1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) is daartoe verbind om toe te sien dat elke kind toegang tot graad R verkry.
2. Omsendbrief 0037/2017 het skole van die volgende inligtingstukke voorsien: hoe om toegang tot die norme-en-standaarde-toewysingbrief op SOBIS te verkry, die Graad R-leerdertoelae vir elke leerder gedurende 2018, die eiseproses met die indieningsdatums en hoe om die graad R-toelae te gebruik.
3. Die minuut dien om skole wat graad R aanbied, terug te verwys na Omsendbrief 0010/2014, gedateer 25 Maart 2014 (Bylae B) met spesifieke verwysing na paragraaf 8: " 'n Klas grootte van meer as 30 leerders veroorsaak 'n negatiewe impak op die voorsiening van gehalteonderrig in 'n graad R-klas." Skole word daaraan herinner dat 'n totale getal van 30 graad Rleerders in 'n klas toegelaat word. Opvoeder-Leerder-Verhouding: = 1:30."
4. Skole wat meer as 30 leerders in . graad R-klas inskryf, oortree dus Regulasie 9(2)(a) van die Regulations Relating to Minimum Uniform Norms and Standards for Public School Infrastructure, wat in Staatskoerant No. 37081 van 29 November 2013, gepubliseer is.
5. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle tersaaklike persone wat graad R-onderrig by openbare skole, spesiale skole en vroeekindontwikkelingskole aanbied.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:12:15

"Annexure B"  (grootte: 79 KB)