1. Hierdie minuut moet saamgelees word met die Nasionale Beleid oor die Afneem, Administrasie en Bestuur van die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen wat as Staatskennisgewing 372 en 373 in Staatskoerant, Vol 587 No 37652, gedateer 16 Mei 2014 gepubliseer is, en die Kurrikulumassesseringsbeleidsverklarings en die Regulasies oor die Program- en Bevorderingsvereistes van die Nasionale Kurrikulumverklaring.

2. Skoolgebaseerde Assessering (SGA), Praktiese Assesseringstake (PAT) en Taalmondelingpuntestate
2.1 Die gegenereerde puntestate vir die SGA-, PAT- en die Taalmondelingassesserings sal teen middel September 2017 by skole afgelewer word. Die volgende vakpuntestate sal nie aan skole gestuur word nie, maar sal direk by die Senior Kurrikulumbeplanners by Hoofkantoor afgelewer word:

Dansstudies Ontwerp Dramatiese Kunste
Elektriese Tegnologie Meganiese Tegnologie Musiek
Trinity Musiek Unisa Musiek Visuele Kunste
2.2 By ontvangs van die puntestate, moet prinsipale seker maak dat al die nodige vakpuntestate vir hulle skool wat die kandidate volgens vak weerspieŽl, ontvang is.
2.3 Let asseblief daarop dat slegs een afskrif van elke puntestaat vir voltooiing voorsien sal word. Dit is dus baie belangrik dat afskrifte van die puntestate na moderering deur die skool en vakadviseurs gemaak word en vir rekorddoeleindes by die skool en distrik bewaar word.
2.4 Skole moet seker maak dat die puntestate voltooi word en op die dag van die moderering aan vakadviseurs beskikbaar gestel word. Vakonderwysers moet slegs die ongemodereerde punt in die "Punt"-kolom invul.
2.5 Slegs na die finale moderering van elke vak, moet gemodereerde punte korrek na die "Mod"-kolom van die SGA-puntestate deur die vakadviseurs oorgedra word.
2.6 Indien die skool die gegenereerde puntestate slegs na die modereringsproses voltooi is, ontvang, moet die nodige reelings met vakadviseurs vir die voltooiing en aftekening van die puntestate getref word.

3. Toekenning van SGA-, PAT- en Taalmondelingpunte
3.1 'n Punt moet toegeken word vir elke kandidaat wie se eksamennommer op die puntestaat verskyn.
3.2 Dit geld ook vir kandidate wat:

 • geskors of tydelik uit die skool geskors is;
 • vir 'n sentrumverandering aansoek gedoen het;
 • vir 'n lang tydperk gedurende die jaar afwesig was;
 • op die dag van moderering afwesig was;
 • vir 'n vak by 'n ander skool of sentrum, bv. 'n kunssentrum geregistreer is; of
 • as herhalers/deeltydse kandidate geregistreer is.
4. Uitstaande SGA-, PAT- en Taalmondelingpuntestate (kandidate wat afwesig was en diegene wat geen SGA-, PAT- en Taalmondelingpunte het nie)
4.1 Indien 'n leerder in gebreke bly om 'n komponent of komponente van die SGA, PAT of Taalmondeling deur die loop van die jaar aan te bied, en geldige redes verskaf, moet die leerder nog 'n geleentheid kry om in die toegewysde take geassesseer te word, of die leerder moet binne drie weke (tot 2 Oktober 2017) voor die aanvang van die finale jaareindeksamen, die uitstaande werk inhandig. Indien dit nie moontlik is nie, moet die punt vir daardie komponent of komponente van die SGA, PAT en/Taalmondeling nie oorweeg word nie. In hierdie geval moet die maksimum punt herbereken word, gebaseer op die oorblywende aantal take soos aangedui in Tabel 1.

Tabel 1: Geldige rede (SGA-, PAT- en Taalmondelingkomponente van vak met leerder se punte):

  Kompo-nent 1 Kompo-nent 2 Kompo-nent 3 Kompo-nent 4 Kompo-nent 5 Kompo-nent 6 Kompo-nent 7
Maksimum punte 5 5 30 20 40 40 40
Leerder 4 Het nie aangebied nie (geldige rede gegee) 16 Het nie aangebied nie (geldige rede gegee) 20 15 12

SGA-punt = (4+16+20+15+12)/(5+30+40+40+40)
= 67/155
= 43%
4.1.1 "'n Geldige rede" in hierdie konteks sluit die volgende in:

 1. siekte, ondersteun deur 'n geldige mediese sertifikaat wat deur 'n geregistreerde mediese praktisyn uitgereik is;
 2. humanitere redes, wat die dood van 'n naby familielid insluit en deur 'n afskrif van die doodsertifikaat ondersteun word;
 3. verskyning van die leerder in 'n hofsaak wat deur skriftelike bewyse ondersteun moet word; of
 4. enige ander rede wat as geldig deur die hoof van die assesseringsliggaam of sy of haar verteenwoordiger aanvaar kan word.
4.1.2 Die bewys van sodanige geldige redes moet tydens die modereringsessie saam met bewys van die leerderprestasies ingesluit word.
4.2 Indien 'n leerder in gebreke bly om 'n komponent of komponente van die SGA, PAT en Taalmondeling sonder 'n geldige rede aan te bied, sal die leerder tot en met drie weke gegee word, voor die aanvang van die finale jaareindeksamen (tot 2 Oktober 2017), om die uitstaande werk in te dien. Indien dit nie moontlik is nie, moet aan die leerder 'n nulpunt ("0") vir daardie komponent of komponente van die SGA, PAT en Taalmondeling toegeken word. In hierdie spesifieke geval, moet die maksimum punt bereken word, soos aangedui in Tabel 2.

Tabel 2: Geen geldige rede nie (SGA-, PAT- en Taalmondelingkomponente van vak met leerder se punte):

  Kompo-nent 1 Kompo-nent 2 Kompo-nent 3 Kompo-nent 4 Kompo-nent 5 Kompo-nent 6 Kompo-nent 7
Maksimum punte 5 5 30 20 40 40 40
Leerder 4 Het nie aangebied nie (nie geldige rede gegee nie) 16 Het nie aangebied nie (nie geldige rede gegee nie) 20 15 12

SGA-punt = 4+0+16+0+20+15+12)/(5+5+30+20+40+40+40)
= 67/180
= 37%
4.3 Indien aan alle komponente 'n nulpunt ("0") toegeken word, sal die leerder 'n onvolledige punt ontvang en as afwesig aangeteken word.
4.4 Die volgende scenarioĀfs moet ten opsigte van die voltooiing van die puntestate beklemtoon word.
4.4.1 Waar 'n kandidaat geen take voltooi het nie, maar wel 'n geldige rede verskaf het, voeg "999" op die puntestaat in. Bewys van geldige rede(s) moet by die modereringsessie aan die vakadviseurs verskaf word.

Implikasies van "999":

 • Die kandidaat sal 'n onvoltooide uitslag ontvang, selfs al is die ander eksamenvraestelle geskryf.
 • Die kandidaat sal drie maande na die vrystelling van die uitslae gegee word om SGA- en/of PAT-/Taalmondelingpunte in te dien. Hierdie punte moet teen nie later nie as 30 Maart 2018, deur die vakadviseurs by die Direktoraat: Eksamenadministrasie ingedien word. Versuim om uitstaande SGA- PAT- en/of Taalmondelingpunte binne die vasgestelde drie maande na die vrystelling van uitslae in te dien, sal daartoe lei dat die kandidaat die hele vak moet herhaal.
4.4.2 Waar 'n kandidaat geen take voltooi het en geen geldige rede verskaf het nie, voeg "444" op die puntestaat in. So 'n kandidaat sal 'n onvolledige uitslag ontvang en moet die hele vak herhaal, insluitende die SGA, PAT of Taalmondeling in die daaropvolgende NSS-jaareindeksamen. Die kandidaat kwalifiseer nie vir die aanvullende eksamen in Februarie/Maart 2018 nie.
4.4.3 Alle vakkorreksies sal as onreelmatighede hanteer word. Voeg "888" in die puntekolom en handig 'n motivering en bewys (graad 11 of graad 12 se kwartaal 1 skoolrapport) saam met die voltooide Bylaag A-vorm in. Die besluit ten opsigte van die uitslag van die leerder, sal deur die Hoof van Onderwys geneem word. Geen vakveranderinge sal toegelaat word nie.

5. Verantwoordelikheid van prinsipale oor die voltooiing van puntestate

Prinsipale moet verseker dat alle Nasionale Senior Sertifikaat-kandidate in hulle skole die vereiste SGA-, PAT- en Taalmondelingpunte toegeken word. Prinsipale moet die puntestaat onderteken, nadat dit deur die onderwyser voltooi is om voldoening te verseker aan hierdie minuut.

6. Verantwoordelikheid van vakadviseurs oor die moderering van puntestate

Vakadviseurs neem volle verantwoordelikheid vir die modereringsproses van die SGA-, PAT- en Taalmondelingkomponente en verseker dat daar aan die moderering en voltooiing van puntestate en die uitstaande punte voldoen word.

Puntestate of Bylaag A-vorms sal nie deur die Direktoraat: Eksamenadministrasie aanvaar word, tensy dit deur die onderwyser, prinsipaal en vakadviseurs onderteken is nie.


7. Keerdatum

Assesseringskoordineerders moet verseker dat die voltooide puntestate die Direktoraat: Eksamenadministrasie teen 27 Oktober 2017 bereik.


8. Prinsipale word versoek om 'n afskrif van hierdie minuut aan graad 12-koordineerders en -onderwysers te voorsien.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:07:31

"Government Gazette, No 37652"  (grootte: 221 KB)
Bylae A  (grootte: 51 KB)