1. Die minuut dien as 'n opvolg van Kurrikulumminuut 0012/2017, wat op 12 Julie 2017 uitgereik is, waarin skole wat nie op hierdie stadium Xhosa as tweede addisionele taal in die Grondslagfase (GF) aanbied nie, en skole wat tans iXhosa as 'n buitemuurse vak aanbied, uitgenooi is om vanaf 2018 die IIAL-program vrywillig in graad 1 te implementeer deur hulle teenswoordige Engels-/Afrikaansonderwysers te gebruik, gesteun deur gedetailleerde en duidelike digitale leer- en onderrigondersteuningsmateriaal (LOOM).
2. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) het met genoee waargeneem dat ongeveer 236 skole op die bogenoemde uitnodiging reageer het, die IIAL Imbizos vergaderings bygewoon het en verbintenis tot hierdie program vanaf die tweede kwartaal in 2018 aangedui het. Die lys van skole is as (Bylae A) aangeheg.
3. Die WKOD is tans in 'n proses om digitale LOOM aan te koop om die graad 1-onderwysers te ondersteun as 'n bykomende hulpbron tot die Departement van Basiese Onderwys-hulpmiddels wat verskaf sal word.
4. Ten einde graad 1-onderwysers vir implementering in die tweede kwartaal van 2018 voor te berei, sal die WKOD werksessies voorsien voor die tweede kwartaal begin. Alle graad 1-onderwysers en GF-departementshoofde moet die volle werksessie bywoon wat twee volle dae en 'n groepsessie van twee ure sal behels.
5. Die volgende datums is vir die opleiding van onderwysers uiteengesit:

Distrik Opleiding oor twee volle dae Groepsessie van twee ure
Metro-Noord 17 en 24 Maart 2018 23 Maart 2018
Metro-Sentraal 17 en 24 Maart 2018 27 Maart 2018
Metro-Suid 17 en 24 Maart 2018 20 Maart 2018
Metro-Oos 17 en 24 Maart 2018 19 en 20 Maart 2018
Weskus 17 en 24 Maart 2018 28 Maart 2018
Kaapse Wynland 17 en 24 Maart 2018 26 Maart 2018
Overberg 17 en 24 Maart 2018 27 Maart 2018
Eden en Sentrale Karoo 04 en 05 April 2018 06 April 2018
6. Die distrikskantore sal die skole wat in (Bylae A) gelys is teen einde Februarie 2018 van die spesifieke lokaal en programbesonderhede in kennis stel.
7. Prinsipale word vriendelik versoek om die antwoordstrokie (Bylae B) te voltooi en die besonderhede van die afgevaardigdes aan te dui. Die inligting moet voltooi en teen 26 Januarie 2018 aan die tersaaklik distrik se GF-ko÷rdineerder gestuur word.
8. Kontak asseblief die tersaaklik distrik se GF-ko÷rdineerder indien u enige navrae het. Die besonderhede van hierdie amptenare is in die onderstaande tabel.

Distrik Ko÷rdineerder Kontaknommers E-pos
Metro-Noord Jennifer Daniels 021 938 3044/
084 388 5920
Jennifer.Daniels@westerncape.gov.za
Metro-Sentraal Juanita van der Merwe 021 514 6939/
079 944 7536
Juanita.VanderMerwe@westerncape.gov.za
Metro-Suid Lorraine Bailey 021 370 2041/
072 405 7825
Lorraine.Bailey@westerncape.gov.za
Metro-Oos Marie Engelbrecht 021 900 7160/
081 271 1153
Marie.Engelbrecht@westerncape.gov.za
Weskus Ursula Esau 021 860 1569/
083 707 2353
Ursula.Esau@westerncape.gov.za
Kaapse Wynland Diana Niemand 023 348 4614/
083 234 3202
Diana.Niemand@westerncape.gov.za
Overberg Lynn le Grange 028 214 7378/
082 562 7222
Lynn.LeGrange@westerncape.gov.za
Eden en Sentrale Karoo NelmariÚl Kriel 044 803 8336/
082 374 2961
Cornelie.Kriel@westerncape.gov.za
9. Prinsipale word versoek om toe te sien dat hierdie minuut onder die aandag van die graad 1-onderwysers by hulle skool en hul skool se bestuurspan gebring word.
10. U ondersteuning vir hierdie belangrike transformasieprogram word waardeer.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:12:06

Bylae A: 2018 IIAL Skole  (grootte: 45 KB)
Bylae B: Registrasie vir Graad 1-werksessie  (grootte: 50 KB)