1. Kuqhotyoshelwe apha iikopi ezi ziidrafti zokuqala zeethayimthebhile zezi Mviwo zilandelayo: EyeeMviwo zeMatriki zangoJuni 2017 neyeeMviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke zikaNovemba 2017.
2. Imihla ekuya kubhalwa ngayo ezi mviwo yenzelwe isigqibo liSebe leMfundo esisiSeko (Department of Basic Education (DBE)) ngokubhungisana namaSebe eMfundo amaPhondo (Provincial Education Departments (PEDs)). Ezi thayimthebhile zingatshintshwa kancinane ukuba kuye kwakho ukungqubana kwemihla yokubhala okwaziswe nayeyiphi na yee-PEDs.
3. Ziyacelwa iinqununu nabaphathi bamaziko ukuba zazise konke ukungqubana kwemihla yokubhala kwiithayimthebhile okanye izifundo ezingaba zishiyelelwe ngempazamo kwiSebe i-WCED. Ezo ngxelo mazingeniswe ngencwadi ebhaliweyo ethunyelwa ngefeksi okanye nge-imeyili kweli gosa lilandelayo phambi koLwesihlanu we-24 Februwari 2017:

Mr TJ Magwaca (Room 5-27)
Western Cape Education Department
Private Bag X9114
CAPE TOWN
8000
Fax: 086 668 9761 / 021 461 9370
E-mail address:
Tebo.Magwaca@westerncape.gov.za

4. Ukuba inqununu okanye umphathi weziko ucela ukutshintshwa kwesifundo okanye kwephepha lemibuzo kumhla othile obekiweyo, makacebise umhla eso sifundo okanye elo phepha elingabhalwa ngawo aze anike iSebe i-WCED isizathu esixhasa olo tshintsho lucelwayo. Nakuba kunjalo, utshintsho lomhla wokubhala isifundo okanye iphepha luya kuqwalaselwa kuphela ukuba ngaba alusayi kubangela ingxaki eya kumisa kakubi uninzi lwabaviwa abachatshazelwa lolo tshintsho.
5. Mayisoloko ikhunjulwa into yokuba ezi thayimthebhile zezethutyana yaye zisenokutshintshwa. Iithayimthebhile zoviwo zokugqibela (final examination timetables) ziya kuthunyelwa kuwo onke amaziko emfundo zakuba nje zivunyiwe liBhunga laBaphathiswa beMfundo (Council of Education Ministers).
6. Kucelwa ukuba wazise okubhalwe kule ngcaciso imfutshane bonke abaviwa abaya kube bebhala naluphi na uviwo kwezi mviwo zikhankanywe apha ngasentla.


ISAYINWE: NGU-PAD BEETS
USEKELA MLAWULI-JIKELELE WOLAWULO LWEKHARITYHULAM NOVAVANYO
UMHLA: 2017:01:17

"Senior Certificate Examination Timetable 2017 June (Draft)"  (ubukhulu: 48 KB)
"National Senior Certificate (NSC) Examination Timetable November 2017 (Draft)"  (ubukhulu: 44 KB)