1. Ngethuba lokukhutshwa kweSetyhula ka DBE E39 ka-2016 engokuqaliswa kokufundiswa koncwadi olumiselweyo lweBakala 12 lweSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (National Senior Certificate) (NSC) kuzo zolishumi elinanye iilwimi zaseburhulumenteni, izihloko zemibongo ye-English Second Additional Language (SAL) zazingekagqitywa ukwenziwa.
2. Ezi zihloko zigqityiwe ukwenziwa ngoku yaye zidwelisiwe apha ngezantsi:
ENGLISH SECOND ADDITIONAL LANGUAGE
LANDSCAPE OF POEMS AN ANTHOLOGY BY BLANCHE SCHEFFLER

UMBONGO IMBONGI
1. Pastoral William C Williams
2. Two men Ruth Miller
3. An African Thunderstorm David Rubadiri
4. Song of the unemployed Andries W Oliphant
5. Conversation with a Giraffe at Dusk in the Zoo Douglas Livingstone
6. Where is the freedom for which we died? Chris Z Mann

3. Le mibongo idweliswe apha ngentla iya kuviwa ngethuba leemviwo zango-Oktobha/Novemba 2017 nezeNSC zangoFebruwari/Matshi 2018 zesiNgesi i-SAL.
4. Kucelwa iinqununu zazise okukule ngcaciso imfutshane ootitshala abachaphazelekayo ukuze bakuthathele ingqalelo.


ISAYINWE: NGU-T. SINGH
USEKELA MLAWULI-JIKELELE OBAMBELEYO WOLAWULO LWEKHARITYHULAM NOVAVANYO
UMHLA: 2017:04:13