1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) streef daarna om leerders ondersteuning van hoë gehalte in die voorligting oor loopbane en loopbaankeuses te gee sodat hulle 'n beter vermoë ontwikkel om ingeligte besluite oor hul toekomstige loopbane te neem en toegang tot besoldigde diens te hê.
2. Ten einde hierdie doelwit te bereik, het die WKOD die Careers Matter-bylae as 'n bron verkry om Lewensoriëntering-onderwysers in hul rol as fasiliteerders in die proses van loopbaanontwikkeling deur formele onderwys vir graad 10.12 te help.
3. Die bylae verskaf inligting oor besluitneming, selfkennis, diversiteit van loopbane, tegniese en beroepsvaardighede, werkgeleenthede vir ambagsmanne, sleutelekonomiese sektore, entrepreneurskap, skaars vaardighede, finansiering van studies, beurse, inrigtings vir hoër geleerdheid en tendense in loopbaanontwikkeling. Dit is alles onderafdelings van die onderwerp, Loopbane en Loopbaankeuses, in die Lewensoriëntering Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV), graad 10.12.
4. Elke skool sal 50 kopieë van Careers Matter, wat na skole gekoerier sal word, ontvang. Onderwysers word versoek om die bylaes te gebruik om die inhoud daarvan met graad 12-leerders te bespreek sodat leerders ingeligte keuses oor hul toekomstige loopbane kan maak.
5. Hierbenewens sal skole kopieë van die hersieningsboekie vir graad 12 vir geïdentifiseerde vakke ontvang om die "laaste hupstoot" tot die bereik van voortreflikheid in die provinsie te ondersteun. Hierdie boekie bevat nuttige ondersteuningsmateriaal wat vir hersieningsdoeleindes gebruik moet word.
6. Prinsipale word versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle vakonderwysers te bring.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:08:17