1. Le ngcaciso imfutshane ilandela iNgcaciso eMfutshane yeKharityhulam 0012/2017, eyakhutshwa nge-12 Julayi 2017, apho kwakucelwa izikolo esingazifundisiyo isiXhosa uLwimi lwesiBini oLongezelelweyo kwiSigaba seSiseko (FP) nezikolo ezisifundisayo isiXhosa njengesifundo esenziwa emva kwezifundo ezimiselweyo, ukuba ziyiqalise ngokuzithandela iprogram ye-IIAL kwiBakala 1 ukususela ngo-2018 ngokusebenzisa ootitshala besiNgesi/besi-Afrikansi, bexhaswa ngezibonelelo ezixhasa ukufunda nokufundisa ezizidijithali ezicacileyo nezinengcaciso ebanzi (detailed and clear digital learning and teaching support material (LTSM)).
2. ISebe leMfundo leNtshona Koloni (ISebe iWCED) linochulumanco ngokuqaphela ukuba zimalunga ne-236 izikolo eziphendulileyo kwesi simemo singentla, nezazikho kwiiMbizo ze-IIAL nezakuchazayo ukuzimisela kwazo kule program ukususela kwiKota 2 ka-2018. Ilisti yezikolo iqhotyoshelwe (kwisiHlomelo A).
3. ISebe iWCED kungokunje lisingethe inkqubo yokuthenga iiLTSM edijithali (digital LTSM) ukunika inkxaso ootitshala beBakala 1 njengesibonelelo esongezelelweyo kwi-Toolkits zeSebe leMfundo esiSiseko eziya kubonelelwa.
4. Ukwenzela ukulungiselela ootitshala beBakala 1 xa beqalisa le program kwiKota 2 ka-2018, iSebe iWCED liya kubonelela ngoomasifundisane phambi kokuqala kweKota 2. Bonke ootitshala beBakala 1 neentloko zezifundo, bamele ukuya kumasifundisane opheleleyo noya kuba ziintsuku ezimbini ezizeleyo neeseshoni zezikolo ezisebenzisanayo zeeyure ezimbini.
5. Le mihla ilandelayo icwangciselwe uqeqesho lootitshala:

Isithili Uqeqesho lweentsuku ezi-2 Iiseshoni zeeyure ezi-2
Metro North 17 & 24 Matshi 2018 23 Matshi 2018
Metro Central 17 & 24 Matshi 2018 27 Matshi 2018
Metro South 17 & 24 Matshi 2018 20 Matshi 2018
Metro East 17 & 24 Matshi 2018 19 & 20 Matshi 2018
West Coast 17 & 24 Matshi 2018 28 Matshi 2018
Cape Winelands 17 & 24 Matshi 2018 26 Matshi 2018
Overberg 17 & 24 Matshi 2018 27 Matshi 2018
Eden and Central Karoo 04 & 05 Apreli 2018 06 Apreli 2018
6. Ii-ofisi zezithili ziya kwazisa izikolo ezikuluhlu (kwisiHlomelo A) ngeenkcukacha ezithe ngqo zendawo nangeprogram engaphelanga uFebhuwari 2018.
7. Ziyacelwa iinqununu ukuba zizalise isiliphu sempendulo (isiHlomelo B) ngokuzalisa iinkcukacha zabameli. Masibuyiselwe isiHlomelo yakuzaliswa le ngcaciso kumququzeleli wesithili wesigaba sesiseko ochaphazelekayo ungadlulanga owe-26 Januwari 2018.
8. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, qhagamshelana nomququzeleli wesigaba sesiseko ochaphazelekayo kwi-ofisi yesithili. Iinkcukacha zala magosa zikule theyibhili ingezantsi:

Isithili Umququzeleli Iinombolo zoqhagamshe-lwano I-imeyili
Metro North Jennifer Daniels 021 938 3044/
084 388 5920
Jennifer.Daniels@westerncape.gov.za
Metro Central Juanita van der Merwe 021 514 6939/
079 944 7536
Juanita.VanderMerwe@westerncape.gov.za
Metro South Lorraine Bailey 021 370 2041/
072 405 7825
Lorraine.Bailey@westerncape.gov.za
Metro East Marie Engelbrecht 021 900 7160/
081 271 1153
Marie.Engelbrecht@westerncape.gov.za
West Coast Ursula Esau 021 860 1569/
083 707 2353
Ursula.Esau@westerncape.gov.za
Cape Winelands Diana Niemand 023 348 4614/
083 234 3202
Diana.Niemand@westerncape.gov.za
Overberg Lynn le Grange 028 214 7378/
082 562 7222
Lynn.LeGrange@westerncape.gov.za
Eden and Central Karoo Nelmariél Kriel 044 803 8336/
082 374 2961
Cornelie.Kriel@westerncape.gov.za
9. Ziyacelwa iinqununu ukuba zazise ngokuqulethwe yile ngcaciso imfutshane kubo bonke ootitshala beBakala 1 abachaphazelekayo neekomiti zolawulo zezikolo zabo ukuze zikuthathele ingqalelo.
10. Iya kuthakazelelwa ngokukhulu inkxaso yenu kule program ibaluleke kangaka iz neenguqu.


ISAYINWE: NGU-PAD BEETS
ISEKELA MLAWULI-JIKELELE LOLAWULO LWEKHARITYHULAM NOVAVANYO
UMHLA: 2017:12:06

IsiHlomelo A: "2018 IIAL schools"  (ubukhulu: 44 KB)
IsiHlomelo B: UBHALISO KUMASIFUNDISANE WEBAKALA 1-IKOTA 1 KA-2018  (ubukhulu: 52 KB)