1. Die Nasionale Beleid op Assessering en Kwalifikasies vir Skole in die Algemene-onderwys-en-opleidingsband Staatskoerant 29626 van 12 Februarie 2007) en die Nasionale Protokol vir Rekordhouding en Verslaglewering (Staatskoerant 29467 van 11 Desember 2006) verskaf voorbeelde van skedules en beskryf die minimum vereistes vir die elemente in die skedule.
2. Aangeheg by hierdie omsendbrief is die volgende amptelike skedules wat gebruik moet word deur skole in die WKOD vanaf Januarie 2008. Skole is welkom om hierdie skedules vir 2007 te gebruik indien hulle dit wil doen.
2.1 Skedule graad R - 3 WCED/WKOD097
2.2 Skedule graad 4 - 6 WCED/WKOD098
2.3 Skedule graad 7 - 8 WCED/WKOD099
2.4 Skedule graad 9 WCED/WKOD100
2.5 Skedule graad 10-12 WCED/WKOD101
3. 'n Skedule is 'n kwartaallikse rekord wat vier keer per jaar aan die einde van elke skoolkwartaal opgestel word. Dit verskaf 'n opsomming van die vordering van al die leerders in 'n spesifieke graad in 'n skool. 'n Skedule word benodig om die vordering, bevordering of retensie van 'n leerder te magtig. Die jaareinde se skedule moet deur die prinsipaal en 'n aangewese departementele beampte onderteken word. Sodra die skedule deur die prinsipaal en 'n departementele beampte onderteken is, is dit 'n regsgeldige dokument.
4. Jaareindskedules sal voltooi word vir graad R - 12 aan die einde van die eerste tot derde kwartaal. Die jaareinde se skedule vir graad R - 11 is 'n samestelling van leerderprestasie oor al vier die skoolkwartale.
4.1 Die jaareinde se uitslae van die graad 9-leerders sal gebaseer word op DASS (75%) en die eksterne Algemene Assesseringstaak (25%). Die graad 9-skedule is ook beskikbaar op die graad 9 datavasleggings-CD vir 2007.
4.2 Geen jaareindeskedule sal voltooi word vir graad 12-leerders nie, aangesien hulle die eksterne Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen sal aflŕ.
5. Dit is nie nodig om skedules vir kwartale 1 tot 3 te druk nie.
6. Gedrukte jaareindskedules moet deur die skool veilig bewaar word vir die hele bestaan van die skool en moet toeganklik wees vir alle relevante belanghebbendes. Hulle mag nie vernietig word nie. Dit word aanbeveel dat die skole die skedules op A3-papier druk.
7. In 2007 moet twee gedrukte afskrifte van die goedgekeurde en ondertekende skedules aan die kringbestuurder oorhandig word.
8. Vanaf 2008, na die jaareindskedules vir alle grade afgeteken is, moet elektroniese kopieŰ per e-pos gestuur word of 'n CD moet verskaf word aan OBID vir elektroniese bewaring.
9. Skole mag elektroniese weergawes van hierdie skedules gebruik, op voorwaarde dat dieselfde inligting ingesluit word. Elektroniese weergawes van hierdie skedules is beskikbaar vanaf OBOS-assesseringsko÷rdineerders, of kan afgelaai word van die assesserings-webtuiste http://curriculum.wcape.school.za/site/21/page/view
10. Voltooiing van die skedules
10.1 Prinsipale kan OBOS-assesseringsko÷rdineerders om inligting en leiding skakel.
10.2 Die eerste bladsy van elke skedule bevat die instruksies oor hoe om die skedule te voltooi.
10.3 By hierdie omsendbrief aangeheg sal u vind Bylae A met meer inligting oor hoe die finale vorderings- en bevorderingskode verkry sal word.
11. Prinsipale word bedank vir hulle samewerking en ondersteuning.


GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:09:14


Die volgende dokumente het betrekking op hierdie omsendbrief:
  Acrobat dokumente benodig Adobe Reader« om dokumente te lees / druk / bêre.
  Excel dokumente benodig Microsoft Excel« om dokumente te lees / druk / bêre - die dokument sal binne 'n nuwe
  "raam" oopmaak.
  Die gekompakteerde weergawe ".zip-file" is sodat die dokument op die hardeskyf gebŕre kan word. Die dokumente moet
  eers gedekompakteer ("unzip") word voordat dit kan gebruik word.

Die Skedules:
Skedule graad R-3  (Excel dokument: grootte 165 KB)  of  Skedule graad R-3  (".zip-file": grootte 109 KB)
Skedule graad 4-6  (Excel dokument: grootte 185 KB)  of  Skedule graad 4-6  (".zip-file": grootte 113 KB)
Skedule graad 7-8  (Excel dokument: grootte 223 KB)  of  Skedule graad 7-8  (".zip-file": grootte 120 KB)
Skedule graad 9  (Excel dokument: grootte 199 KB)  of  Skedule graad 9  (".zip-file": grootte 117 KB)
Skedule graad 10-12  (Excel dokument: grootte 190 KB)  of  Skedule graad 10-12  (".zip-file": grootte 114 KB)
Bylae A: Voltooiing van die skedules  (Acrobat dokument: grootte 12 KB)

Die Beleidsdokumente:
Nasionale Beleid op Assessering en Kwalifikasies vir Skole in die Algemene-onderwys-en-opleidingsband (National Policy on Assessment and Qualifications for schools in the General Education and Training Band (GET)) (Gazette 29626)  (Acrobat document: grootte 947 KB)
Bylae A: Nasionale Beleid op Assessering en Kwalifikasies vir Skole in die Algemene-onderwys-en-opleidingsband (Annexure A: National Policy on Assessment and Qualifications for schools in the General Education and Training Band (GET)) (Gazette 29650)  (Acrobat dokument: grootte 125 KB)

Nasionale Protokol vir Rekordhouding en Verslaglewering (National Protocol for Recording and Reporting) (Gazette 29467) (volledig)  (Acrobat dokument: grootte 1078 KB)
Nasionale Protokol vir Rekordhouding en Verslaglewering (National Protocol for Recording and Reporting) (Gazette 29467) (sonder bylaes)  (Acrobat dokument: grootte 761 KB)
Nasionale Protokol vir Rekordhouding en Verslaglewering (National Protocol for Recording and Reporting) (Gazette 29467) (slegs bylae)  (Acrobat dokument: grootte 358 KB)