1. NgokoMmiselo 27(2) kwi-Regulations Pertaining to the Conduct, Administration and Management of the National Senior Certificate examination, eyapapashwa kwiGazethi kaRhulumente No 37651 ye-16 Meyi 2014, "All examination centres must be evaluated by an official from the assessment body, to verify that all the necessary facilities required for conducting the examination are available at the centre."
2. Apho kukho ukungathotyelwa kwemigaqo yokuziphatha okuphinda-phindayo ngethuba lokubhalwa kweemviwo, iziko linokuphulukana nobume balo bokuba liziko lokubhalela iimviwo. Abafundi bezikolo ezizimeleyo abayi kungqinwa njengabaphumelele amabanga emfundo achaphazelekayo ukuba isikolo esizimeleyo asivunywanga njengesifanelekileyo nguMalusi.
3. Amagosa avela kwiSebe leMfundo leNtshona Koloni aya kuqhagamshelana nezikolo ukwenza amalungiselelo omhla nexesha lotyelelo lokulungela kweziko ukubhalela iimviwo.
4. Izikolo ziya kutyelelwa ukususela ngo-Apreli 2017 ukuya kuSeptemba 2017.


ISAYINWE: NGU-T SINGH
USEKELA MLAWULI-JIKELELE OBAMBELEYO WEKHARITYHULAM NOLAWULO LOVAVANYO
UMHLA: 2017:04:03