1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) is deur die Departement van Basiese Onderwys in Omsendbrief E3 van 2017 versoek om u aandag op die eksamenriglyne vir graad 12 Geskiedenis vir 2017–2019 te vestig.
2. Die 2017 Eksamenriglyne vir Geskiedenis vervang die 2014 eksamenriglyne.
3. Die inhoudfokusgebiede vir Geskiedenis verander elke drie jaar om te verseker dat alle onderwerpe wat in die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) gestipuleer is, gedek word.
4. Navrae oor die Eksamenriglyne vir Geskiedenis vir 2017 moet per e-pos na me B Tobin gestuur word: Bridget.Tobin@westerncape.gov.za of per telefoon by: 021 467 2251.
5. Gemoduleerde Eksamenopsie-kandidate wat Geskiedenis in Junie 2017 skryf, sal op die 2014–2016-inhoud geassesseer word.
6. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle Geskiedenisonderwysers vir graad 12 in u skool.
7. U samewerking word opreg waardeer.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:01:30

2017 Graad 12 Eksamenriglyne vir Geskiedenis  (grootte: 81 KB)