1. Die Departement van Basiese Onderwys se aandag is daarop gevestig dat 'n groot getal leerders wat geregistreer het om die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamens in 2016 te skryf, nie in staat was om geldige identifikasiedokumente en/of paspoorte aan te bied nie.

2. 'n Leerder wat registreer om die NSS-eksamen te skryf, sal vanaf Januarie 2018 verplig word om geldige identifikasiedokumente aan te bied. Versuim om hierdie dokumentasie te toon, sal daartoe lei dat leerders nie vir die NSS-eksamen in 2018 kan registreer nie.
2.1 Suid-Afrikaanse burgers moet 'n Suid-Afrikaanse identiteitsdokument (ID) of slim-ID-kaart aanbied.
2.2 Immigrante (nie-Suid-Afrikaanse burgers) moet 'n paspoort en 'n geldige studiepermit aanbied.
2.3 Asielsoekers moet die tersaaklike dokumente van die Departement van Binnelandse Sake met 'n studiepermit aanbied.

3. Prinsipale word versoek om alle graad 11-leerders in kennis te stel sodat diegene wat nog nie in besit is van die vereiste amptelike dokumente nie, oor die volgende paar maande dit kan verkry.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:11:10