1. Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) wil graag u aandag op die prosedures, wat tydens die afneem van die finale praktiese eksamen vir Ontwerp en Visuele Kunste geneem moet word, vestig.

2. Die 2017 finale praktiese eksamenvraestelle vir Ontwerp en Visuele Kunste (Ontwerp Vraestel 2 en Visuele Kunste Vraestel 2), sal uit die volgende twee afdelings bestaan:

  • Afdeling A: Bronboek of Werkboek; en
  • Afdeling B: Die Kunswerk of Produk
3. Skole en kunssentrums moet asseblief seker maak dat alle kandidate wat Ontwerp en/of Visuele Kunste aanbied, die vraestel teen 28 Julie 2017 ontvang. Dit sal kandidate in staat stel om die inligting oor Afdeling A van die vraestel te vind. By ontvangs van die vraestel moet kandidate 'n register onderteken.

4. Gedurende kwartaal 3, moet kandidate voldoende navorsing doen en alle geskikte materiaal vir Afdeling A van die eksamenvraestel versamel. Afdeling A kan of tydens onderrigtyd of na-ure uitgevoer word.

5. Afdeling A van die praktiese eksamen moet voor die aanvang van Afdeling B van die praktiese eksamen voltooi word.

6. Afdeling B moet teen 20 Oktober 2017 voltooi wees.

7. Afdeling B van die praktiese eksamen moet gedurende die normale onderrigtyd in die eksamenlokaal voltooi word, en nie na-ure of oor naweke nie. Dit word voorgestel dat bloksessies van vier tot ses uur oor 'n aantal dae gereel word tot waar alle kandidate hulle kunswerke of produkte voltooi het, of die toegekende 24 uur verstryk het. Interne reelings moet by elke skool of sentrum getref word om die tegniese aktiwiteite wat deur die spesifieke kunsdissipline benodig word, te akkommodeer, byvoorbeeld keramiek.

8. Streng toesig moet deur die onderwyser vir Ontwerp en/of Visuele Kunste, en 'n toesighouer tydens die afneem van die eksamen uitgeoefen word.

9. Kandidate mag nie alleen gelaat word onderwyl hulle aan Afdeling B werk nie, en word ook nie toegelaat om onvoltooide kunswerke of praktiese projekte huis toe te neem nie. Alle onvoltooide kunswerke of praktiese projekte moet tot die volgende geskeduleerde sessie op die rooster by die skool gehou word.

10. Alle skole en sentrums wat Ontwerp en/of Visuele Kunste aanbied, word versoek om hulle roosters vir die afneem van Afdeling B voor 11 Augustus 2017 aan hulle Senior Onderwyskundige vir Ontwerp en Visuele Kunste te stuur by: Ellene.Louw@westerncape.gov.za. Die Senior Onderwyskundige van Ontwerp en Visuele Kunste moet die roosters saamstel.

11. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) en DBO sal die afneem van hierdie praktiese eksamens moniteer. Die skedule vir die monitering van hierdie praktiese eksamens, gebaseer op die roosters wat deur die skole en sentrums ingedien is, sal opgestel en aan die DBO gestuur word.

12. Die WKOD sal datums vir nasien en moderering skeduleer om seker te maak dat alle praktiese werk teen 17 November 2017 nagesien en gemodereer is.

13. Verdere navrae oor die afneem van die finale praktiese eksamens vir Ontwerp en Visuele Kunste kan aan me Ellene Louw gerig word by: Ellene.Louw@westerncape.gov.za.

14. U samewerking in hierdie verband sal baie waardeer word.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:07:24