1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) het dit 'n prioriteit gemaak om, oor die volgende twee jaar, opleiding aan alle Wiskunde- en Taalonderwysers vir graad 7 te voorsien.

2. Opleiding sal oor 'n vyfdagtydperk in alle distrikte plaasvind. Weens die aard van die opleiding en die getal onderwysers wat die vakke aanbied, het onderwysers die opsie om soos volg in twee siklusse te registreer:

 • Siklus 1 sal in Julie 2017 met 'n vyfdag-indiensopleidingsessie vir onderwysers in of Taal of Wiskunde, begin. Dit sal gevolg word deur kringgebaseerde ondersteuning van Wiskunde- en Taalvakadviseurs om die inhoudskennis te verbeter en 'n leergemeenskap te bou.
 • Siklus 2 sal in Julie 2018 begin. Alle skole wat voorheen Taalopleiding in Siklus 1 ontvang het, sal nou Wiskundeopleiding tydens Siklus 2 ontvang en omgekeerd.

Onderwysers wat een van die bogenoemde vakke onderrig, sal slegs een sessie bywoon, terwyl onderwysers wat albei vakke onderrig, die opsie het om albei jare (2017 en 2018) by te woon.


3. Hierdie minuut dien as 'n formele kennisgewing aan alle Wiskunde- en Taalonderwysers vir graad 7 dat Siklus 1-opleiding soos volg sal plaasvind:

Maandag, 17 Julie tot Vrydag, 21 Julie 2017 Opleiding sal oor vyf dae plaasvind.
Die tye is soos volg:

 • Maandag: Registrasie om 08:00
 • Maandag tot Donderdag: 08:30-16:00
 • Vrydag: 08:30-14:00
4. Let asseblief daarop dat opleiding by die volgende gesentraliseerde plekke in die distrikte sal plaasvind:

Distrik Plek Fisiese Adres Tel. nr.
Metro-Sentraal Oaklands High Hoek van Racecourse- en Chukkerweg, Landsdowne 021 761 7302
Metro-Oos Axios Vaardigheidskool Old Faureweg, Faure 021 904 5306/7
Metro-Noord Elsiesrivier HS Haltweg, Elsiesrivier 021 932 5085
Metro-Suid Christel House Swallowcliffrylaan, Ottery 021 704 9400
Kaapse Wynland Worcester Gimnasium Tulbaghstraat, Worcester 023 347 0426
Drakenstein PS Uysstraat, Denneburg, Paarl 021 872 4975
Eden en
Sentrale Karoo
PW Botha HS Uniestraat, George 044 874 4166
Bridgton SS Berginstraat, Oudtshoorn 044 274 0836
Overberg VRT Pitt PS Sonneblomstraat, Swellendam 079 517 5006
Swartberg PS Koalisiestraat, Caledon 028 212 1927
Zwelihle PS Sisulustraat 9120, Zwelihle, Hermanus 074 233 3317
Weskus Olifantsvallei PS Mullerstraat, Citrusdal 022 921 2100

5. Registrasie

Daar word van prinsipale verwag om die aangehegte registrasievorm (Bylae A) te voltooi en dit op of voor Vrydag, 12 Mei 2017 aan die betrokke AOO-distrikskoŲrdineerder terug te stuur. Let asseblief daarop dat distrikte spesifieke skole per siklus sal identifiseer. Kontak asseblief die AOO koŲrdineerder in die verband.

6. Reis
6.1 Die WKOD sal reiskoste dek wat op die volgende voorwaardes gebaseer is:

 • Bywoning van die volle opleidingskursus moet bevestig word.
 • Die totale afstand wat vir die vyfdagtydperk geeis word, moet 100 km oorskry. Dit wil se, ten minste 'n 20 km retoerrit per dag.
 • Die totale afstand wat vir die vyfdagtydperk geeis word, mag nie 700 km oorskry nie. Dit wil se, nie meer as 'n 140 km retoerrit per dag nie. Deelnemers wat hierdie afstand oorskry, sal nie vir meer as 700 km gereis, vergoed word nie, en word aangeraai om eerder vir verblyf te registreer.
6.2 Die eise ten opsigte van reis sal volgens die volgende kriteria bepaal word:

Gebruik van eie motor Onderwysers moet so ver as moontlik vervoer deel.
Slegs die bestuurder of eienaar van die motor mag vir die kilometers wat afgelê is, eis. Passasiers moet gelys word.
'n Standaardtarief van R3,00 per kilometer sal betaal word. Enjinkapasiteit sal nie van toepassing wees nie.
Die gebruik van 'n saamryklub (betaal of gratis) in 'n private motor Slegs die bestuurder of die eienaar van die motor mag eis vir die kilometers wat afgele is. Passasiers moet gelys word.
'n Standaardtarief van R3,00 per kilometer sal betaal word. Enjinkapasiteit sal nie van toepassing wees nie.
Die gebruik van die skoolbus Die skool moet 'n brief indien wat aandui dat die skoolbus vir hierdie kursus gebruik is. Die name van die passasiers asook die afstand wat afgelê is, moet ook ingedien word.
'n Standaardtarief van R3,00 per kilometer sal betaal word. Enjinkapasiteit sal nie van toepassing wees nie.
Die gebruik van 'n geregistreerde diensverskaffer

LW: skriftelike voorafgoedkeuring moet van die AOO-distrikskoordineerder verkry word.

Stap 1) Die skool moet drie kwotasies voor die opleiding verkry.
Stap 2) Die skool moet hierdie kwotasies by die AOO-koŲrdineerder indien. Die laagste kwotasie sal aanvaar word.
Stap 3) Die AOO-koŲrdineerder moet skriftelike bevestiging aan die prinsipaal voorsien dat die diens wel gekontrakteer kan word.
Stap 4) Die skool moet vir die huur van die diens reŽl.
Stap 5) Na die gebruik van die diens, moet die SKOOL die diensverskaffer betaal en 'n kwitansie kry.
Stap 6) Vir vergoeding moet die skool 'n brief indien by die distrikseisebestuurder waarin aangedui word dat die diensverskaffer gebruik is, asook die name van die passasiers en die besonderhede van die afstand wat afgelê is. Die kwotasies, die goedkeuring van die AOO-koŲrdineerder en die finale betaalde faktuur moet aangeheg word.

Alle papierwerk moet as bewys vir die interne ouditeur gehou word. Die WKOD sal SLEGS die skool vergoed sodra die ondertekende dokumentasie, insluitende die skriftelike voorafgoedkeuring van die AOO-distrikskoordineerder, ontvang word.
Onderwysers moet 'n sentrale oplaaipunt reel waar almal as 'n groep opgelaai kan word.

Die gebruik van openbare vervoer, d.w.s. taxi, bus of trein vir kort reisafstande. Eise moet die begin- en eindpunt van elke fase van die reis aandui.
Vergoeding sal volgens standaardtariewe gemaak word.
Bewyse (kaartjies) mag deur die eise-amptenaar versoek word om die eis te bekragtig.
Geen eise vir huurmotors met metertariewe mag ingedien word nie.

7. Verblyf en maaltye (slegs in landelike gebiede)
7.1 Die WKOD sal slegs verblyf en etes in landelike distrikte dek, onderhewig aan die volgende voorwaardes:

 • Die afstand wat afgele word om die opleidingslokaal te bereik, moet 50 km oorskry. Dit wil se, 100 km retoerrit.
 • Bywoning van die volle opleidingskursus moet bevestig word.
 • Registrasie moet vooraf voltooi word.
 • Die tipes verblyf word in punt 7.3 uiteengesit.
 • Slegs een opsie (sien 7.3) kan gekies word, en onderwysers sal vir geen verandering of alternatiewe verblyf vergoed word nie.
7.2 Verblyf sal vanaf die eerste tot die laaste dag van die opleidingskursus voorsien word met die opsie om vanaf 14:00 tot 17:00 op die dag voor die werksessie begin, in te teken.
7.3 Onderwysers wat vir verblyf in aanmerking kom, mag vir EEN van die opsies hieronder registreer:

Geregistreerde gasvryheidsondernemings. Dit wil sÍ, bed-en-ontbyt, gastehuis of hotel Die volgende voorwaardes sal van toepassing wees:

 • Tot en met R300 per dag mag vir aandete, bed en ontbyt geeis word.
 • 'n Oorspronklike faktuur van die onderneming moet deur die eiser medeonderteken en by die opleidingskursus ingedien word.
 • Die betaling van onvolledige of laat eise word nie gewaarborg nie.
Verblyf by familie/vriende Die volgende voorwaardes sal van toepassing wees:

 • Tot en met R130 per dag mag vir aandete, bed en ontbyt geeis word.
 • Die eis moet deur 'n beedigde verklaring van die familielid/vriend vergesel word, deur die eiser medeonderteken en by die opleidingskursus ingedien word.
Private korttermynhuur-/-verhuringsooreenkomste Die volgende voorwaardes sal van toepassing wees:

 • Die skool sal vir die verblyfreelings en die betaling (al die koste vir aandete, bed en ontbyt) daarvan verantwoordelik wees.
 • Die volgende proses moet gevolg word:
 • Stap 1) Die skool moet vooraf 'n brief aan die AOO-koordineerder stuur om die gebruik van 'n gehuurde fasiliteit vir 'n groep onderwysers te versoek. Besonderhede oor die verblyf (die huurooreenkoms ingesluit) en die name van onderwysers moet verskaf word.
  Stap 2) Die AOO-koŲrdineerder moet die reŽlings skriftelik goedkeur. Geen reŽlings kan hiersonder afgehandel word nie.
  Stap 3) Die skool moet betaal en die kwitansie en stawende dokumentasie (die huurkontrak en goedkeuring van AOO-koŲrdineerder) by die opleidingskursus indien.
 • Die eis sal as een rekening beskou word, wat aan die skool betaalbaar is.
 • 'n Maksimum van R250 per dag per onderwyser sal betaal word - dit sluit alle koste ten opsigte van verblyf, aandete, bed en ontbyt in. Die werklike bedrag wat vergoed word, hang egter af van die werklike koste - tot 'n maksimum van R250 per persoon per dag. Enige koste wat meer as hierdie bedrag is, sal nie deur die WKOD betaal word nie.
 • Alle oorspronklike maaltydkwitansies, betaalstrokies, ens. moet afgeteken en saam met 'n opsomming ingedien word.
 • Die hele eis moet ingedien word as een rekening met 'n dekbrief van die skool wat deur al die oorspronklike dokumentasie ondersteun word.

8. Hoe om te eis
8.1 Alle onderwysers wat 'n eis wil indien, moet die aangehegte bankbesonderhedevorm invul en dit op die eerste dag by die opleidingslokaal by die eisekantoor indien. Die vorm moet deur die bank gestempel word en slegs 'n oorspronklike vorm mag ingedien word. Geen fakse of fotokopieŽ sal aanvaar word nie. Onderwysers moet hierdie vorm voltooi VOOR die opleiding begin (m.a.w. die vorm moet reeds voltooi wees voordat u by die lokaal aankom).
8.2 Alle eise moet deur oorspronklike dokumentasie ondersteun word. Geen fakse of fotokopiee sal aanvaar word nie.
8.3 Eisers sal slegs na die voltooiing van die opleidingskursus vergoed word en sal dus vooraf hul eie onkoste moet betaal. Waar nodig, word skole vriendelik versoek om hulle onderwysers in hierdie verband by te staan. Betalingsbewyse moet bewaar word.
8.4 Vergoeding sal slegs na deeglike ondersoek van eise gemaak word. Die WKOD behou die reg om die finale besluit te neem waar 'n teenstrydigheid of nienakoming voorkom.
8.5 Alle eise moet ingedien word by die opleidingslokaal, waar amptenare byderhand sal wees om met die eise te help.
8.6 Geen laat of onvoltooide eise sal aanvaar word nie, tensy daar buitengewone versagtende omstandighede is. Geen vergoeding kan gewaarborg word nie.

9. Navrae

Indien u enige verdere navrae het, moet asseblief nie huiwer om met die betrokke AOO-distrikskoordineerder in verbinding te tree nie:

Distrik KoŲrdineerder Tel. nr. E-pos Faksnr.
Metro-Sentraal Avrille Morgendal 021 514 6770 anna.morgendal@westerncape.gov.za 086 236 1892
Metro-Oos Benjamin Crombie 021 900 7051 benjamin.crombi@westerncape.gov.za 086 664 2631
Metro-Noord Malefo Makena 021 938 3104 malefo.makena@westerncape.gov.za 021 938 3183
Metro-Suid Lorraine Bailey 021 370 2041 lorraine.bailey@westerncape.gov.za 021 372 1856
Kaapse Wynland Edgar Johannes 023 348 0605 edgar.johannes@westerncape.gov.za 086 555 0261
Eden en Sentrale Karoo Marietjie Beukes 044 803 8394 marietjie.beukes@westerncape.gov.za 086 673 8499
Overberg James Daniels 028 214 7363 james.daniels@westerncape.gov.za 028 214 7400
Weskus Ursula Esau 021 860 1569 ursula.esau@westerncape.gov.za 086 562 3907

10. Prinsipale word vriendelik versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle Wiskunde- en Taalonderwysers vir graad 7 te bring.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:03:28

Bylae A: Registrasievorm vir wiskunde- en taalopleiding vir graad 7-onderwysers  (grootte: 32 KB)