1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) het 'n dringende behoefte om 'n opname oor opvoedkundige sagteware regoor alle gewone openbare skole, asook openbare skole vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes, te maak.
2. Die fokus van die opname oor opvoedkundige sagteware bestaan uit agt kort vrae wat op Engels Taal en Wiskunde betrekking het.
3. Die opname sal deur 'n aanlyn Google-vorm gemaak word deur op die volgende skakel te kliek: https://goo.gl/forms/WwJ0FXySdIqHEdRp2. Wanneer die opname voltooi is, kliek op "Submit".
4. Prinsipale (of die IKT-kampioen) word vriendelik versoek om die aanlyn opname voor Vrydag, 30 Junie 2017 te maak.
5. Indien u enige hulp benodig, kontak asseblief u eleeradviseur soos hieronder gelys:

Distrik eLeeradviseur Tel. E-pos
Metro-Noord Moederick Jacobs 021 938 3142 mojacobs@westerncape.gov.za
Metro-Oos Jaco Joseph 021 900 7266 jaco.joseph@westerncape.gov.za
Sipho Didiza 021 900 7103 sipho.didiza@westerncape.gov.za
Metro-Suid Deon Khan 021 370 2040 deon.khan@westerncape.gov.za
Trevor Francke 021 370 2058 trevor.francke@westerncape.gov.za
Metro-Sentraal Gail Valentyn 021 514 6967 gail.valentyn@westerncape.gov.za
Husain Mollagee 021 514 6942 husain.mollagee@westerncape.gov.za
Weskus Horatio Hart 021 860 1200 horatiowilfred.hart@westerncape.gov.za
Gafieza Ismail 021 860 1207 gafieza.ismail@westerncape.gov.za
Eden en Sentrale Karoo Eastern Roux 044 279 1681 eastern.roux@westerncape.gov.za
Samuel Bouwers 044 803 8385 samuel.bouwers@westerncape.gov.za
Overberg Simonette du Plessis 028 214 7387 simonette.duplessis@westerncape.gov.za
Kaapse Wynland Leonard Cloete 023 348 4609 leonard.cloete@westerncape.gov.za
Harriet Lakey 023 348 4611 harriet.lakey@westerncape.gov.za


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:06:23