1. Kwacelwa iSebe leMfundo leNtshona Koloni (iWCED) liSebe leMfundo esiSiseko likazwelonke kwiSetyhula E3 ka-2017 ukuba uthathele ingqalelo isikhokelo soviwo seHistory seBakala 12 sika-2017-2019.
2. Isikhokelo i-2017 History Examination Guidelines sithatha indawo yesikhokelo soviwo sika-2014.
3. Iinkalo ekugxininiswa kuzo kwikhontenti yeHistory zitshintsha qho ngeminyaka emithathu ukuqinisekisa ukuba kufundiswa zonke izihloko ezikhankanywe kwiiNkcazelo zoMgaqo-nkqubo weKharityhulam noVavanyo (Curriculum and Assessment Policy Statements) (CAPS)).
4. Makubhekiswe imibuzo ngesikhokelo i-History Examination Guidelines ka-2017 kuNks B Tobin nge-imeyili: Bridget.Tobin@westerncape.gov.za okanye ngefoni 021 467 2251
5. Abafundi abaya kubhala uviwo lweHistory ngoJuni 2017 kwizifundo ezithile kunyaka omiyo ezinye kunyaka olandelayo ngokwenkqubo i-Modulated Examination Option baya kuvavanywa kwikhontenti ka-2014-2016.
6. Kucelwa wazise okukule ngcaciso imfutshane bonke ootitshala beHistory beBakala 12 abasesikolweni ukuze bakuthathele ingqalelo.
7. Iya kuthakazelelwa kakhulu intsebenziswano yakho malunga noku.


ISAYINWE: NGU-PAD BEETS
USEKELA MLAWULI-JIKELELE WOLAWULO LWEKHARITYHULAM NOVAVANYO
UMHLA: 2017:01:30

"2017 Grade 12 History Examination Guidelines"  (ubukhulu: 76 KB)