1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) het dit 'n prioriteit gemaak om opleiding aan alle Lewensorienteringonderwysers vir graad 8 en 9 ten opsigte van loopbaanbeplanning te voorsien.

2. Opleiding sal oor 'n tweedagtydperk by die Kaapse Onderwys-en-Leierskapinstituut (KOLI) plaasvind.

3. Hierdie minuut dien om alle Lewensorienteringonderwysers vir graad 8 en 9 van die bogenoemde opleiding in te lig wat soos volg sal plaasvind.

Maandag, 03 Julie - Dinsdag, 04 Julie 2017 Opleiding sal oor twee dae plaasvind.
Die tye is soos volg:

  • Maandag: Registrasie om 08:00
  • Maandag en Dinsdag: 08:30-16:00

4. Registrasie

Daar word van prinsipale verwag om die aangehegte vorm (Bylae A) te voltooi en dit op of voor Vrydag, 12 Mei 2017 aan die betrokke AOO-distriksko÷rdineerder terug te stuur.

5. Reis
5.1 'n Reistoelae sal toegestaan word, onderhewig aan die volgende voorwaardes:

  • Bywoning van die volle opleidingskursus moet bevestig word.
  • Die totale afstand wat vir die tweedagtydperk gereis word, moet 100 km oorskry. Dit wil sê, 'n 50 km retoerrit per dag.
  • Die totale afstand wat vir die tweedagtydperk geeis word, mag nie 280 km oorskry nie, m.a.w. nie meer as 'n 140 km retoerrit per dag nie. Deelnemers wat hierdie afstand oorskry, sal nie vir meer as 280 km gereis vergoed word nie, en word aangeraai om eerder vir verbly te registreer.
5.2 Die eise ten opsigte van reis sal volgens die volgende kriteria bepaal word:

Gebruik van eie motor Onderwysers moet so ver as moontlik vervoer deel.
Slegs die bestuurder of eienaar van die motor mag eis vir die kilometers wat afgele is. Passasiers moet gelys word.
'n Standaardtarief van R3,00 per kilometer sal betaal word. Enjinkapasiteit sal nie van toepassing wees nie.
Die gebruik van 'n saamryklub (betaal of gratis) in 'n private motor Slegs die bestuurder of die eienaar van die motor mag eis vir die kilometers wat afgelê is. Passasiers moet gelys word.
'n Standaardtarief van R3,00 per kilometer sal betaal word. Enjinkapasiteit sal nie van toepassing wees nie.
Die gebruik van die skoolbus Die skool moet 'n brief indien wat aandui dat die skoolbus vir hierdie kursus gebruik is. Die name van die passasiers asook die afstand wat afgele is, moet ook ingedien word.
'n Standaardtarief van R3,00 per kilometer sal betaal word. Enjinkapasiteit sal nie van toepassing wees nie.
Die gebruik van 'n geregistreerde diensverskaffer

LW: skriftelike voorafgoedkeuring moet van die AOO-distrikskoordineerder verkry word.

Stap 1) Die skool moet drie kwotasies voor die opleiding verkry.
Stap 2) Die skool moet hierdie kwotasies by die AOO-ko÷rdineerder indien. Die laagste kwotasie sal aanvaar word.
Stap 3) Die AOO-ko÷rdineerder moet skriftelike bevestiging aan die prinsipaal voorsien dat die diens wel gekontrakteer kan word.
Stap 4) Die skool moet vir die huur van die diens reŰl.
Stap 5) Na die gebruik van die diens, moet die SKOOL die diensverskaffer betaal en 'n kwitansie kry.
Stap 6) Vir vergoeding moet die skool 'n brief indien by die distrikseisebestuurder waarin aangedui word dat die diensverskaffer gebruik is, asook die name van die passasiers en die besonderhede van die afstand wat afgelê is.
Die kwotasies, die goedkeuring van die AOO-ko÷rdineerder en die finale betaalde faktuur moet aangeheg word.

Alle papierwerk moet as bewys vir die interne ouditeur gehou word. Die WKOD sal SLEGS die skool vergoed sodra die ondertekende dokumentasie, insluitende die skriftelike voorafgoedkeuring van die AOO-distrikskoordineerder, ontvang word.
Onderwysers moet 'n sentrale oplaaipunt reel waar almal as 'n groep opgelaai kan word.

Die gebruik van openbare vervoer, d.w.s. taxi, bus of trein vir kort reisafstande. Eise moet die begin- en eindpunt van elke fase van die reis aandui.
Vergoeding sal volgens standaardtariewe gemaak word.
Bewyse (kaartjies) mag deur die eise-amptenaar versoek word om die eis te bekragtig.
Geen eise vir huurmotors met metertariewe mag ingedien word nie.

6. Verblyf en maaltye
6.1 Die WKOD sal slegs verblyf en maaltye by KOLI voorsien vir onderwysers van landelike distrikte, onderhewig aan die volgende voorwaardes:

  • Die afstand wat afgele word om die opleidingslokaal te bereik, moet 50 km oorskry. Dit wil sê, 'n 100 km retoerrit.
  • Bywoning van die volle opleidingskursus moet bevestig word.
  • Registrasie moet vooraf voltooi word.
6.2 Verblyf sal vanaf die eerste tot die laaste dag van die opleidingskursus voorsien word met die opsie om vanaf 14:00 tot 17:00 op die dag voor die werksessie begin, in te teken.

7. Hoe om te eis
7.1 Alle onderwysers wat 'n eis wil indien, moet die aangehegte bankbesonderhedevorm invul en dit op die eerste dag by die opleidingslokaal by die eisekantoor indien. Die bankbesonderhedevorm moet deur die bank gestempel word en slegs 'n oorspronklike vorm mag ingedien word. Geen fakse of fotokopiee sal aanvaar word nie. Onderwysers moet hierdie vorm voltooi VOOR die opleiding begin (m.a.w. die vorm moet reeds voltooi wees voordat u by die lokaal aankom
7.2 Alle eise moet deur oorspronklike dokumentasie ondersteun word. Geen fakse of fotokopiee sal aanvaar word nie.
7.3 Eisers sal slegs na die voltooiing van die opleidingskursus vergoed word en sal dus vooraf hul eie onkoste moet betaal. Waar nodig, word skole vriendelik versoek om hulle onderwysers in hierdie verband by te staan. Betalingsbewyse moet bewaar word.
7.4 Vergoeding sal slegs na deeglike ondersoek van eise gemaak word. Die WKOD behou die reg om die finale besluit te neem waar 'n teenstrydigheid of nienakoming voorkom.
7.5 Alle eise moet ingedien word by die opleidingslokaal, waar amptenare byderhand sal wees om met die eise te help.
7.6 Geen laat of onvoltooide eise sal aanvaar word nie, tensy daar buitengewone versagtende omstandighede is. Geen vergoeding kan gewaarborg word nie.

8. Navrae

Indien u enige verdere navrae het, moet asseblief nie huiwer om met die betrokke AOO-distrikskoordineerder in verbinding te tree nie:

Distrik Ko÷rdineerder Tel. nr. E-pos Faksnr.
Metro-Sentraal Avrille Morgendal 021 514 6770 anna.morgendal@westerncape.gov.za 086 236 1892
Metro-Oos Benjamin Crombie 021 900 7051 benjamin.crombi@westerncape.gov.za 086 664 2631
Metro-Noord Malefo Makena 021 938 3104 malefo.makena@westerncape.gov.za 021 938 3183
Metro-Suid Lorraine Bailey 021 370 2041 lorraine.bailey@westerncape.gov.za 021 372 1856
Kaapse Wynland Edgar Johannes 023 348 0605 edgar.johannes@westerncape.gov.za 086 555 0261
Eden en Sentrale Karoo Marietjie Beukes 044 803 8394 marietjie.beukes@westerncape.gov.za 086 673 8499
Overberg James Daniels 028 214 7363 james.daniels@westerncape.gov.za 028 214 7400
Weskus Ursula Esau 021 860 1569 ursula.esau@westerncape.gov.za 086 562 3907

9. Prinsipale word vriendelik versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle LewensoriŰnteringonderwysers vir graad 8 en 9 te bring.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:03:30

Bylae A: Registrasievorm  (grootte: 31 KB)
"BAS entity maintenance"  (grootte: 27 KB)