1. Hierdie minuut vervang Assesseringsbestuursminuut 0024/2009: Bestuur van assesseringsonreelmatighede op distriksvlak.
2. Volgens die Regulations pertaining to the Conduct, Administration and Management of Assessment for the National Senior Certificate, soos gepubliseer in Staatskoerant 31337, gewysig op 16 Mei 2014, word daar verwag dat elke distrik 'n Distriksassesseringsonreelmatigheidskomitee (DAOK) gestig het.
3. Die DAOK is 'n verlenging van die Provinsiale Eksamenonreelmatigheidskomitee (PEOK). Die DAOK werk onder die regsgeldigheid van die PEOK en rapporteer gereeld aan hulle. Die PEOK sal die insette van alle Komitees oor Distriksassesseringsonreelmatighede konsolideer en 'n provinsiale verslag aan die Nasionale Eksamenonreelmatigheidskomitee (NEOK) voorlê.
4. Die DAOK sal alle assesseringsonreelmatighede op die vlakke van Algemene Onderwys en Opleiding (AOO), Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) en Volwasse Basiese Onderwys en Opleiding (VBOO) hanteer, en sal 'n groot rol speel by die hantering van onreelmatighede met betrekking tot die nasionale assesserings, provinsiale assesserings en skoolgebaseerde assesserings (SGA).
5. Die doel van hierdie minuut is om riglyne (Bylae A) te verskaf oor hoe assesseringsonreelmatighede op distriksvlak bestuur moet word.
6. Aangeheg by hierdie minuut (Bylae B) is 'n vloeidiagram wat illustreer hoe die DAOK onreelmatighede vir alle eksamens en assesserings moet bestuur.
7. Distriksdirekteure word vriendelik versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van die toepaslike amptenare te bring.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:03:15

"Government Gazette 31337"  (grootte: 6 241 KB)
Bylae A: Riglyne vir die Bestuur van assesseringsonreŽlmatighede op distriksvlak  (grootte: 93 KB)
Bylae B: Proses vir die hantering van onreŽlmatighede op distriksvlak (riglyne aan DAOK)  (grootte: 65 KB)
Bylae C: "WCED irregularity spreadsheet"  (grootte: 32 KB)
Bylae D: "Report on irregularities"  (grootte: 47 KB)