1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) in samewerking met die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSALB), die Sentrum vir die Boek, die Taaleenheid van die Departement Kultuursake en Sport, stads- en provinsiale biblioteke, die Afrikaanse Taalraad, die Suid-Afrikaanse Uitgewersvereniging (Pasa) en EDULIS bied weereens 'n graad 6 Veeltalige Skryfwerk-kompetisie in 2017 aan.

2. Die doel van die kompetisie is om die proses van skeppende skryfwerk in jong leerders te versterk en 'n liefde en belangstelling vir die ervaring daarvan te skep.

3. Aangesien skeppende skryfwerk deel van die Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) uitmaak, mag die punte van die kompetisie vir die eerste Formele Assesseringstaak (FAT) van Kwartaal 1 gebruik word.

4. Die WKOD hoop dat hierdie uitdaging Graad 6 Tale-opvoeders sal aanmoedig om hulle leerders te motiveer om deel te neem aan die kompetisie.

5. Die kompetisie sal in leerders se Huistaal aangebied word.

6. Die finale geskrewe werke sal in 'n veeltalige storieboek, getiteld "Uit die pen van die leerder", gepubliseer word.

7. Werksessies sal deur Tale vakadviseurs in distrikte aangebied word, met die doel om skole te ondersteun ter voorbereiding en uitvoering van die kompetisie.

8. Kompetisieproses
8.1 Daar is 'n keuse tussen narratiewe en beskrywende onderwerpe aangeheg as Bylaag A.
8.2 Leerders moet die eerste konsepstuk, sowel as die finale skryfstuk in 'n A5 oefenboek, volgens die voorgestelde kriteria in Bylaag B inhandig. Daar word van opvoeders verwag om die skryfstuk na te sien voor einde Maart 2017, volgens die assesseringsmatriks in Bylaag B.
8.3 Opvoeders selekteer hulle beste (d.w.s. slegs een) skeppende skryfstuk en skryf dit op distriksvlak in.
8.4 Die konsepstuk sowel as die finale skryfstuk moet in die A5 oefenboek na die betrokke AOO-Ko÷rdineerder teen 26 April 2017 gestuur word. 'n Lys met die besonderhede van die AOO-Ko÷rdineerders is in die tabel hieronder aangebring.
8.5 Die keurders in die distrik sal die drie (d.w.s. een per taal) beste skeppende skryfwerkstukke kortlys en dit na die Provinsiale Skeppende Skryfwerk Komitee stuur wat die tien beste stories d.w.s. 3 per taalgroep, insluitend 1 vir Sesotho, sal kies.
8.6 Die tien beste skryfstukke sal in 'n veeltalige storieboek gepubliseer word.
8.7 Alle deelnemende skole sal 'n kopie van die veeltalige storieboek ontvang.
8.8 Beide die wen-leerder asook die skool sal waardevolle pryse by 'n Provinsiale boekbekendstelling en gala-funksie in September 2017 ontvang.

9. Vind asseblief die skedule van kompetisiedatums aangeheg as Bylaag C.

10. Prinsipale word versoek om hul skole so gou as moontlik te registreer aangesien dit met die logistieke rondom die kompetisie sal help.

11. Die registrasievorm (Bylaag D) moet teen Donderdag 03 Maart 2017 by die betrokke AOO-ko÷rdineerder, soos gelys in die onderstaande tabel, ingedien word:

Distrik Ko÷rdineerder Tel E-pos Faks
Metro-Sentraal Avrille Morgendal 021 514 6770 Anna.Morgendal@westerncape.gov.za 086 236 1892
Metro-Noord Malefo Makena 021 938 3104 Malefo.Makena@westerncape.gov.za 021 938 3183
Metro-Oos Benjamin Crombie 021 900 7051 Benjamin.Crombi@westerncape.gov.za 086 664 2631
Weskus Ursula Esau 021 860 1569 Ursula.Esau@westerncape.gov.za 086 562 3907
Kaapse Wynland Edgar Johannes 023 348 0605 Edgar.Johannes@westerncape.gov.za 086 555 0261
Eden & Sentraal Karoo Marietjie Beukes 044 803 8316 Marietjie.Beukes@westerncape.gov.za 086 673 8499
Metro-Suid Lorraine Bailey 021 370 2041 Lorraine.Bailey@westerncape.gov.za 021 372 1856
Overberg James Daniels 028 214 7363 James.Daniels@westerncape.gov.za 028 214 7400

12. Prinsipale word vriendelik versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van die betrokke personeellede te bring.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:02:14

Bylae A: Onderwerpe  (grootte: 63 KB)
Bylae B: Kriteria  (grootte: 257 KB)
Bylae C: "Schedule of the competition dates"  (grootte: 56 KB)
Bylae D: Registrasievorm  (grootte: 49 KB)