1. Intshayelelo
1.1 Kuye kwasetwa imisebenzi yovavanyo lweeprakthikhali (practical assessment tasks) (PAT) kwizifundo ezikhethiweyo liSebe leMfundo esiSiseko (DBE).
1.2 Ezi PAT zivavanywa ngaphakathi ezikolweni zize zimodareyithwe ngamagqiza angaphandle kwalapha kwiphondo.

2. Izifundo ezibandakanya i-PAT zezi:
2.1 Agricultural Management Practices, Agricultural Technology
2.2 Dance Studies, Design, Dramatic Arts, Music, Visual Arts
2.3 Computer Applications Technology, Information Technology
2.4 Consumer Studies, Hospitality Studies, Tourism
2.5 Civil Technology, Electrical Technology, Engineering Graphics and Design, Mechanical Technology

3. Ukuvavanywa kwee-pat
3.1 Lengcaciso emfutshane ihamba ne-CD enemisebenzi yovavanyo lweeprakthikhali ka-2017 kunye nezikhokelo zemisebenzi yovavanyo lweprakthikhali.
3.2 Ezi zikhokhelo zincanyathiselweyo zePAT mazinikezelwe kootitshala abafanelekileyo ukwenzela ukuba zisetyenziswe ukubhajetha nokucwangcisela ukuqaliswa kwezi mvavanyo kwiikota ezintathu zokuqala zika-2017.
3.3 Kuya kunikwa inkxaso ngabacebisi abachaphazelekayo kwezi zifundo (relevant subject curriculum advisers) abakwii-ofisi zezithili zemfundo ekuhambeni konyaka. Ngako oko ke kufuneka izikolo ziqinisekise ukuba ootitshala abachaphazelekayo bayaya kwiintlanganiso zesithili ezisingethe ukuvavanywa nokumodareyithwa kwee-PAT.

4. Ziyacelwa iinqununu namagosa ezithili zemfundo ukuba zazise okuqulethwe yile ngcaciso imfutshane ootitshala, abazali nabafundi ukuze bakuthathele ingqalelo.


ISAYINWE: NGU-PAD BEETS
USEKELA MLAWULI-JIKELELE WOLAWULO LWEKHARITYHULAM NOVAVANYO
UMHLA: 2017:02:10