Home | At Your Service | A-Z Index | WCED Contacts Page | WCED Head Office components


URHULUMENTE WEPHONDA
ISEBE LEMFUNDO
LENTSHONA KOLONI


ISICWANGCISA
2003/04 UKUYA KU-2005/06


Iziqulatho

Icandelo A:
   Umbono, umnqophiso kunye
   nezicwangciso-qhinga xa zizonke
   Amacandelo 1-9  (Ubukhulu 37 KB)

Icandelo B:
   Isicwangciso-nkqubo seminyaka
   emithathu  (Three-year strategic plan)
   Amacandelo 10-12  (Acrobat ifomathi. Ubukhulu 73 KB)

Icandelo C:
   Ulwazi lwemvelaphi  (Background
   information)
   Amacandelo 13-15  (Acrobat ifomathi. Ubukhulu 75 KB)

Isihlomelo 1:
   Ubume beSebe leMfundo laseNtshona
   Koloni
   (Acrobat ifomathi. Ubukhulu 11 KB)

Isihlomelo 2:
   Amaziko olawulo nophuhliso lwemfundo
   (EMDC)
   (Ubukhulu 65 KB)Icandelo B no C kunye nesiCwangciso 1 zifuna ukuba umfundi we-Adobe® Acrobat® Reader®  afunde okanye aprinte okuqulathiweyo.  Ukuba ngaba ibrawuza yakho ayilungiselelwanga ukubonisa amaxwebhu e-Acrobat®, klikha ekunene kwi-link ukhethe u "Save Target As.../Save Link As..." ukugcina uxwebhu ukuze ukwazi ukulufunda kamva.

Olu xwebhu lulungiselelwe ukuba umntu alufunde ngokusebenzisa i-intanet.