Revision DVDs (Telematics) | Western Cape Education Department

Revision DVDs (Telematics)

Afrikaans Huistaal (HT)

2017 & 2018 Telematics Graad 12 Afrikaans HT DVD2

 • Sessie 1: Poësie: Die sagte sprong; Twee kleuters in die Vondelpark
 • Sessie 2: Poësie: Oupa Thomas Daniel Granfield; Besoekersboek
 • Sessie 3: Roman: Onderwêreld (2018)

2017 Telematics Graad 12 Afrikaans HT DVD1

 • Sessie 1: Leesbegrip
 • Sessie 2: Taalstrukture

2012 Telematics Graad 12 Afrikaans HT

 • Die kwart-voor-sewe-lelie

2011 Telematics Graad 12 Afrikaans HT DVD1

 • Session 1: NSS Nov 2010: Vraestel 1 – Voorbereiding, Begripstoets, Opsomming en Taalwerk
 • Sessie 2 & 3: NSS Nov 2010: Vraestel 2 – Hersienning • Drama (Mis): Ruimte, tyd en temas

2011 Telematics Graad 12 Afrikaans HT DVD2

 • Sessie 1: Drama
 • Sessie 2 & 3: Krismis van Map Jacobs (2 sessies)
 • Sessie 4: Eksamenvoorbereiding

Afrikaans Eerste Addisionele Taal (EAT)

2018 Telematics Graad 12 Afrikaans EAT DVD1

 • Sessie 1: Rot in ’n val: Die titel van die kortverhaal; Die verloop van die kortverhaal; Karakters en karakterisering; Verteller; Ruimte; Analise van die teks
 • Sessie 2: Vegvlieënier Vivian: Die storielyn; Die titel; Karakters en karakterisering; Konflik; Ruimte en typ; Verloop van die gebeure
 • Sessie 3: Tien haiku’s via die Vredefortkoepel (Kortverhaal)
 • Sessie 4: Kort transaksionele tekste

English Home Language (HL)

2017 & 2018 Telematics Grade 12 English HL DVD2

2017 Telematics Grade 12 English HL DVD1

 • Session 1: Life of Pi – themes, setting, narrative technique
 • Session 2: Life of Pi – essay & contextual questions

2014 Telematics Grade 12 English HL

 • Session 1: Paper 1 – Comprehension, Visual Literacy & Advertising
 • Session 2: Othello – Overview, Contextual Questions, The Literary Essay
 • Session 3: Paper 3

English First Additional Language (FAL)

2018 Telematics Grade 12 English FAL

 • Session 1: Short stories: Elements, Characters & Characterisation, Background & Setting and Themes
 • Session 2: Visual Literacy: Advertising & Cartoons

2017 Telematics Grade 12 English FAL

 • Session 1: My Children, My Africa, Act 1
 • Session 2: My Children, My Africa, Act 2
 • Session 3: Sonnet 18
 • Session 4: Spring

Accounting

2019 Telematics Gr. 12 Accounting (online only)

2016 Telematics Gr. 12 Accounting / Rekeningkunde DVD1

 • Session 1: Financial statements (Ordinary Share Capital; Retained Income)
 • Session 2: Cash flow statement
 • Sessie 3: Finansiële state (Gewone aandeelkapitaal; Behoue inkomste)
 • Sessie 4: Kontantvloeistaat

2016 Telematics Gr. 12 Accounting / Rekeningkunde DVD2

 • Session 1: Reconciliations
 • Session 2: Inventory
 • Sessie 3: Rekonsiliasies
 • Sessie 4: Voorraadstelsels

2016 Telematics Gr. 12 Accounting / Rekeningkunde DVD3

 • Session 1: Costs in the manufacturing environment
 • Sessie 2: Vervaardigingsondernemings

2015 Telematics Gr. 12 Accounting / Rekeningkunde DVD1

 • Session 1: Income statement
 • Session 2: Cash flow statement
 • Sessie 3: Finansiële state (Balansstaat); Aansuiwerings
 • Sessie 4: Kontantvloeistaat

2015 Telematics Gr. 12 Accounting / Rekeningkunde DVD2

 • Session 1: Cashflow statement
 • Sessie 2: Kontantvloeistaat

2015 Telematics Gr. 12 Accounting / Rekeningkunde DVD3

 • Session 1 & 2: Analysis and interpretation of financial statement
 • Sessie 3: Interpretasie en ontleding van finansiële state

2015 Telematics Grade 12 Accounting Book R7,00

2015 Telematics Graad 12 Rekeningkunde Boek R7,00

2014 Telematics Gr. 12 Accounting / Rekeningkunde DVD1

 • Session 1: Companies: General Ledger
 • Session 2: Cashflow Statement
 • Sessie 3: Maatskappye: Algemene Grootboek
 • Sessie 4: Kontantvloeistaat

2014 Telematics Gr. 12 Accounting DVD2

 • Session 1: Perpetual and Periodic Inventory Systems
 • Session 2: Reconciliations: Creditors
 • Session 3: Costs in the Manufacturing Environment

2014 Telematics Gr. 12 Rekeningkunde DVD3

 • Sessie 1: Voorraadstelsels en Waardasie
 • Sessie 2: Krediteureversoenings
 • Sessie 3: Vervaardigingsondernemings

2014 Telematics Grade 12 Accounting Book R6,50

2014 Telematics Graad 12 Rekeningkunde Boek R6,50

Business Studies

2018 Telematics Grade 12 Business Studies DVD1

 • Session 1: Examination preparation: Four main topics; Structure of the QP; Answering section A-type questions, B-type questions & C-type questions
 • Session 2: Business Ventures: Presentation of information & data response
 • Session 3: Examination preparation: Main topics & topics; Structure of the QP; Tips for studying and answering questions

2018 Telematics Graad 12 Besigheidstudies DVD2

 • Sessie 1 & 3: Eksamenvoorbereiding: 4 Hoof onderwerp en Onderwerpe binne die Hoof onderwerp; Struktuur van die vraestel; Beantwoording van Afdeling A-tipe vrae, Afdeling B-tipe vrae en Afdeling C-tipe vrae
 • Sessie 2: Besigheidsgeleenthede: Aanbieding en data respons

2016 Telematics Gr. 12 Bus. Studies / Besigheidstudies DVD1

 • Session 1: Business Environment – Recent Legislation: Consumer Protection Act; Skills Dev. Act; Labour Relations Act; BBBEE Act; COIDA; National Credit Act; Equality Act; Basic Conditions of Employment Act
 • Session 2: Business Roles – Creative Thinking: Problem Solving vs Decision Making
 • Sessie 3: Besigheidsomgewing – Onlangse Wetgewing: Wet op Verbruikers-beskerming; Wet op Vaardigheidsontwikkeling; Wet op Aarbeidsverhoudinge; BBSEB; WVBBS; Nasionale Kredietwet; Wet op Gelykeindiensneming; Wet op Basiese Diensvoorwaardes
 • Sessie 4: Kreatiewe Denke – Probleemoplossing vs Besluitneming

2016 Telematics Gr. 12 Bus. Studies / Besigheidstudies DVD2

 • Session 1: Management & Leadership
 • Sessie 2: Leierskap en Bestuur

2016 Telematics Gr. 12 Bus. Studies / Besigheidstudies DVD3

 • Session 1: Business Ventures: Insurance
 • Session 2: Forms of Ownership
 • Sessie 3: Besigheidsgeleenthede – Versekering
 • Sessie 4: Besigheidsgeleenthede – Ondernemingsvorme

2015 Telematics Gr. 12 Bus. Studies / Besigheidstudies DVD1

 • Session 1: The Human Resource Function
 • Session 2: Devise/formulate strategies of how a business can respond to the challenges of the Macro Business environment
 • Sessie 3: Menslike Hulpbronfunksie
 • Sessie 4: Strategieë. in reaksie op uitdagings in die besigheidsomgewings

2015 Telematics Gr. 12 Bus. Studies / Besigheidstudies DVD2

 • Session 1: Team Performance Assessment and Conflict Management
 • Sessie 2: Span-prestasie assessering en konflikbestuur

2015 Telematics Gr. 12 Bus. / Besigheidstudies DVD3

 • Session 1: Presentation of information and data response
 • Session 2: Investments – Securities
 • Sessie 3: Aanbieding en data reaksie
 • Sessie 4: Belegging – Sekuriteite

2015 Telematics Grade 12 Business Studies Book R4,50

2015 Telematics Graad 12 Besigheidstudies Boek R4,50

Geography

2018 Telematics Grade 12 Geography DVD1

2018 Telematics Graad 12 Geografie DVD2

 • Sessie 1: Klimaat en weer: Middelbreedte siklone; Tropiese siklone; Subtropiese antisiklone en gepaartgaandeweer
 • Sessie 2: Geomorfologie: Dreineerpatrone; Stroompatrone; Stroomordes; Lengte- en dwarsprofiel; Stroomroof; Verjonging
 • Sessie 3: Geografiese Inligtingstelsels (GIS)
 • Sessie 4: Landelike- en Stedelike nedersettings

  2016 Telematics Gr. 12 Geography / Geografie DVD1

  • Session 1: Climate & weather – Mid-latitude cyclones (Cold & warm fronts; Characteristics; Stages & Weather)
  • Session 2: Geomorphology (Stream patterns & orders; longitudinal & cross profiles; Fluvial landforms; Stream piracy)
  • Sessie 3: Klimaat & weer (Koue & warm fronte; Waar aangetref; Kenmerke; Weerkenmerke; Op Weerkaarte)
  • Sessie 4: Geomorfologie (Stroompatrone; Stroomordes; Lengte- en dwarsprofiele; Fluviale landvorme; Stroomroof; Verjonging)

  2016 Telematics Gr. 12 Geography / Geografie DVD2

  • Session 1: Geographic Information Systems (GIS)
  • Sessie 2: Geografiese Inligtingstelsels (GIS)

  2016 Telematics Gr. 12 Geography / Geografie DVD3

  • Session 1: Mapwork
  • Session 2: Geographic Information Systems (GIS)
  • Sessie 3: Kaartwerk
  • Sessie 4: Geografiese Inligtingstelsels (GIS)

  2015 Telematics Gr. 12 Geography / Geografie DVD1

  • Session 1: Climate & weather – Mid-latitude cyclones (Cold & warm fronts; Characteristics; Stages & Weather)
  • Session 2: Geomorphology (Stream patterns & orders; longitudinal & cross profiles; Fluvial landforms; Stream piracy and Rejuvenation)
  • Sessie 3: Klimaat & weer (Koue & warm fronte; Waar aangetref; Kenmerke; Weerkenmerke; Op Weerkaarte)
  • Sessie 4: Geomorfologie (Stroompatrone; Stroomordes; Lengte- en dwarsprofiele; Fluviale landvorme; Stroomroof; Verjonging)

  2015 Telematics Gr. 12 Geography / Geografie DVD2

  • Session 1: Geographic Information Systems (GIS)
  • Sessie 2: Geografiese Inligtingstelsels (GIS)

  2015 Telematics Gr. 12 Geography / Geografie DVD3

  • Session 1: Mapwork
  • Session 2: Geographic Information Systems (GIS)
  • Sessie 3: Kaartwerk
  • Sessie 4: Geografiese Inligtingstelsels (GIS)

  2015 Telematics Geography Book R3,00

  2015 Telematics Graad 12 Geografie Boek R3,50

   2014 Telematics Gr. 12 Geography / Geografie DVD1

   • Session 1: Climate & weather
   • Session 2: Geographic Information Systems (GIS)
   • Sessie 3: Klimaat & weer
   • Sessie 4: Geografiese Inligtingstelsels

   2014 Telematics Gr. 12 Geografie DVD2

   • Sessie 1: Geomorfologie
   • Sessie 2: Landelike en Stedelike Nedersettings
   • Sessie 3: Kaartwerk

   2014 Telematics Gr. 12 Geography DVD3

   • Session 1: Geomorphology
   • Session 2: Rural and urban settlements
   • Session 3: Mapwork

   History

   2018 Telematics Grade 12 History DVD1

   • Session 1: Essay question: The extension of the cold war: Case study: Cuba & China
   • Session 2: Civil Rights Movement: Essay (Paper 1); The coming of democracy to South Africa and coming to terms with the past: Essay (Paper 2)
   • Session 3: Black Consciousness - Source-based International resistance to Apartheid - Essay

   2018 Telematics Graad 12 Geskiedenis DVD2

   • Sessie 1: Opstelvraag: Uitbreiding van die koude oorlog: Gevallestudie: China & Kuba
   • Sessie 2: Beplanning en skryf van opstelle in Geskiedenis Burgerregtebeweging: Opstel in Vraestel 1 (stap vir stap); Die koms van demokrasie na Suid-Afrika en die maak van vrede met die verlede; Opstel in Vraestel 2
   • Sessie 3: Vraestel 2: Swartbewussynsbeweging - brongebaseerde vrae internasionale weerstand apartheid - Opstelvraag

   2017 Telematics Gr. 12 History / Geskiedenis DVD1

   • Session 1: The Cold War in Cuba
   • Session 2: The Cold War – Angola; Black Power – introduction
   • Sessie 3: Afrika gedurende die Koue Oorlog – Angola; Die Swartmagbeweging

   2017 Telematics Gr. 12 History / Geskiedenis DVD2

   • Session 1: Steve Biko, Black Consciousness and the Soweto Uprising
   • Sessie 2: Steve Biko, Swartbewussyn en die Soweto-opstand (Burgerlike weerstand in Suid-Afrika, 1970s – 1980s)

   2017 Telematics Gr. 12 History / Geskiedenis DVD3

   • Sessie 1: Die WVK
   • Session 2: Examination Preparation
   • Session 3: The TRC

   2016 Telematics Gr. 12 History / Geskiedenis DVD1

   • Session 1: Topic 1 – Extension of the Cold War: Vietnam (Paper 1: Section B – Essay 1 & 2); Writing an introduction
   • Session 2: Civil Society Protests: 1950s – 1970s: Civil Rights Movement in America: Case Study: Little Rock
   • Sessie 3: Onderwerp 1 – Uitbreiding van die Koue Oorlog: Viëtnam (Vraestel 1: Afdeling B – Opstel 1 & 2); Hoe om ’n inleiding te skryf
   • Sessie 4: Burgerlike Samelewingsprotes: 1950s – 1970s: Burgerregte Beweging in die VSA: Gevallestudie: Little Rock, Arkansas

   2016 Telematics Gr. 12 History / Geskiedenis DVD2

   • Session 1: Essay Paper 1: Black power movement (USA) – Topic 3: Civil society protests from 1950s – 1970s; Paper 2: The challenge of Black Consciousness to the apartheid state
   • Session 2: The crisis of apartheid in the 1980s: Topic 1 – Civil Resistance 1970s - 1980s South Africa
   • Sessie 3: Opstel Vraag: Opstel Swart-mag Beweging: Onderwerp 3 – Burgerlike protes vanaf 1950s tot 1970s
   • Sessie 4: Burgerlike weerstand vanaf 1970s tot 1980s; Krisis van apartheid in die 1980s

   2016 Telematics Gr. 12 History / Geskiedenis DVD3

   • Sessie 1: Die WVK (TRC): Papier 2: Afdeling A: Brongebaseerd
   • Sessie 2: Die koms van demokrasie na SA en aanvaarding van die verlede
   • Sessie 3: Vraagfokus: Die Waarheid- en versoeningskomissie

   2015 Telematics Gr. 12 History / Geskiedenis DVD1

   • Session 1: Topic 1 – Extension of the Cold War: Vietnam (Paper 1: Section B – Essay 1 & 2); Writing an introduction
   • Sessie 2: Onderwerp 1 – Uitbreiding van die Koue Oorlog: Viëtnam (Vraestel 1: Afdeling B – Opstel 1 & 2); Hoe om ’n inleiding te skryf

   2015 Telematics Gr. 12 History / Geskiedenis DVD2

   • Sessie 1: Burgerlike protes vanaf 1950s tot 1970s; Beantwoord brongebaseerde en opstelvrae
   • Sessie 2: Begrip van eksamenvrae en terminologie
   • Session 3: Civil Rights Protest between. 1950s & 1970s; Answering source-based & essay questions
   • Session 4: Black consciousness movement within SA (1970s); Understanding of exam questions and terminology

   2015 Telematics Gr. 12 History / Geskiedenis DVD3

   • Sessie 1: Die koms van demokrasie na Suid-Afrika en aanvaarding van die verlede
   • Session 2: What happened in South Africa between 1990 and 1994? (Essay)

   2015 Telematics Grade 12 History Book R4,50

   2015 Telematics Graad 12 Geskiedenis Boek R4,50

   Life Sciences

   2016 Telematics Grade 12 Life Sciences / Lewenswetenskappe DVD1

   • Session 1: DNA, RNA, Protein Synthesis
   • Session 2: Meiosis
   • Sessie 3: DNA, RNA, Proteïensintese
   • Sessie 4: Meiose

   2016 Telematics Grade 12 Life Sciences / Lewenswetenskappe DVD2

   • Session 1: Genetics and inheritance
   • Session 2: Natural Selection, Speciation and Punctuated Equilibrium
   • Sessie 3: Genetika en oorerwing
   • Sessie 4: Natuurlike Seleksie, Spesiasie en Gepunte Ewewig

   2016 Telematics Grade 12 Life Sciences / Lewenswetenskappe

   • Session 1: Human origins: The fossil evidence for human evolution
   • Session 2: Sense Organs & Homeostasis
   • Sessie 3: Menslike oorsprong: Fossielbewyse vir menslike evolusie
   • Sessie 4: Sintuigorgane & Homeostase

   2015 Telematics Grade 12 Life Sciences / Lewenswetenskappe DVD1

   • Session 1: DNA, RNA, Protein Synthesis
   • Session 2: Meiosis
   • Sessie 3: DNA, RNA, Proteïensintese
   • Sessie 4: Meiose

   2015 Telematics Grade 12 Life Sciences / Lewenswetenskappe DVD2

   • Session 1: Hypothesis testing: the scientific method
   • Session 2: Genetics and inheritance
   • Sessie 3: Toets ’n hipotese: die wetenskaplike metode
   • Sessie 4: Genetika en oorerwing

   2015 Telematics Grade 12 Life Sciences / Lewenswetenskappe DVD3

   • Session 1: The sense organs: The eye and the ear
   • Session 2: Human origins: The fossil evidence for human evolution
   • Sessie 3: Sintuigorgane: Die oog en die oor
   • Sessie 4: Menslike oorsprong: Fossielbewyse vir menslike evolusie

   2014 Telematics Gr. 12 Life Sciences / Lewenswetenskappe DVD1

   • Session 1: DNA, RNA, Protein Synthesis, Genetic Crossings, Pedigree Diagram and Meiosis
   • Session 2: Reproduction, Hypothesis Testing and Menstrual Cycle
   • Sessie 3: DNA, RNA, Proteïensintese, Genetiese Kruisings, Stamboomdiagram en Meiose
   • Sessie 4: Voortplanting, Hipotese Toetsing en Menstruele Siklus

   2014 Telematics Gr. 12 Lewenswetenskappe DVD2

   • Sessie 1: Biotegnologie en Genetiese Manipulasie
   • Sessie 2: Homeostasie, Negatiewe terugvoering, Beheer van Koolstofdioksied, Water en Sout
   • Sessie 3: Evolusie: Variasie
   • Sessie 4: Spesiasie

   2014 Telematics Gr. 12 Life Sciences DVD3

   • Session 1: Biotechnology & Genetic Engineering
   • Session 2: Homeostasies, Negative Feedback Mechanisms (TSH & Thyroxin, Insulin & Glucogin), Control of Carbon Dioxide, Water and Salts
   • Session 3: Evolution: Variation
   • Session 4: Evolution: Speciation

   2014 Telematics Grade 12 Life Sciences Book R2,00

   2014 Telematics Graad 12 Lewenswetenskappe Boek R2,00

   Mathematics

   2018 Grade 12 Mathematics DVD1

   • Session 1: Functions: Straight lines; Parabolas
   • Session 2: Calculus Graphs
   • Session 3: Geometry: Proportionality & Similarity theorems; Mid-point theorem (Grade 10);

   2018 Graad 12 Wiskunde DVD2

   • Sessie 1: Inverse funksies: Liniêre funksies;
   • Sessie 2: Calculus Grafieke
   • Sessie 3: Meetkunde: Eweredigheidstelling en Gelykvormigheidstelling

   2016 Telematics Gr. 12 Mathematics / Wiskunde DVD1

   • Session 1: Inverse graphs (straight line; inverse parabola
   • Session 2: Inverse functions (exponential vs log graph)
   • Sessie 3: Inverse grafieke (liniêre funksies; kwadratiese funksies)
   • Sessie 4: Inverse funksies: Inverse van die eksponensiële funksie

   2016 Telematics Gr. 12 Mathematics / Wiskunde DVD2

   • Session 1: Trigonometry: Compound angles
   • Session 2: Calculus: Cubic graphs
   • Sessie 3: Samegestelde hoeke
   • Sessie 4: Differensiaal rekene: Derdegraadse grafieke

   2016 Telematics Gr. 12 Mathematics / Wiskunde

   • Session 1: Geometry Grade 11 Theorems
   • Session 2: Geometry Grade 12 Theorems
   • Sessie 3: Meetkunde Graad 11 stellings
   • Sessie 4: Meetkunde Graad 12 stellings

   2015 Telematics Gr. 12 Mathematics / Wiskunde DVD1

   • Session 1: Inverse graphs (straight line; inverse parabola
   • Session 2: Inverse graphs (inverse of the exponential function)
   • Sessie 3: Inverse funksies (liniêre funksies; kwadratiese funksies)
   • Sessie 4: Inverse van die eksponensiële funksie

   2015 Telematics Gr. 12 Mathematics / Wiskunde DVD2

   • Session 1: Sketching Calculus graphs
   • Session 2: Optimisation (Maxima and Minima)
   • Sessie 3: Calculus grafieke
   • Sessie 4: Optimering (Maksima en Minima)

   2015 Telematics Gr. 12 Mathematics / Wiskunde DVD3

   • Session 1: Geometry
   • Session 2: The Mid-point & Proportionality theorems
   • Sessie 3: Meetkunde
   • Sessie 4: Die Middelpunt- en Eweredigheidstellings

   2015 Telematics Grade 12 Mathematics Book R3,50

   2015 Telematics Graad 12 Wiskunde Boek R3,00

   2014 Telematics Gr. 12 Mathematics / Wiskunde DVD1

   • Session 1: Sequences & Series
   • Session 2: Sum of Arithmetic Series (Geometric Sequences & Series)
   • Sessie 3 & 4: Rye en Reekse

   2014 Telematics Gr. 12 Mathematics / Wiskunde DVD2

   • Session 1: Financial Maths
   • Sessie 2: Finansi.le Wiskunde
   • Session 3: Grade 11 Geometry Theorems
   • Sessie 4: Graad 11 Meetkunde Stellings

   2014 Telematics Gr. 12 Mathematics / Wiskunde DVD3

   • Sessie 1: Graad 12 Meetkunde – Eweredigheidstellings
   • Session 2: Grade 12 Geometry – Similarity and Proportionality Theorems

   2014 Telematics Grade 12 Mathematics Book R2,00

   Physical Sciences

   2016 Telematics Gr. 12 Physical Sciences / Fisiese Wetenskappe DVD1

   • Session 1: The normal force (definition; friction application; connected bodies; lift problems)
   • Session 2: Simultanious equations
   • Sessie 3: Die Normaal krag (toepassings)
   • Sessie 4: Die Normaal krag (hyserprobleme); Die gebruik van gelyktydige vergelykings in Fisika

   2016 Telematics Gr. 12 Physical Sciences / Fisiese Wetenskappe DVD2

   • Session 1: Relationship between Kinetic energy & Frequency (Photoelectric effect; straight line)
   • Session 2: Volume calculations; Avogadro’s hypothesis; Examples & limiting reagents
   • Sessie 3: Die Verwantskap tussen K en f in for foto-elektriese effek
   • Sessie 4: Volume berekeninge

   2016 Telematics Gr. 12 Physical Sciences / Fisiese Wetenskappe DVD3

   • Session 1: Extent of Chemical Reactions
   • Session 2: Application of the Mole
   • Sessie 3: Chemiese Ewewig
   • Sessie 4: Toepassing van die Mol

   2015 Telematics Gr. 12 Physical Sciences / Fisiese Wetenskappe DVD1

   • Session 1: Inverse proportionality (Newton’s law of universal gravitation; Coloumb’s law); Net / resultant force
   • Session 2: Newton’s second law of motion; motion of connected bodies; physical property relationships
   • Sessie 3: Omgekeerde eweredigheid
   • Sessie 4: Fisiese eienskap van ’n stof; Newton se Tweede bewegingswet; Vrye Kragtediagramme; Fisiese eienskappe van organiese verbindings

   2015 Telematics Gr. 12 Physical Sciences / Fisiese Wetenskappe DVD2

   • Session 1: Reaction rates
   • Session 2: Mechanical energy
   • Sessie 3: Reaksietempo
   • Sessie 4: Meganiese energie

   2015 Telematics Gr. 12 Physical Sciences / Fisiese Wetenskappe DVD3

   • Session 1: Electrochemical cells
   • Session 2: Acids and bases: Acid-based reactions
   • Sessie 3: Elektrochemiese selle
   • Sessie 4: Sure en basisse

   2015 Telematics Grade 12 Physical Sciences Book R3,00

   2015 Telematics Graad 12 Fisiese Wetenskappe Boek R3,00

   2014 Telematics Gr. 12 Physical Sciences / Fisiese Wet.

   • Session 1: Emphasise Content & Study tips; Proportion & Analysis; Vertical Projectile motion
   • Session 2: Work energy theorem; Conservation of Mechanical Energy
   • Sessie 3: Beklemtoon: Inhoud & Studiewenke; Eweredigheid en Grafieke; Vertikale Projektielbeweging
   • Sessie 4: Aarbeidenrgiestelling; Wet van Behoud van Meganiese Energie

   2014 Telematics Gr. 12 Physical Sciences / Fisiese Wet.

   • Session 1: Electrochemical Reactions
   • Sessie 2: Elektrochemiese Reaksies

   2014 Telematics Gr. 12 Physical Sciences / Fisiese Wet.

   • Session 1: Reaction Rates; Collision theory – Revision and Study tips
   • Sessie 2: Tempo van Reaksies; Botsingsteorie: Hersiening en Studiewenke
   • Session 3: Chemical Equilibrium
   • Sessie 4: Chemiese Ewewig

   2014 Telematics Grade 12 Physical Sciences Book R4,00

   2014 Telematics Graad 12 Fisiese Wetenskappe Boek R4,00

   English and Afrikaans

   2015 Telematics Gr. 11 English FAL / Afrikaans HT

   • Session 1: Preparing for exams
   • Sessie 2: Saamgestelde sin; Advertensies

   2014 Telematics Gr. 11 English FAL

   • Session 1: Comprehension
   • Session 2: The Summary
   • Session 3: Visual Literacy and Editing

   2014 Telematics Gr. 11 Afrikaans HT

   • Sessie 1: Woordsoorte; Sinsleer
   • Sessie 2: Advertensies
   • Sessie 3: Woordsoorte

   2013 Telematics Gr. 11 English FAL

   • English FAL: Visual literacy – Advertisements; Cartoons;
   • Paper 1: Comprehension and Language Structure; Paper 2: Literature – Answering Techniques

   2013 Telematics Gr. 11 English FAL

   • English FAL: Paper 3: Essays and transactional writing (2 sessions)

   2013 Telematics Grade 11 English HL

   • Graad 11 Afrikaans Eerste Addisionele Taal
   • English HL: Paper 2: English Literature, Poetry
   • Afrikaans EAT: Vraestel 3: Leesbegrip, Opsomming; Vraestel 1: Taal

   2013 Telematics Grade 11 English HL

   • English HL: Paper 3 – Writing • Language – Visual Literacy (Persuasive writing: Advertisements)

   2013 Telematics Graad 11 Afrikaans HT

   • Poësie, Die Opstelvraag (2 sessies)

   2013 Telematics Graad 11 Afrikaans HT

   • Vraestel 2: Poësie, Die Opstelvraag (2 sessies)

   Accounting

   2017 Telematics Gr. 11 Accounting

   • Session 1: Financial Statements of a Partnership
   • Session 2 & 3: Asset Disposal

   2017 Telematics Gr. 11 Accounting/Rekeningkunde

   • Session 1: Financial Statements of a Partnership
   • Sessie 2: Venootskappe: Finansieële State

   2017 Telematics Graad 11 Rekeningkunde

   • 2 Maart: Vennootskappe: Finansieële state
   • 7 Feb: Bate verkope
   • 21 Feb: Vaste bate nota

   2015 Telematics Grade 11 Accounting

   • Session 1 & 2: Analysis and interpretation of financial statement
   • Sessie 3 & 4: Interpretasie en Ontleding van finansiële state (Vennootskap)

   2014 Telematics Gr. 11 Accounting / Rekeningkunde

   • Session 1: The Bank Reconciliation Statement (Debtors’ Reconciliation)
   • Session 2: Creditors’ Reconciliation
   • Sessie 3: Bankrekonsiliasiestate
   • Sessie 4: Krediteure Rekonsiliasie

   2013 Telematics Graad 11 Rekeningkunde

   • Sessie 1 & 2: Geprojekteerde inkomstestaat; kontantbegroting

   2013 Telematics Grade 11 Accounting

   • Session 1: Cash Budget
   • Session 2: Projected Income Statement

   Business Studies

   2017 Telematics Gr. 11 Bus. Studies / Besigheidstudies

   • Sessie 1: Kontemporêre Sosio-Economiese Kwessies
   • Sessie 2: Aanbieding van Besigheidsinligting
   • Session 3: Impact of Socio-Economic Issues
   • Session 4: Presentation of Business Information

   2017 Telematics Gr. 11 Bus. Studies / Besigheidstudies

   • Sessie 1: Kontemporêre Sosio-Economiese Kwessies
   • Sessie 2: Aanbieding van Besigheidsinligting
   • Session 3: Impact of Socio-Economic Issues
   • Session 4: Presentation of Business Information

   2015 Telematics Gr. 11 Bus. Studies / Besigheidstudies

   • Session 1: Human Resources function
   • Sessie 2: Menslike Hulpbron Funksie

   Geography

   2015 Telematics Grade 11 Geography / Geografie

   • Session 1: Mapwork: Map Symbols; Map skills; Calculations; Map reading
   • Sessie 2: Kaartwerk: Kaartsimbole; Kaartvaardighede; Berekeninge; Kaartlees

   2014 Telematics Grade 11 Geography / Geografie

   • Session 1: Geographic Information Systems
   • Session 2: Mapwork (Map symbols; Map skills; Calculations; Map reading; Mapwork and the Grade 11 syllabus)
   • Sessie 3: Geografiese Inligtingstelsels
   • Sessie 4: Kaartwerk (Kaartsimbole; Kaartvaardighede; Berekeninge; Kaartlees; Kaartwerk en die Graad 11 sillabus)

   2013 Telematics Grade 11 Geography

   • Session 1: Mapwork: GIS
   • Session 2: Geographical Skills and Techniques

   2013 Telematics Graad 11 Geografie

   • Sessie 1: Geografiese inligtingstelsels
   • Sessie 2: Kaartsimbole; kaartvaardighede; berekeninge;
   • kaartlees; kaartwerk en die graad 11 sillabus

   History

   2015 Telematics Grade 11 History / Geskiedenis

   • Session 1: Exam skills: Analysing sources
   • Sessie 2: Opstel en brongebaseerde vaardighede

   Life Sciences

   2017 Telematics Gr. 11 Life Sciences / Lewenswetens

   • Sessie 1: Hipotese Toetsing: Die Wetenskaplike Metode
   • Session 2: Hypothesis Testing: The Scientific Method

   2015 Telematics Gr. 11 Life Sciences / Lewenswetens

   • Session 1: Human Impact on the environment
   • Session 2: Hypothesis testing – the scientific method
   • Sessie 3: Menslike impak op die omgewing
   • Sessie 4: Toets ’n hipotese – die wetenskaplike metode

   2014 Telematics Gr. 11 Life Sciences / Lewenswetens

   • Session 1: Homeostases; negative feedback mechnisms; insulin and glucagon; control of carbon dioxide, water and salts
   • Session 2: Human Impact on the Environment
   • Sessie 3: Homeostase; negatiewe terugvoering; insulien en glukagon; beheer van koolstofdioksied, water en sout
   • Sessie 4: Menslike impak op die omgewing

   2013 Telematics Grade 11 Life Sciences

   • Session 1 & 2: Human Impact on the Environment

   2013 Telematics Graad 11 Lewenswetenskappe

   • Menslike impak op die omgewing –
   • Sessie 1: atmosfeer, klimaatsverandering en water;
   • Sessie 2: Voedelsekuriteit, verlies aan biodiversiteit en afvalverwydering

   Mathematics

   2017 Telematics Grade 11 Mathematics

   • Session 1: Exponent & Surd laws
   • Session 2: Quadratic Equations & Inequalities
   • Session 3: Functions: Line graphs, parabola, exponential, hyperbola

   2017 Telematics Graad 11 Wiskunde

   • Sessie 1: Eksponente & Wortelvorme reëls
   • Sessie 2: Kwadratiese Vergelykings & Ongelykhede
   • Sessie 3: Funksies: Lyngrafiek, Parabool, Eksponensieël, Hiperbool

   2015 Telematics Grade 11 Mathematics / Wiskunde

   • Session 1 & 2: Circle Geometry Theorems
   • Sessie 3 & 4: Sirkel Meetkunde Stellings

   2014 Telematics Grade 11 Mathematics

   • Session 1: Graphs and functions (Line graph; parabola; hyperbola)
   • Session 2: Reduction formulas; special angles; trig equations; identity and sin, cos and area formula
   • Session 3: Trigonometric graphs

   2014 Telematics Grade 11 Wiskunde

   • Sessie 1: Algebraiëse grafieke (Lyngrafiek; parabool; hiperbool)
   • Sessie 2: Reduksie formules; herleidingsformules; spesiale hoeke; identiteit; trigonometriese vergelyking
   • Sessie 3: Trigonometriese grafieke

   2013 Telematics Grade 11 Mathematics

   • Session 1: Geometry (Theorems)
   • Session 2: Geometry

   2013 Telematics Graad 11 Wiskunde

   • Sessie 1: Sirkelmeetkunde
   • Sessie 2: Meetkunde – Hersiening van Stelling 1 - 9

   Physical Sciences

   2017 Telematics Grade 11 Physical Sciences

   • Session 1: Molar Mass
   • Session 2: Molar Volume

   2017 Telematics Graad 11 Fisiese Wetenskappe

   • Sessie 1: Die Mol – Massa berekeninge
   • Sessie 2: Die Mol

   2017 Telematics Gr. 11 Physical Sciences / Fisiese Wet.

   • Sessie 1: Die Mol
   • Session 2: Using the formula c = –V

   2015 Telematics Graad 11 Fisiese Wetenskappe

   • Sessie 1: Redoksreaksies
   • Sessie 2: Hoe om redoksreaksies te balanseer
   • Sessie 3: Mynbou en verwerking van minerale

   2015 Telematics Gr. 11 Physical Sciences / Fisiese Wet.

   • Session 1: Redox Reactions
   • Session 2: Mining and mineral processing
   • Sessie 3: Redoksreaksies: Oksidasie en reduksie
   • Sessie 4: Mynbou en verwerking van minerale

   2014 Telematics Graad 11 Fisiese Wetenskappe

   • Sessie 1: Redoksreaksies
   • Sessie 2: Hoe om redoksreaksies te balanseer
   • Sessie 3: Mynbou en verwerking van minerale

   2014 Telematics Grade 11 Physical Sciences

   • Session 1: Redox Reactions
   • Session 2: Balancing Redox Reactions
   • Session 3: Redox Reactions

   2013 Telematics Grade 11 Physical Sciences

   • Session 1: Redox Reactions
   • Session 2: Gold: Mining and Mineral Processing

   2013 Telematics Graad 11 Fisiese Wetenskappe

   • Sessie 1: Redoks Reaksies
   • Sessie 2: Goud – mynbou en verwerking van minerale

   Business Studies

   2017 Telematics Gr. 10 Bus. Studies / Besigheidstudies

   • Sessie 1: Makro-Omgewing
   • Session 2: Makro Environment

   Mathematics

   2017 Telematics Grade 10 Mathematics

   • Sessie 1: Eksponente en Wortelvorme reëels
   • Session 2: Exponents and Factorising

   2014 Telematics Grade 10 Mathematics DVD1

   • Session 1: Functions and graphs (algebraic functions:
   • parabola, hyperbola & exponential graphs)
   • Session 2: Functions and graphs (algebraic graphs: line graph; parabola)
   • Session 3: Functions and graphs (answering questions on graphs)

   2014 Telematics Grade 10 Mathematics DVD2

   • Session 1: Trigonometry (introduction to trigonometric graphs)
   • Session 2: Euclidean geometry; Midpoint theorem
   • Session 3: Geometry (congruency; parallelogram)

   2014 Telematics Graad 10 Wiskunde

   • Sessie 1: Funksies en grafieke (algebraïese funksies en grafieke: parabool, hiperbool & eksponensieël grafieke)
   • Sessie 2: Funksies en grafieke (algebraïese grafieke: lyngrafieke; parabool)
   • Sessie 3: Funksies en grafieke (beantwoord vrae oor grafieke)

   2014 Telematics Graad 10 Wiskunde

   • Sessie 1: Trigonometrie (inleiding)
   • Sessie 2: Trigonometriese verhoudings
   • Sessie 3: Euklidiese Meetkunde (binnehoeke van ’n driehoek; interseksie en parallele / ewewydige lyne)

   2013 Telematics Grade 10 Mathematics DVD1

   • Session 1: Algebraic functions & graphs
   • Session 2: Parabola & straight line
   • Session 3: Algebraic functions & graphs
   • Session 4: Finding the equation of the hyperbola & exponential graphs

   2013 Telematics Grade 10 Mathematics DVD2

   • Session 1: Trigonometry
   • Session 2: Trigonometric graphs
   • Session 3: Euclidean geometry
   • Session 4: Geometry, parallelograms, congruency

   2013 Telematics Graad 10 Wiskunde

   • Session 1: Algebraïese funksies & grafieke
   • Session 2: Parabool & reguitlyn
   • Session 3: Algebraïese grafieke
   • Session 4: Hoe om die vergelyking van ’n hiperbool en ’n eksponensiële grafiek te kry

   2013 Telematics Graad 10 Wiskunde

   • Session 1: Trigonometrie
   • Session 2: Trigonometriese grafieke
   • Session 3: Euklidiese meetkunde
   • Session 4: Meetkunde

   Physical Sciences

   2014 Telematics Grade 10 Physical Sciences

   • Session 1: Molecules (covalent bonds)
   • Session 2: Ionic compounds
   • Session 3: Metals
   • Session 4: Physical change

   2014 Telematics Grade 10 Physical Sciences

   • Session 1: Chemical change
   • Session 2: The Earth’s magnetic field
   • Session 3: Electrostatics

   2014 Telematics Graad 10 Fisiese Wetenskappe DVD1

   • Sessie 1 & 2: Die Mol
   • Session 3: Emperiese formule; stappe om te volg wanneer empiriese formule bereken word

   2014 Telematics Graad 10 Fisiese Wetenskappe DVD2

   • Sessie 1: Konsentrasies van oplossings
   • Sessie 2: Molêre volume; volume van een mol van ’n gas

   2013 Telematics Grade 10 Physical Sciences

   • Session 1: Molecules (covalent bonds)
   • Session 2: Ionic compounds
   • Session 3: Metals
   • Session 4: Physical change

   2013 Telematics Grade 10 Physical Sciences

   • Session 1: Chemical change
   • Session 2: The Earth’s magnetic field
   • Session 3: Electrostatics

   2013 Telematics Graad 10 Fisiese Wetenskappe

   • Session 1: Molekule (kovalente bindings)
   • Session 2: Ioniese verbindings
   • Session 3: Metale
   • Session 4: Fisiese verandering

   2013 Telematics Graad 10 Fisiese Wetenskappe

   • Session 1: Chemiese verandering
   • Session 2: Magnetisme
   • Session 3: Die Aarde se magnetisme
   • Session 4: Elektrostatieka