RIGLYNE VIR DIE HANTERING VAN VERSOEKE
GERIG AAN
OPENBARE SKOLE EN (STAATS-) KOLLEGES
IN DIE PROVINSIE WES-KAAP
INGEVOLGE
DIE WET OP BEVORDERING VAN
TOEGANG TOT INLIGTING, 2000 (WET 2 VAN 2000)
Mei 2003
This document is also available in English:  Guidelines for the handling of requests in terms of...


Western Cape Promotion of Access to Information Act, Manual:
Afrikaans  |  English  |  IsiXhosa

RIGLYNE INHOUD
(Adobe® Acrobat® Reader word benodig om hierdie dokumente te lees / druk)

DEEL EEN:   Algemene agtergrond, belangrike regsaspekte, finansiële reëlings en liasseerfasiliteite  (Grootte: 7 KB)
DEEL TWEE:   Aanbevole administratiewe prosedures vir die hantering van versoeke gerig ingevolge die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet 2 van 2000) binne die inrigting  (Grootte: 8 KB)
DEEL DRIE:   Interne appèlprosedure  (Grootte: 9 KB)

ONDERSTEUNENDE DOKUMENTE:
(Adobe® Acrobat® Reader word benodig om hierdie dokumente te lees / druk)

Dokument:   WEIERINGSGRONDE:  KONTROLELYS OM TE BEPAAL OF EEN OF MEER GRONDE VIR WEIERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING OP 'N REKORD VAN TOEPASSING IS  (Grootte: 41 KB)
Dokument:   OUTOMATIES BESKIKBARE REKORDS  (Grootte: 6 KB)

BYLAE:
(Adobe® Acrobat® Reader word benodig om hierdie dokumente te lees / druk)

Bylae 1:   VORM A: VERSOEK OM TOEGANG TOT REKORD VAN OPENBARE LIGGAAM  (Grootte: 15 KB)
Bylae 2:   KONTROLESTAAT / AFHANDELINGSSTAPPE  (Grootte: 36 KB)
Bylae 3:   VERSOEKREGISTER / MENSEREGTEKOMMISSIE VERSLAG  (Grootte: 8 KB)
Bylae 4:   INTERNE DEKKENDE BRIEF: ROETE / OPDRAGTE  (Grootte: 7 KB)
Bylae 5:   SOEKOPDRAG / -VERSLAG  (Grootte: 7 KB)
Bylae 6:   ONOPSPOORBARE LÊERS VERSLAGDOENING / BEËDIGDE VERKLARING(S)  (Grootte: 6 KB)
Bylae 7:   FAKTUURSTAAT VIR VERSOEK- EN TOEGANGSGELDE  (Grootte: 8 KB)
Bylae 8:   VORM C: KENNISGEWING VAN INTERNE APPèL  (Grootte: 14 KB)
Bylae 9:   NAGAANLYS (CHECK LIST)  (Grootte: 8 KB)

BRIEWE:   
(Adobe® Acrobat® Reader word benodig om hierdie dokumente te lees / druk)

Brief   1:   Ontvangserkenning van versoek - Artikel 18  (Grootte: 10 KB)
Brief   2:   Rede vir kennisgewing: Proseduregebrek - Artikel 19(2)  (Grootte: 9 KB)
Brief   3:   Rede vir kennisgewing: Oorplasing van versoek - Artikel 20(1)/(2)  (Grootte: 9 KB)
Brief   4:   Kennisgewing aan versoeker met betrekking tot oorplasing: Artikel 20(5)  (Grootte: 10 KB)
Brief   5:   Kennisgewing met betrekking tot artikel 22(1): Versoekgeld-aanvraag  (Grootte: 9 KB)
Brief   6:   Kennisgewing met betrekking tot Toegangsgeld - Artikel 22(2)  (Grootte: 9 KB)
Brief   7:   Rede vir kennisgewing: Verlore rekords / rekords wat nie bestaan nie - Artikel 23  (Grootte: 11 KB)
Brief   8:   Kennisgewing oor rekord wat gevind is en toegestaan word - Artikel 23(4)  (Grootte: 10 KB)
Brief   9:   Kennisgewing dat rekord gevind maar toegang geweier is - Artikel 23(4)  (Grootte: 9 KB)
Brief 10:   Rede vir kennisgewing: Uitstel van toegangsverlening - Artikel 24  (Grootte: 10 KB)
Brief 11:   Rede vir kennisgewing: Toegang verleen - Artikel 25(2)  (Grootte: 10 KB)
Brief 12:   Rede vir kennisgewing: Toegang geweier - Artikel 25(3)  (Grootte: 6 KB)
Brief 13:   Rede vir kennisgewing: Eenmalige tydsverlenging van hoogstens 30 dae - Artikel 26(2)  (Grootte: 6 KB)
Brief 14:   Kennisgewing met betrekking tot gedeeltelike toegangverlening - Artikel 28  (Grootte: 7 KB)
Brief 15:   Kennisgewing met betrekking tot gesondheidsrekords - nominasie vir geneesheer - Artikel 30
(Grootte: 6 KB)
Brief 16:   Kennisgewing met betrekking tot toegang tot gesondheidsrekords - Artikel 30  (Grootte: 7 KB)
Brief 17:   Kennisgewing aan Tersaaklike Owerheid van Interne-appèl ontvang - Artikel 75  (Grootte: 6 KB)
Brief 18:   Derde party-kennisgewing dat versoek oorweeg word - Artikel 47  (Grootte: 9 KB)
Brief 19:   Kennisgewing aan derde party oor besluit van Inligtingsbeampte - Artikel 49  (Grootte: 6 KB) return to: Gaan terug na voorige blad
© 2015 Wes Kaap Onderwysdepartement