1. Abenzi-sicelo abatsha
1.1 Ootitshala, abacebisi bezifundo nakubacwangcisi bezekharityhulam abakhulu abazanelisayo iikhrayitheriya (ezicaciswe kwisiHlomelo A), bayacelwa ukuba benze isicelo kwisithuba zokuba ngummakishi kuviwo lweSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) lwangoNovemba 2017 kwezizifundo zidweliswe kwiTheyibhile 1.
1.2 Amagosa azifaneleyo ezi khrayitheriya zokuqeshwa (isiHlomelo A) navelisa ireyithi yokupasa yesikolo ka-70% kuviwo lweNSC lwangoNovemba 2016 kwisifundo okanye izifundo es(z)ifundisiweyo, kucelwa ukuba enze izicelo zezi zifundo zikhankanywe apha kuleTheyibhile 1.

ITheyibhile 1: Uluhlu lwezifundo eziviwa kwi-NSC

IZIFUNDO IZIFUNDO
Afrikaans Home Language Afrikaans First Additional Language
Agricultural Sciences Computer Applications Technology
English First Additional Language Information Technology
isiXhosa Home Language isiXhosa First Additional Language
Religion Studies Sesotho Home Language
Setswana Home Language Visual Arts
Afrikaans Second Additional Language Civil Technology
Music Design (Theory)
Dramatic Arts Engineering Graphics and Design
Electrical Technology Hospitality Studies
isiXhosa Second Additional Language Mechanical Technology
Tourism  
1.3 Abenzi-sicelo abatsha mabazalise le fom yesicelo ephawule ukuba sisiHlomelo B.

2. Ukungeniswa kwezicelo (abenzi-sicelo abatsha)
2.1 Bonke abenzi-sicelo abatsha mabaqhoboshele la maxwebhu alandelayo kwiifom zokwenza isicelo:

  • Isivi (curriculum vitae).
  • Ikopi yesazisi sakhe eqinisekisiweyo.
  • Ikopi/iikopi eziqinisekisiweyo ze(e)rekhodi yezifundo zakhe.
  • Ikopi eqinisekisiweyo yesatifikethi/ Iikopi eziqinisekisiweyo zezatifikethi zemfundo yakhe.
  • Isiqinisekiso sokubhaliswa kwi South African Council of Educators (SACE) njengotitshala.
2.2 Izicelo mazingeniswe kule dilesi ilandelayo:

Head: Education
Attention: Mr M Cameron
Directorate: Assessment Management
Western Cape Education Department
5th Floor, Grand Central Towers
Lower Parliament Street
CAPE TOWN
8001

2.3 Izicelo mazifike eWCED ungadlulanga owe-19 Meyi 2017. Ukuba unayo nayiphi imibuzo, kucelwa uqhagamshelane noMnu M Cameron kwifoni 021 467 2964.

3. Abenzi-sicelo abaphumeleleyo baya kwaziswa ngokuqeshwa kwabo ngokubhalelwa incwadi yaye kuya kufuneka basayine imvumelwano neWCED. Enye imbalelwano ephathelele kwinkqubo yokumakisha iya kulandela kamva.

4. Ukugcwaliswa kwefom yesiQinisekiso ngabamakishi abaqeshiweyo
4.1 Abamakishi abaqeshwa ngo-2015 nango-2016 baaqeshwa isithuba seminyaka emithathu (three year period) nemibini (two year period) ngokulandelelayo (respectively), ephantsi kwerivyu yaqho ngonyaka ukwenzela ukuqinisekisa ukuba ngaba bayazanelisa iikhrayitheriya zokuqeshwa.
4.2 Aba bamakishi kumeleinto yokuba bazalise iFom yesiQinisekiso (i-Declaration Form; IsiHlomelo C) ukuze kuzokuqinisekiswa okokuba basakulungele na ukuqeshwa kwabo kulo nyaka ka-2017. Zonke iiFom ezigcwalisiweyo kufuneka zibuyiselwe kuledilesi ingentla ungadlulanga umhla we-19 Meyi 2017. Ukuba ummakishi akayibuyiselanga lefom yesiQinisekiso ngalomhla obekiweyo, ummakishi lowo uchaphazelekaya uyakulahlekelwa sisikhundla sakhokwiqela labamakishi abeqeshwe nabo.

5. ISebe leMfundo esiSiseko likazwelonke (DBE) kwakhona liqwalasela inkqubo yokumakishelwa ndawonye kwezifundo ezincinane ezikhethiweyo ngo-2017. Uluhlu lwezifundo luya kwaziswa kwabo banqwenela ukuba ngabamakishi nje ukuba lenziwe ukuba lifumaneke lisuka kwiDBE. Kwimeko apho olo luhlu lufumanekayo khona emva kokuba inkqubo yokuqesha abamakishi seyenziwe, iSebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED) liyakutshitshisa oko kuqeshwa kwenziweyo kwezo zifundo zikhethiweyo.

6. Ukumakishwa kweencwadi zeempendulo zoviwo lweNSC ngomnye wemisebenzi ebaluleke kakhulu kwinkqubo yoviwo. I-WCED iyazingca ngokuqesha kwayo abamakishi abanobuchule nabanamabanga emfundo afanelekileyo. Ngako oko ke, iinqununu namanye amagosa amakhulu anika iingcebiso ngabamakishi mabakwenze oku ngokunyanisekileyo nangentembeko (must act in good faith). Kucelwa uqaphele ukuba ukunika ingcaciso engachanekanga kwifom yesicelo kuya kuthathwa njengobuqhophololo yaye kuya kusingathwa ngokufanelekileyo ngokoMthetho weNgqesho yooTitshala, ka-1998 (UMthetho 76 ka-1998).

7. Kubaluleke kakhulu ukuba iinqununu, abalawuli bezithili, abaphathi beesekethe nabacebisi bezifundo bazise okuqulethwe yile ngcaciso imfutshane bonke ootitshala ukwenzela ukuba bazazi iikhrayitheriya zokuqeshwa phambi kokungenisa izicelo zabo. ICandelo loLawulo loVavanyo alisayi kwamkela zigxeko ukuba ootitshala abaziswanga ngokuqulethwe yile ngcaciso imfutshane.

8. I-WCED ixhomekeke kwintsebenziswano nenkxaso yakho ngalo mba ubaluleke kangaka.


ISAYINWE: NGU-PAD BEETS
USEKELA MLAWULI-JIKELELE WOLAWULO LWEKHARITYHULAM NOVAVANYO
UMHLA: 2017:05:12

IsiHlomelo A: Iikhrayitheriya zokuqeshwa kweeModareyitha zaNgaphakathi  (ubukhulu: 62 KB)
IsiHlomelo B: "Application form"  (ubukhulu: 76 KB)
"Employment of Educators Act, 1998 (Act 76 of 1998)"  (ubukhulu: 160 KB)