1. Kucelwa unike ingqwalaselo kwimpazamo yobhalo eqatshelwe kwiSetyhula E39 ka-2016. Le mpazamo ichaphazela inoveli yesiXhosa uLwimi lweeNkobe.
2. Jonga iKhasi 2 leSihlomelo A seNgcaciso eMfutshane yeCandelo leKharityhulam yeFET: DCF 0001/2017, yange-10 Januwari 2017:

INOVELI: ISIXHOSA ULWIMI LWEENKOBE
ISIHLOKO UMBHALI ISILUNGISO
Nyana Wam! Nyana Wam! WK Tamsanqa Ngempazamo igama lombhali kuthiwe ngu-WH Khosa.
3. Kucelwa iinqununu zazise okukule ngcaciso imfutshane bonke ootitshala beelwimi nabafundi beBakala 12 ukuqinisekisa ukuba inoveli efanelekileyo yiyo efundwayo.


ISAYINWE: NGU-T. SINGH
USEKELA MLAWULI-JIKELELE OBAMBELEYO WOLAWULO LWEKHARITYHULAM NOVAVANYO
UMHLA: 2017:04:13