konferensies) - herroep sien Omsendbrief 0021/2022
Iinkqubo neentlawulo ezihlaziyiweyo zokulungiselela iindibano zaseburhulumenteni (iisemina, oomasifundisane, iiseshoni zoqeqesho, iintlanganiso zeeforam neenkomfa) - etshitshisiweyo makufundwe iSetyhula 0021/2022
0018 Online ordering facility for Grades 1to 12 CAPS textbooks
Aanlynbestelfasiliteit vir graad 1 tot 12 KABV-handboeke
Ifasilithi yokwenza ii-odolongekhompyutha zeencwadi zezifundo zeCAPS zamaBakala 1 ukuya kwele-12
0017 Introduction of the WCED Framework for the Establishment of Forums for Representative Councils of Learners (RCLs)
Bekendstelling van die WKOD-raamwerk vir die Instelling van Forums vir Verteenwoordigende Rade van Leerders(VRL’e)
Ukwaziswa nokusetyenziswa komGaqo-sikhokelo we-WCED ongokuSekwa kweeForam zamaBhunga aBameli baBafundi (bee-RCL)
0016 Guidelines for the composition and functions of a School Assessment Irregularities Committee
Riglyne vir die samestelling en funksies van ʼn Skoolassesseringsonreëlmatigheidskomitee
Isikhokelo sokwakhiwa nemisebenzi yeKomiti yeSikolo yoKusingatha iZitenxo zoVavanyo
0015 Approved framework for the supply of Learning and Teaching Support Material (LTSM) in the Western Cape
Goedgekeurde raamwerk vir die verskaffing van Leer-en Onderrigondersteuningsmateriaal (LOOM) in die Wes-Kaap
Umgaqo-sikhokelo ovunyiweyo ongokuthengwa kweZixhobo eziXhasa ukuFunda nokuFundisa (LTSM) eNtshona Koloni
0014 Cellular Phone Policy of the Western Cape Education Department, 2017
Selfoonbeleid van die Wes-Kaap Onderwysdepartement, 2017
UMgaqo-nkqubo weeSelula weSebe leMfundo leNtshona Koloni (Cellular Phone Policy of the Western Cape Education Department), 2017
0013 Introduction of Service Learning Awards in secondary schools
Bekendstelling van Diensleertoekennings in sekondêre skole
Ukuqaliswa kwamaBhaso okuWonga aBafundi ngoKwenziwa kweeNkonzo zaBahlali (Service Learning Awards) kwizikolo eziziisekondari
0012 Online ordering of stationery and cleaning materials in the 2017/18 financial year for all non-section 21 schools
Aanlyn bestelling van skryfbehoeftes en skoonmaakmateriale in die 2017-/2018-boekjaar vir alle nie-artikel 21-skole
Uku-odolwa ngekhompyutha kwezinto zokubhala nezinto zokucoca kunyaka-mali ka-2017/2018 ukwenzela zonke izikolo ezingekho phantsi kwesiqendu 21.
0011 The Guidelines on Social Media and Social Networking in Public Schools, 2017 in the Western Cape
Die Riglyne oor Sosiale Media en Sosiale Netwerking in Openbare Skole, 2017 in die Wes-Kaap
ISikhokelo saMajelo oNxibelelwano noThungelwano oLuntu kwiZikolo zikaRhulumente, ngo-2017 eNtshona Koloni
0010 Timetable for the October-November 2017 National Senior Certificate Examination
Rooster en reëlings vir die Oktober-November 2017 Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen
Ithayimthebhile namalungiselelo eemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke zango-Oktobha-Novemba 2017
0009 Final timetable and arrangements for the June 2017 Adult Basic Education and Training (ABET) Level 4 examinations
Finale rooster en reëlings vir die Junie 2017 Basiese Onderwys en Opleiding vir Volwassenes (VBOO) Vlak 4-eksamens
Ithayimthebhile yokugqibela namalungiselelo eemviwo zeMfundo noQeqesho lwaBadala (ABET) iNqanaba 4 zangoJuni 2017
0008 Timetable and arrangements for the May–July 2017 Senior Certificate Examination
Rooster en reëlings vir Mei - Julie 2017 Senior Sertifikaat-eksamen
Ithayimthebhile yokugqibela namalungiselelo eeMviwo zikaMeyi – Julayi 2017 yeSatifikethi seMatriki
0007 Online system for Grades R to 9 workbooks for 2017
Aanlynstelsel vir graad R-tot 9-werkboeke vir 2017
Isistim esebenza ngekhompyutha yeencwadi zomsebenzi zamaBakala R–9 ukulungiselela u-2017
0006 Increase in the amounts payable for boarding, transport and private boarding bursaries, and personnel subsidies to hostels and schools
Verhoging in die bedrae betaalbaar vir verblyf-, vervoer-, en privaat losiesbeurse, en personeelsubsidies aan koshuise en skole
Ukunyuswa kwezixa-mali ezihlawulelwa iibhasari zokubhoda ezihostele, ezothutho nezokubhoda kwiindawo zabucala, kunye neenkxaso-mali zabasebenzi ezihostele nasezikolweni
0005 Management of school safety
Bestuur van skoolveiligheid
Ulawulo lwezokhuseleko lwezikolo
0004 Compensation for school fee exemptions
Kompensasie vir die vrystelling van die betaling van skoolgeld
Imbuyiselo ngenxa yokuxolelwa ekuhlawuleni iifizi zesikolo
0003 Timetable and arrangements for the National Senior Certificate Supplementary Examinations: February–March 2017
Rooster en reëlings vir die Nasionale Senior Sertifikaat-Aanvullende Eksamen: Februarie–Maart 2017
Ithayimthebhile namalungiselelo eemviwo zokuxabangela zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke zango-Februwari - Matshi 2017
0002 WCED circulars issued during 2016
WKOD-omsendbriewe wat gedurende 2016 uitgereik is
IiSetyhula zeSebe iWCEDezikhutshwe ngo-2016
0001 The appointment of a person to examine and report on the financial records of ordinary public schools
Die aanstelling van ʼn persoon om die finansiële rekords van gewone openbare skole te ondersoek en daaroor verslag te doen
Ukuqeshwa komntu wokuphonononga yaye anike ingxelo ngeerekhodi zeemali zezikolo zikarhulumente eziqhelekileyo