1. Die Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie, in samewerking met Nedbank en die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD), nooi hiermee skole uit om vir die 2017 Wes-Kaapse Beurskompetisie, 'n opstelkompetisie, in te skryf.

2. Die beurskompetisie bied graad 11-leerders in die provinsie, wat 'n kombinasie van Ekonomie, Wiskunde en Rekeningkunde as vakke neem, die geleentheid om beurse en ander aansporings te bekom ten einde hul studies op hierdie gebiede aan 'n universiteit voort te sit.

3. Twaalf beurse, insluitend 'n kontantprys vir finansiele bystand tydens hul graad 12-jaar, sal toegeken word aan leerders wat beoog om 'n graad in Ekonomie (bv. BCom (Ekonomie)), Rekeningkunde (bv. B.Rek., B.Compt.) Handel (bv. B.Bus.Sc.) of Wiskunde aan 'n Wes-Kaapse universiteit te verwerf.

4. Die beurse is vir graad 11-leerders wat kwalifiseer vir toelating tot 'n universiteit in 2019 en wat in ten minste twee van die volgende vakke uitblink (minimum 60%): Ekonomie, Wiskunde en Rekeningkunde. Deelnemers moet Suid-Afrikaanse burgers wees wat in die Wes-Kaap woonagtig is en oor 'n goeie gesproke en geskrewe taalvermoe in Engels beskik.

5. Pryse vir die onderwysers van die leerders wat gewen het, sluit in:

 • 'n Skootrekenaar/kontantprys vir die onderwyser van elk van die leerders wat 1ste, 2de en 3de geplaas word.
 • 'n Kontantprys van R5 000 aan die onderwyser van elk van die ander leerders aan wie beurse toegeken is.
6. Prinsipale sal gevra word om die name van die betrokke onderwysers te verskaf.

7. Die beurskompetisie beoog om:

 • entoesiasme vir Ekonomie, Wiskunde, Rekeningkunde en loopbaangeleenthede te bevorder;
 • kennis en vaardighede in Ekonomie, Wiskunde en Rekeningkunde te bevorder;
 • probleemoplossing- en analitiese vaardighede te ontwikkel;
 • leerders aan navorsingsmetodes en opstelskryfvaardighede bloot te stel;
 • leerders van toegang tot en skakeling met die werkswereld te voorsien;
 • bewustheid van sosio-ekonomiese kwessies in Suid-Afrika te kweek;
 • voortreflikheid aan te moedig en te beloon; en
 • toekomstige leiers in die veld van Ekonomie, Wiskunde en Rekeningkunde te ontwikkel.
8. Die tydsraamwerk vir hierdie beurskompetisie is van Maart 2017 tot Maart 2018.

9. Verwys asseblief na die aangehegte Bylae B vir die opstelonderwerp (slegs in Engels voorsien).

10. Verwys asseblief na die bylaes vir die volgende:

 • Inskrywingsvorm.
 • Assesseringsrubriek wat deur die onderwysers gebruik en voltooi moet word om die opstelle te assesseer.
 • Riglyne vir die skryf van goeie opstelle.
11. Skole behoort belowende leerders te kies om aan die kompetisie deel te neem. Die leerders sal versoek word om 'n opstel van 'n minimum van 2 200 woorde te skryf. Die res van die graad 11-ekonomieklas kan 'n opstel van hoogstens 600 woorde oor dieselfde onderwerp skryf.

12. 'n Span onderwysers by die skool sal die assesseringsrubriek wat verskaf is, gebruik om die drie toppresteerders te kies wat aan die minimumvereistes van 70% (opstel en mondelinge voordrag gekombineerd) voldoen om na die volgende ronde van die kompetisie te vorder. Die opstelle en punteblaaie van die drie toppresteerder en van al die ander leerders wat meer as 70% behaal het, moet teen nie later nie as 06 September 2017 by die distrikskantoor vir assessering op vlak 2 (distriksvlak) ingedien word.

13. 'n Assesseringspaneel in elke distrik sal die kwalifiserende opstelle van skole assesseer en die finaliste kies. Die 10 beste opstelle per distrik sal deur hierdie paneel gekies en teen 20 September 2017 na die finale vlak (provinsiale vlak) gestuur word.

14. Die twintig beste opstelle sal deur die finale keuringspaneel gekies word. Hierdie keuringspaneel bestaan uit verteenwoordigers van Nedbank, die Provinsiale Tesourie en die WKOD.

15. 'n Maksimum van vyftien finaliste sal genooi word om die finale keuringsproses in Kaapstad in Maart/April 2018 op 'n Vrydagmiddag en Saterdag, net na die Provinsiale Begrotingstoespraak, by te woon. Daar sal van leerders verwag word om 'n mondelinge voordrag oor hul navorsingbevindinge te doen en op vrae te reageer wat deur die keuringskomitee gestel word. Die Ekonomie-onderwysers van die finaliste sal genooi word om die leerders te vergesel. Die lede van die distrikpaneel sal genooi word om die toekenningseremonie op die Saterdagaand by te woon.

16. Raadpleeg asseblief Bylae A vir meer inligting oor deelnamevereistes, inskrywingsdokumente, tydsraamwerke en beoordelingskriteria.

17. Navrae oor die skryf en nasien van opstelle moet aan die distriksvakadviseur vir Ekonomie gerig word.

18. Prinsipale word versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle Ekonomie-, Wiskunde-, Rekeningkunde- en Lewensorienteringonderwysers vir graad 11 te bring.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:03:16

Bylae A: Bykomende belangrike inligting  (grootte: 28 KB)
Bylae B: "Research Project Topic for Grade 11 Programme of Assessment (2017)"  (grootte: 104 KB)
Entry Form"  (grootte: 107 KB)
Essay writing manual"  (grootte: 106 KB)