1. Die Nasionale Beleid aangaande die afneem, administrasie en bestuur van die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen vereis dat Provinsiale Onderwysdepartemente moet seker maak dat alle opsieners, ingevolge die huidige beleid, behoorlik opgelei is om die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)-, Senior Sertifikaat (SS)- en Onderwys en Opleiding vir Volwassenes (OOV) Vlak 4-eksamens af te neem.
2. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) sal vanaf 21 Augustus 2017 tot 19 September 2017 met 'n provinsiale opleidingsprogram regoor die provinsie begin om te verseker dat alle prinsipale/sentrumbestuurders, hoofopsieners en senior opsieners van alle eksamensentrums toepaslike opleiding ontvang, veral met die implementering van die nuwe eksamenprosedures wat aangepas is om die sekuriteit en integriteit van die ekamenstelsel te bevorder.
3. Vir die 2017 NSS, is dit verpligtend vir die prinsipaal/sentrumbestuurder (hoofopsiener), twee skoolbestuurspan (SBS)-lede, die senior opsiener en distriksamptenare wat betrokke is by die afneem, administrasie en bestuur van die NSS-, SS- en OOV Vlak 4-eksamens, om hierdie opleidingsessie by te woon.
4. Prinsipale/sentrumbestuurders en hulle SBS'e sal van opleidingsmateriaal voorsien word en sal vereis word om die opleiding en inligting wat gedurende die provinsiale opleidingsessies gedeel is, aan ander opsieners oor te dra.
5. Die instelling van nuwe prosedures vir die verspreiding van die NSS-vraestelle en die bestuur van die antwoordboeke maak die opleiding vir alle partye noodsaaklik om 'n foutlose oorgang na die nuwe stelsel te verseker.
6. Ten spyte van die feit dat opleiding in 2014, 2015 en 2016 verpligtend was, is 'n paar administratiewe en gedragsoortredings en -dade van oneerlikheid in die 2016 NSS-eksamen geidentifiseer en gerapporteer. Die bovermelde toon duidelik hoe noodsaaklik opleiding van opsieners en prinsipale vir die 2017 NSS-eksamen, die 2018 NSS-aanvullende eksamen (in Februarie/Maart 2018) en die 2018 Junie SS- en OOV Vlak 4-eksamens is.
7. Die skedule wat die opleidingsdatums, tye en lokale per kring en distrik reflekteer, is as BYLAE A aangeheg. Die distriksamptenaar(-amptenare), soos aangedui op die opleiding-skedule, sal die logistieke reelings vir die opleiding koordineer.
8. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle betrokkenes.
9. U begrip en samewerking sal waardeer word.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:07:07

Bylae A: "Smart logic & invigilator training for the 2017 NSC and AET examinations"  (grootte: 68 KB)