1. Die gehaltebeheer, behoorlike bestuur en doeltreffende administrasie van eksamens is noodsaaklik op alle vlakke en alle inrigtings om die integriteit en kredietwaardigheid van eksamenuitslae te verseker. Dit sluit onaangekondigde besoeke aan eksamensentrums in, asook prinsipale/sentrumbestuurders wat aanspreeklikheid vir alle eksamens wat by hul skole afgeneem word, aanvaar.

2. Monitering van die Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS), Onderwys en Opleiding vir Volwassenes (AOO) Vlak 4- en Senior Sertifikaat (SS) -eksamen
2.1 Verteenwoordigers van die volgende vier liggame sal die eksamenprosesse by eksamensentrums monitor:

  1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) kringbestuurders, asook amptenare van die Direktorate: Inrigtingsbestuur en Beheerbeplanning, Gehalteversekering en die Hoofdirektoraat: Assessering en Eksamens sal kontroleer of eksamenprosesse doeltreffend afgeneem word
  2. Die Raad vir Gehaltebeheer in Algemene en Verdere Onderwys en Opleiding (Umalusi)
  3. Die Departement van Basiese Onderwys (DBO)
  4. Die Departement van Hor Onderwys en Opleiding (DHOO)
2.2 Monitors van Umalusi, DBO en DHOO is spesifiek vir hierdie doel aangestel en sal nie noodwendig deur WKOD-amptenare vergesel word wanneer hulle eksamensentrums besoek nie.
2.3 Kringbestuurders sal nie noodwendig net in hul eie kringe monitor nie.
2.4 Alle monitors van die WKOD, Umalusi, DBO en DHOO sal in besit van identifikasiedokumente en aanstellingsbriewe vir die posisie as monitor wees en sal alle eksamenprosedures, byvoorbeeld die verwydering van vraestelle uit die kluis/brandkamer, die veilige bewaring en stoor van eksamenvraestelle in die kluis/brandkamer, die werklike skryf van eksamens in die eksamenlokale en die toesigproses kontroleer.
2.5 Die monitors is gevra om by die kantoor van die hoof van die inrigting aan te meld wanneer hulle arriveer en weer wanneer hulle vertrek. Hoofde van inrigtings word versoek om die moniteringsinstrument te teken en seker te maak dat die monitor die Register vir Monitors teken.
2.6 Die moniteringsinstrument (Bylae A) moet deur WKOD-amptenare vir die monitering van die skryf van eksamens gebruik word.

3. Risikobestuur vir die NSS-, AOO Vlak 4- en SS-eksamen
3.1 Hoewel daar nie verwag word dat enige van die eksamens ontwrig sal word nie, is dit noodsaaklik dat 'n omvattende risikobestuursplan deur elke inrigting opgestel sal word om enige ontwrigting, wat die bestuur en afneem van hierdie eksamens mag affekteer, te hanteer.
3.2 In die geval van 'n ontruiming, moet die kringbestuurder of distriksdirekteur onmiddellik van die voorval in kennis gestel word. Die kringbestuurder of 'n ander aangewese amptenaar van die distrikskantoor sal hom of haar beywer om die skool onmiddellik te besoek om die prosedures wat deur die skool gevolg is te verifieer. Vandat hy of sy by die skool aankom, moet die aangewese amptenaar van die distrikskantoor die situasie fyn dophou.
3.3 Nalating om die ontruiming volgens die vasgestelde prosedures uit te voer, sal die kredietwaardigheid van die eksamen onder verdenking plaas en kan tot die tref van alternatiewe reelings, soos die herskedulering van die eksamen tot 'n later datum, lei.
3.4 Prinsipale/sentrumbestuurders moet kandidate inlig oor die inrigting se gebeurlikheidsplan vir ontruiming (Bylae B) en die ernstige nagevolge indien sodanige ontruiming nie volgens beleid uitgevoer word nie.
3.5 In die onwaarskynlike geval van 'n nasionale of provinsiale eksamen wat oorgeskryf moet word, sal die WKOD alle prinsipale/sentrumbestuurders onmiddellik in kennis stel nadat die besluit geneem is.
3.6 Prinsipale/sentrumbestuurders mag die meegaande kontrolelys (Bylae C) as 'n riglyn gebruik om hulle te help om potensiele risiko's ten opsigte van die doeltreffende afneem van die eksamens te identifiseer en om hul risikobestuursplan dienooreenkomstig op te stel.

4. Indien enige twyfel bestaan oor die identiteit van die persoon wat vir die monitering van die eksamen aanmeld of enige ontwrigting in die eksamenproses of die oopmaak van 'n verkeerde vraestel is, moet die prinsipaal/sentrumbestuurder dit onmiddellik by die volgende WKOD-amptenare rapporteer:

Hoofonderwyskundige, mnr J Parbhoo by 021 467 2572
Direkteur: Assesseringsbestuur, mnr HJ Swart by 021 467 2057
Direkteur: Eksamenadministrasie, mnr AP Clausen by 021 467 2945
Hoofdirekteur, me T Singh by 021 467 2541


5. Die WKOD wens alle prinsipale/sentrumbestuurders die beste toe met die bestuur van die komende eksamens.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:10:10

Bylae A: "Monitoring instrument 2017"  (grootte: 87 KB)
Bylae B: Gebeurlikheidsplan om noodgevalle te hanteer  (grootte: 80 KB)
Bylae C: Risikobestuurkontrolelys  (grootte: 56 KB)