1. Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) wil graag u aandag vestig op die prosedures en riglyne wat gedurende die afneem van die finale praktiese eksamens vir Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) en Inligtingstegnologie (IT) nagekom moet word.

2. Hierdie minuut moet saamgelees word met Bylae G van die Regulations pertaining to the Conduct, Administration and Management of the National Senior Certificate (gewysig), soos in Staatskoerant Nr. 31337 van 29 Augustus 2008 gepubliseer.

3. Onderwysers en skole moet bevestig dat die sagteware wat hulle gebruik om RTT en IT te implementeer, aan al die inhoud en vaardighede, soos gelys in die Kurrikulumen Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir RTT en IT, voldoen. Vraestelle sal nie aangepas word om sagteware te verskaf wat nie aan die KABV voldoen nie.

4. Die November 2017 RTT-eksamen maak vir die volgende sagtewarepakkette voorsiening:

 1. Die jongste drie weergawes van Microsoft Office sal toegelaat word Ė MS Office 2010, MS Office 2013 en MS Office 2016 (ook bekend as MS Office 365).
 2. HTML editor, bv. Notepad ++ vir die ontwikkeling van webbladsye.
5. Die November 2017 IT-eksamen maak voorsiening vir leerderleers wat met die volgende sagtewarepakkette gebruik moet word:

 1. Delphi
 2. Delphi 2010 en hoer
 3. MS Access 2010 en hoer
6. Alle skole wat RTT en/of IT aanbied, sal deur vakadviseurs geoudit word.

7. 'n Maksimum van twee eksamensessies sal toegelaat word op die dag van die eksamen. Die volgende tydsraamwerke word onderskeidelik vir die sessies voorgestel:

 1. EEN SESSIE
BESKRYWING TYDSDUUR TYD
Sit in rekenaarlaboratorium   08:30 Ė 08:35
Uitdeel van toegangskaarte, aanmeldproses en die herbenaming van eksamenlÍergidse 15 minute 08:35 Ė 08:50
Leestyd 10 minute 08:50 Ė 09:00
Vraestel 1 (Prakties) 3 uur 09:00 Ė 12:00
Finaliseer kontrolering, versamel lÍergidse, stoor op CDís/DVDís 120 minute (sal afhang van getal kandidate) 12:00 Ė 14:00
 1. TWEE SESSIES
BESKRYWING TYDSDUUR TYD: EERSTE SESSIE TYD: TWEEDE SESSIE
Sit in rekenaarlaboratorium   07:30 Ė 07:35 13:00 Ė 13:05
Uitdeel van toegangskaarte, aanmeldproses en die herbenaming van eksamenlÍergidse 15 minute 07:35 Ė 07:50 13:05 Ė 13:20
Leestyd 10 minute 07:50 Ė 08:00 13:20 Ė 13:30
Vraestel 1 (Prakties) 3 uur 08:00 Ė 11:00 13:30 Ė 16:30
Finaliseer kontrolering, versamel lÍergidse, stoor op CDís/DVDís 120 minute (sal afhang van getal kandidate) 11:00 Ė 13:00 16:30 Ė 18:30
8. Waar daar twee sessies is, MOET kandidate en hulle ouers skriftelik van die reelings in kennis gestel word. Kandidate vir die tweede sessie moet 'n uur voor die einde van die eerste sessie aanmeld.

9. Die kandidate mag nie die eksamenlokaal verlaat alvorens alle administratiewe prosesse ten opsigte van die afneem van die praktiese eksamen voltooi is nie.

10. Skole word herinner aan die volgende algemene rolle en verantwoordelikhede van die hoofopsieners, onderwysers en kandidate:
10.1 Voor die aanvang van die praktiese eksamen, moet die hoofopsiener seker maak dat alle kandidate:

 1. toegangskaarte ontvang en lukraak by rekenaars geplaas word wanneer hulle by die eksamenlokaal ingaan;
 2. deur die aantekenproses en die herbenaming van hul eksamenleergids geneem word;
 3. hul eksamennommers op die toegangskaarte skryf en die opsiener die voltooide toegangskaart bo links aan die kandidaat se inligtingsblad vaskram; en
 4. daaraan herinner word om hul werk dikwels en korrek te stoor.
10.2 Gedurende die praktiese eksamen moet die hoofopsiener verseker dat:

 1. benewens die toesighouer, 'n ervare RTT- of IT-onderwyser gedurende alle praktiese sessies teenwoordig is sodat hy of sy bystand kan verleen, indien nodig;
 2. alle toesighoudingsvereistes streng nagekom word;
 3. alle sekuriteitsprosesse onder toesig van die hoofopsiener uitgevoer word; en
 4. in die geval van 'n kragonderbreking, die korrekte prosedures gevolg word.
10.3 Na die praktiese eksamen moet die hoofopsiener verseker dat:

 1. kandidate kontroleer dat al hulle leers binne hulle eksamenleergidse gestoor, en met hulle korrekte eksamennommers benoem is;
 2. kandidate die inligtingsblad voltooi en seker maak dat die inligting met hulle eksamenleergidse ooreenstem;
 3. die onderwyser al die kandidate se leergidse via die netwerk aflaai of 'n geheuestokkie gebruik om al die kandidate se leergidse na een sentrale rekenaar of bediener oor te laai, en te kontroleer dat al die kandidate se leergidse in hulle leergidse met die inligting op hulle inligtingsblaaie ooreenstem;
 4. die onderwyser al die kandidate se leergidse op CD's/DVD's stoor wat vir nasien ingehandig moet word, en terselfdertyd twee rugsteun CD's/DVD's skep waarvan een veilig by die eksamensentrum gestoor moet word en die ander by die eksamenafdeling ingehandig moet word.
 5. kandidate se leers nie op geheuestokkies gestoor word nie, aangesien die risiko om leers weens virusse te verloor, groter is met geheuestokkies.
10.4 Die RTT / IT-onderwyser moet seker maak dat alle kandidate se lÍergidse wat met die onderskeie kandidate se eksamennommers benoem is, op die CDís/DVDís gestoor is, en dat die lÍers en lÍergidse almal kan oopmaak voordat die CDís/DVDís verpak en aan die hoofopsiener oorhandig word.
10.5 Indien die kandidate se lÍergidse of lÍers ontbreek, moet die onderwyser probeer om die ontbrekende of beskadigde lÍergidse of lÍers te herstel voordat die CDís/DVDís geskep word.
10.6 Die getal kandidate se lÍergidse wat op CDís/DVDís gestoor word, moet met die getal kandidate wat op die puntestate verskyn, ooreenstem.
10.7 'n Volledige verslag oor enige tegniese probleme of onreŽlmatighede wat gedurende die eksamen plaasgevind het, moet by die Direktoraat: Eksamenadministrasie ingedien word.
10.8 Die RTT-/IT-onderwyser moet tesame met die opsieners, die kontrolelys (Bylae A) voltooi en onderteken, en dit by die Direktoraat: Eksamenadministrasie indien.

11. Vir enige navrae ten opsigte van die prosedures vir die praktiese eksamen of noodgevalle, moet mnr. I. Francis by tel. nr. 021 467 2549 of by e-posadres Ighsaan.Francis@westerncape.gov.za gekontak word.

12. Verseker asseblief dat 'n afskrif van hierdie minuut aan alle RTT- en IT-onderwysers en opsieners voorsien word.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:09:29

"Government Gazette No. 31337 - Annexure G"  (size: 218 KB)
Byale A: Rekenaartoepassingstegnologie en Inligtingstegnologie 2017 kontrolelys  (grootte: 79 KB)