1. ISebe leMfundo leNtshona Koloni (iSebe iWCED) lizimisele ukuqinisekisa ukuba umntwana ngamnye uyafikelela kwiBakala R phambi kokuba angene kwinkqubo yokufunda emiselweyo.

2. Ngenxa yoko iSebe iWCED libhalise izikolo zikarhulumente eziqhelekileyo eziyi-977 ezineBakala R namaziko eBakala R azimeleyo ayi-590 abonelela ngemfundo yaye oko kube nesiphumo sokuba kwenziwe iintlawulo eziphezulu kakhulu zeenkxaso-mali zeBakala R kula maziko emfundo asele ekhankanyiwe.

3. Nakuba kunjalo, iSebe iWCED liqaphele ukuba inani elikhulu lalamaziko aneBakala R, liyayophula imigaqo emalunga nokulawulwa nokuphathwa kweenkxaso-mali zeBakala R nokuqeshwa kootitshala/kweepraktishina zeBakala R.

4. UXwebhu lweMigaqo yeMvumelwano (Memorandum of Agreement)
4.1 Ngokumalunga nenjongo yeSebe iWCED yokuphucula ukulawulwa nokuphathwa kweenkxaso-mali neenkqubo zeBakala R, ayacelwa onke amaziko aneeklasi zeBakala R abhalisiweyo, alandele mbo le migqaliselo ilandelayo yokulawulwa kweenkxaso-mali zeBakala R:
4.1.1 Onke amaziko aneeklasi zeBakala R ezibhalisiweyo, makasayine uXwebhu lweMigaqo yeMvumelwano (Memorandum of Agreement (MOA)) olucacisa ukuvunywa nokusetyenziswa kwenkxaso-mali. Kuya kuxoxwa ngoXwebhu lwe-MOA yaye luya kuhanjiswa ezikolweni ngabaphathi be-Early Childhood Development (ECD) bezithili.
4.1.2 Kuya kungenwa kwimvumelwano ekuXwebhu lwe-MOA libhunga lolawulo nomlawuli wesithili, oya kubambela njengomlawuli ekudluliselwe kuye amagunya eSebe iWCED, kangangeminyaka emithathu. Onke amaXwebhu e-MOA makabe asayiniwe phambi kokuba kuphele uMatshi 2017.
4.1.3 Ibhunga lolawulo elizuza inkxaso-mali (beneficiary) yeSebe iWCED, lisebenza njengomqeshi katitshala/wepraktishina yeBakala R kwizikolo zikarhulumente eziqhelekileyo nakumaziko azimeleyo afundisa iBakala R.
4.1.4 Ibhunga lolawulo elizuza le nkxaso-mali, malizihlawule iimali zenkxaso ezabiweyo ngokwemimiselo nemigangatho yenkxaso-mali yeBakala R nanjengoko kucacisiwe kwiSikhokelo sePhondo i-ECD Provincial Policy Guidelines.
4.1.5 Ubungqina bale nkcitho mabuhanjiswe nengxelo yaqho ngekota (quarterly report) esayinwe yinqununu nangootitshala/naziipraktishina zeBakala R, ize igqithiselwe kwisithili.
4.1.6 ISebe iWCED linelungelo lokuziphicotha zonke iinkqubo zezemali, ezeziseko zophuhliso nezolawulo ezimalunga namabango enkxaso-mali eBakala R.
4.1.7 Ngaphezu koko, iSebe iWCED linelungelo lokusibala isabelo emasinikwe naliphi na iziko elifuna inkxaso-mali yeBakala R ngokusekelwe kwinkxaso-mali ekhoyo nenako ukufumaneka.
4.1.8 Ukuba ibhunga lolawulo elizuza inkxaso-mali lophule umqathango okanye yonke imiqathango, njengoko kumiselwe kwimvumelwano ephakathi kweSebe iWCED nebhunga lolawulo yaye aliphumeleli ibhunga lolawulo ukuyilungisa le meko yokophula kwalo le miqathango, iSebe iWCED liya kunyanzeleka ukuba lisirhoxise isigqibo semvumelwano lize lenze ibango lokuba ibuyiswe inenzala yonke imali ebiyabiwe.

5. Iimvumelwano zengqesho
5.1 Lwakuba lusayiniwe uXwebhu lwe-MOA neSebe iWCED, amabhunga olawulo makenze amaxwebhu eemvumelwano zengqesho zootitshala/zeepraktishina zeBakala R ukwenzela ithuba elingangonyaka omnye okanye elingaphezu koko.
5.2 Makugqitywe ngeemvumelwano zengqesho yaye mazisayinwe kunyaka ongaphambi konyaka wokufunda omtsha.
5.3 Ukupheliswa kwemvumelwano yengqesho nomqeshwa makwenziwe kwiinyanga ezi-3 phambi kokuba iphele imvumelwano yengqesho.
5.4 Makulandelwe iimeko zengqesho ezisisiseko, njengoko kucacisiwe kwiSikhokelo i-ECD Provincial Policy Guidelines.
5.5 Ukungaphumeleli kootitshala/neepraktishina ukuthobela iimeko zengqesho ezisisiseko zeBakala R, kuya kubangela ukuba irhoxiswe ngokukhawuleza inkxaso-mali.

6. Iileta zeenkxaso-mali ezabiweyo

Onke amaziko afumana inkxaso-mali yeBakala R kwiSebe iWCED, aya kufumana ileta yenkxaso-mali (funding letter) phambi kokuphela kwekota yokuqala yesikolo ecaciswe kumgqaliselo wenkxaso-mali nenkcitho (funding principle and expenditure) 80/20, nomawulandelwe mbo.


7. Ukungeniswa kweengxelo zaqho ngekota
7.1 Ngokungqinelana neenkqubo zokuphicothwa kweencwadi ezisemgangathweni (good auditing practices), kulindeleke ukuba amaziko enze ingxelo echaza okusele kwenziwe kulawulo lwezemali nasekufundisweni kwekharityhulam kwiBakala R phambi kokuba kwabiwe naziphi na izabelo zenkxaso-mali.
7.2 Ziyacelwa ziyisayine le ngxelo nazo iinqununu nootitshala/neepraktishina zeBakala R. Ukungaphumeleli ukwenza oko kunokubangela ulibaziseko kulwabiwo lwenkxaso-mali.

8. Ubhaliso
8.1 Zonke izatifikethi zobhaliso ezivunywe liSebe iWCED, ziya kuba semthethweni ithuba leminyaka emihlanu.
8.2 Kuya kuhlaziywa zonke izatifikethi zobhaliso ukwenzela onke amaziko aneBakala R ngo-2017.
8.3 Zonke izikolo zikarhulumente eziqhelekileyo ziya kufumana izatifikethi zobhaliso kubaphathi be-ECD bezithili yaye oko makube kugqityiwe engadlulanga uJuni 2017.
8.4 Onke amaziko azimeleyo aya kufumana izatifikethi zobhaliso zawo kwiphulo elilawulwa ngabaphathi be-ECD bezithili yaye oko kumele ukuba kugqityiwe engaphelanga uJuni ngo-2017.
8.5 Izatifikethi zobhaliso ezitsha ziya kuba semthethweni kangangethuba leminyaka emi-5 yaye ziya kuphelelwa ngo-2022.
8.6 Konke ukubhaliswa kwamaziko e-ECD onokuqhubeka kwithuba eliphakathi ko-2017 ukuya ku-2022, kuya kupheliswa ngo-2022.

9. Ukubhaliswa kwabafundi beBakala R
9.1 Onke amaziko makabhalise abafundi beBakala R phambi kukaJuni kunyaka ongaphambili.
9.2 Inani lilonke labafundi ngeklasi nganye kumele lingabikho ngaphantsi kwabafundi abayi-20 yaye lingabi ngaphezu kwabayi-30 ngeklasi nganye.
9.3 Uyacelwa uqaphele ukuba alimele kuba ngaphantsi kwabafundi abayi-10, inani lilonke labafundi abakwingingqi zamaphandle ezikude kuphela. Oku kuya kuqinisekiswa yaye kungqinisiswe ngumphathi we-ECD wesithili.

10. Izicelo zeeklasi ezongezelelweyo
10.1 Zonke izicelo zeeklasi ezongezelelweyo ziya kuthathelwa ingqalelo kunyaka ongaphambi kokuba kuqaliswe iklasi.
10.2 Izicelo mazenziwe engadlulanga uSeptemba kunyaka ongaphambili, ngokuqala kugqithwe kumphathi we-ECD wesithili. Ziya kwaziswa izikolo ngomhla omisiweyo wokungeniswa kwezicelo, ngesaziso esisemthethweni.
10.3 Kucelwa uqaphele ukuba ukuvunywa kweklasi yeBakala R kuxhomekeke ekufumanekeni kwendawo, kubungqina bemfuno yeklasi nakwimali efumanekayo kwibhajethi ye-ECD.

11. Ukuqeqeshwa kwamabhunga olawulo malunga nokulawulwa kweenkxaso-mali ze-ECD
11.1 ISebe iWCED liya kubonelela ngoqeqesho olumalunga nokulawulwa kweemali ze-ECD ukwenzela zonke iinqununu namabhunga olawulo ezikolo zikarhulumente eziqhelekileyo nezamaziko azimeleyo.
11.2 Uqeqesho luya kuqhubeka kwikota yesithathu ka-2017. Izikolo ziya kwaziswa ngolu qeqesho ngethuba elifanelekileyo.

12. Ukufumana nayiphi na ingcaciso engaphezulu ngokumalunga nale ngcaciso imfutshane, uyacelwa uqhagamshelane nomphathi we-ECD wesithili ochaphazelekayo:

ISithili UMphathi we-ECD Ifoni I-imeyili
Metro Central Schalk Hattingh 021 514 6721 Schalk.Hattingh@westerncape.gov.za
Metro North Zaida Davids 021 938 3013 Zaida.Davids@westerncape.gov.za
Metro South Carmen Niekerk 021 370 2004 Caremen.Niekerk@westerncape.gov.za
Metro East Michelle Leideman 021 900 7221 Michele.Liedeman@westerncape.gov.za
West Coast Sally Meyer 021 860 1202 Sally.Meyer@westerncape.gov.za
Cape Winelands Madeleine Siddle 023 348 4608 Madeleine.Siddle@westerncape.gov.za
Overberg Lynn le Grange 028 214 7384 Lynn.LeGrange@westerncape.gov.za
Eden & Central Karoo Lucretia Roux 044 803 8314 Lucretia.Roux@westerncape.gov.za

13. Ziyacelwa iinqununu zazise ngokuqulathwe kule ngcaciso imfutshane bonke abo bachaphazelekayo kwi-ECD ukuze bakuthathele ingqalelo.


ISAYINWE: NGU-PAD BEETS
USEKELA MLAWULI-JIKELELE WOLAWULO LWEKHARITYHULAM NOVAVANYO
UMHLA: 2017:02:20