1. U aandag word gevestig op 'n drukfout wat in Omsendbrief E39 van 2016 geidentifiseer is. Hierdie fout raak die roman vir Xhosa-huistaal.
2. Verwys na Bladsy 2 van Bylae A van Kurrikulum VOO-minuut DCF 0001/2017, gedateer 10 Januarie 2017:

ROMAN: XHOSA-HUISTAAL
TITEL OUTEUR WYSIGING
Nyana Wam! Nyana Wam! WK Tamsanqa Die naam van die outeur is verkeerdelik as WH Khosa aangewys.
3. Prinsipale word versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle graad 12-taalonderwysers en -leerders te bring om te verseker dat die korrekte roman gestudeer word.


GETEKEN: T. SINGH
WNDE ADUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:04:13