1. Amaphepha eMibuzo ayiMizekelo neMisebenzi ye-Practical Assessment Tasks (PATs) eyiMizekelo eBakala 11 sele esetiwe kwizifundo zethekhnoloji liSebe leMfundo esiSiseko (iSebe iDBE).

2. Izifundo zethekhnoloji ezinamaphepha emibuzo ayimizekelo nee-PATs eziyimizekelo zezi:

  • Civil Technology
  • Mechanical Technology
  • Electrical Technology
  • Technical Sciences
3. Amaphepha emibuzo ayimizekelo nemisebenzi ye-Practical Assessment Tasks (PATs) eyimizekelo abonelela izikolo ngomgangatho onokulinganiswa ngootitshala ekuseteni nasekulawuleni amaphepha emibuzo neePATs kwezi zifundo.

4. Amaphepha emibuzo ayimizekelo nemisebenzi ye-Practical Assessment Tasks (PATs) eyimizekelo, makanikwe ootitshala bezifundo abachaphazelekayo ukwenzela ukuba bawasebenzise la maxwebhu xa becwangcisela ukuphunyezwa kweemvavanyo ngo-2017.

5. Ayafumaneka amaphepha emibuzo ayimizekelo nemisebenzi ye-Practical Assessment Tasks (PATs) eyimizekelo kwiziko lewebhu eliyi-Western Cape Education Department (WCED) Further Education and Training (FET) assessment website: http://www.wcedcurriculum.westerncape.gov.za, yaye angafumaneka ngokwenza oku kulandelayo:

  • Yalatha ku-"Assessment Management" uze uklikhe ku-"FET Assessment".
  • Klikha ku-"Downloads" ngasekhohlo.
  • Click kwifolda "Grade 11 exemplar question papers and exemplar PATs" folder.
6. Kuya kubonelelwa ngenkxaso ngabacebisi bezifundo abachaphazelekayo apha ekuhambeni konyaka.

7. Ziyacelwa iinqununu namagosa ezithili bazise okukule ngcaciso imfutshane bonke ootitshala, abazali nabafundi abachaphazelekayo ukuze bakuthathele ingqalelo.


ISAYINWE: NGU-PAD BEETS
USEKELA MLAWULI-JIKELELE WOLAWULO LWEKHARITYHULAM NOVAVANYO
UMHLA: 2017:03:20