1. Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) het eksamenriglyne ontwikkel in 'n poging om onderwysers en leerders met hul voorbereiding vir die 2017 NSS-eksamen by te staan.

2. Die 2017 NSS-eksamenriglyne het geen groot implikasies vir onderrig en leer nie en affekteer nie die inhoud nie, soos voorgeskryf in die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV).

3. Die 2017 NSS-eksamenriglyne stel beleidsfoute reg wat in die 2014-eksamenriglyne geidentifiseer is, verskaf inligting oor die finale NSS-eksamen en moet saam met die KABV vir elke vak gebruik word.

4. Die 2017 NSS-eksamenriglyne is vir alle vakke beskikbaar, behalwe Elektriese Tegnologie en Siviele Tegnologie waar hierdie riglyne nie nodig is nie.

5. Die riglyne is op die webwerf van die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) Verdere Onderwys- en Opleidings- (VOO-) assessering, http://www.wcedcurriculum.westerncape.gov.za/, beskikbaar en toegang daartoe kan soos volg verkry word:

  • Gebruik die muis om die merker oor "Assessment Management" te beweeg en kliek op "FET Assessment".
  • Kliek op "Downloads" aan die linkerkant.
  • Kliek op die "2017 NSC Examination Guideline"-leer.
6. Prinsipale word versoek om hierdie inligting onder die aandag van alle graad 12-onderwysers en -leerders te bring.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:03:12