1. Ten tyde van die vrystelling van DBE se Omsendbrief E39 van 2016 ten opsigte van die implementering van die graad 12 Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) se voorgeskrewe literatuur vir alle amptelike tale, was die titels van die gedigte vir Engels Tweede Addisionele Taal (TAT) nog nie gefinaliseer nie.
2. Die titels is nou gefinaliseer en word hieronder gelys:
ENGELS TWEEDE ADDISIONELE TAAL
LANDSCAPE OF POEMS — AN ANTHOLOGY BY BLANCHE SCHEFFLER

GEDIG DIGTER
1. Pastoral William C Williams
2. Two men Ruth Miller
3. An African Thunderstorm David Rubadiri
4. Song of the unemployed Andries W Oliphant
5. Conversation with a Giraffe at Dusk in the Zoo Douglas Livingstone
6. Where is the freedom for which we died? Chris Z Mann

3. Die bogenoemde gedigte sal tydens die Oktober/November 2017 en Februarie/Maart 2018 NSS-eksamen vir Engels TAT ondersoek word.
4. Prinsipale word vriendelik versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle betrokke onderwysers te bring.


GETEKEN: T. SINGH
WNDE ADUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:04:13