1. In 2015, het die Departement van Basiese Onderwys (DBO), 'n Vroeegraadleesassessering (EGRA) bekendgestel om lees en begrip in die Grondslagfase te versterk. Hierdie assessering word deur die klasonderwyser afgeneem en het 'n diagnostiese doel. Dit word nie vir promosie en progressie doeleindes gebruik nie.
2. Die EGRA-program is in 2015 by 96 skole (Fase 1) in die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) in werking gestel. In 2016, is die program na 103 skole (Fase 2) uitgebrei.
3. Fase 3 sal in 2018 geimplementeer word.
4. Hierdie minuut dien om skole, wat in 2016 minder as 60% in die sistemiese toetse vir graad 3 behaal het, in kennis te stel dat hulle in die Fase 3-program ingesluit sal word.
5. EGRA-opleiding vir Fase 3-skole sal gedurende Oktober 2017 plaasvind.
6. Die duur van die opleiding is ongeveer drie uur. Dit word vereis dat die departementshoof en ten minste een onderwyser die opleiding bywoon. Distrikte kan egter besluit om meer onderwysers in te sluit.
7. Die datums en opleidingslokale sal vooraf deur die distrikte gekommunikeer word.
8. Vir enige verdere inligting, kontak asseblief die betrokke AOO-koördineerder:

Distrik Ko÷rdineerder Tel. nr. E-pos Faks. nr.
Metro-Sentraal Avrille Morgendal 021 514 6770 anna.morgendal@westerncape.gov.za 086 236 1892
Metro-Oos Benjamin Crombi 021 900 7051 benjamin.crombi@westerncape.gov.za 086 556 9519
Metro-Noord Malefo Makena 021 938 3104 malefo.makena@westerncape.gov.za 086 628 6008
Metro-Suid Lorraine Bailey 021 370 2041 lorraine.bailey@westerncape.gov.za 086 764 1912
Kaapse Wynland Edgar Johannes 023 348 0605 edgar.johannes@westerncape.gov.za 086 531 0476
Eden en Sentrale Karoo Nelmarie Kriel 023 415 2070
044 803 8300
cornelie.kriel@westerncape.gov.za 086 678 7171
Overberg Lynn le Grange 028 214 7378 lynn.legrange@westerncape.gov.za 028 214 7400
Weskus Ursula Esau 021 900 7051 ursula.esau@westerncape.gov.za 086 562 3907
9. Prinsipale word versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle onderwysers vir graad 1 tot 3 te bring.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:07:24