Home | Media Releases Index page

Mediavrystelling

24 Januarie, 2002

WKOD belied oor ontgroening

Verklaring deur André Gaum, Minister van Onderwys, Wes-Kaap

Ons is bewus dat ongroening 'n instelling geword het by sekere skole en onderwysinrigtings om nuwelinge te verwelkom aan die begin die jaar.

Ongelukkig het sommige leerders by sulke skole onder die indruk verkeer dat alle beskaafde norme, respek vir medeleerders, skoolreëls en dissipline tydens heirdie prosesse oorboord gegooi kan word.

Die ontgroeningsproses wat voorheen samehorigheid ten doel gehad het, het in die hedendaagese bestel by al hoe meer inrigtings nadelige gevolge gehad. Dit kan ook tot lewensverlies lei.

Hierdie ontoelaatbare praktyk is teenstrydig met die Grondwet, wat waardes soos menswaardigheid, gelykheid, menseregte en vryhede bevorder.

Ingevolge die beleid van die WKOD, word leerders by skole die geleentheid gegun om deel te neem aan verwelkomingseremonies vir nuwe leerders, maar dit moet slegs toegelaat word indien die opvoederpersoneel self die seremonies reël en direk daaroor toesig hou sodat orde en dissipline by skole gehandhaaf word. Skole is ingelig oor die beleid.

Beheerliggame en prinsipale word versoek om ingevolge "Die regulasies betreffende ernstige wangedrag van leerders by skole" op te tree teen leerders wat hulle skuldig maak aan ontoelaatbare gedrag wat met ontgroening verband hou.

Die skoolhoof word aanspreeklik gehou vir die toepassing van die WKOD's se beleid ten opsigte van ontgroening.

Ouers moet verder voortdurend aangemoedig word om hul kinders te waarsku teen onaanvaarbare gedrag en gebruike by skole. Indien ouers 'n geldige klag oor ontoelaatbare ontgroeningspraktyke by 'n betrokke skool het, moet hulle met die plaaslike distrikskantoor van die WKOD inverbinding tree.

Uitgestuur deur:
Die Direktoraat Kommunikasie
Wes-Kaap Onderwysdepartement
Privaatsak X9114
Kaapstad 8000
Tel: (021) 467-2531
Faks: (021) 467-2363
E-pos: pattwell@pawc.wcape.gov.za
 return to: Home | Media Releases Index page