1. Nuwe aansoekers
1.1 Onderwysers, vakadviseurs en senior kurrikulumbeplanners wat aan die kriteria (soos uiteengesit in Bylae A) voldoen, word hiermee uitgenooi om aansoek te doen as 'n nasiener vir die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) -eksamen van November 2017 in die volgende vakke wat in Tabel 1 aangedui is.
1.2 Amptenare wat aan die aanstellingskriteria (Bylae A) voldoen en wat 'n minimum skoolslaagsyfer van 70% in die November 2016 NSS-eksamen behaal het in daardie vak wat onderrig is, word versoek om vir die vakke wat in Tabel 1 aangedui is, aansoek te doen.

Tabel 1: Lys van vakke wat in die NSS ens SS geeksamineer word

VAKKE VAKKE
Afrikaans Huistaal Afrikaans Eerste Addisionele Taal
Landbouwetenskap Rekenaartoepassingstegnologie
Engels Eerste Addisionele Taal Inligtingstegnologie
Xhosa Huistaal Xhosa Eerste Addisionele Taal
Religiestudies Sotho Huistaal
Tswana Huistaal Visuele Kunste
Afrikaans Tweede Addisionele Taal Siviele Tegnologie
Musiek Ontwerp (Teorie)
Dramatiese Kunste Ingenieursgrafika en -ontwerp
Elektriese Tegnologie Gasvryheidstudies
IsiXhosa Tweede Addisionele Taal Meganiese Tegnologie
Toerisme  
1.3 Nuwe aansoekers moet die aansoekvorms gemerk Bylae B voltooi.

2. Indiening van aansoeke (nuwe aansoekers)
2.1 Alle nuwe aansoekers moet die volgende dokumente by hul aansoekvorms aanheg:

  • Curriculum vitae.
  • Gewaarmerkte afskrif van identiteitsdokument.
  • Gewaarmerkte afskrif(te) van akademiese studierekords.
  • Gewaarmerkte afskrif(te) van kwalifikasiesertifikaat(te).
  • Bewys van registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Onderwysers (SARO).
2.2 Aansoeke moet by die volgende adres ingedien word:

Hoof: Onderwys
Vir aandag: Mnr M Cameron
Direktoraat: Assesseringsbestuur
Wes-Kaapse Onderwysdepartement
5de Vloer, Grand Central Towers
Laer Parlementstraat
KAAPSTAD
8001

2.3 Aansoeke moet die WKOD teen 19 Mei 2017 bereik. As u enige navrae het, kontak asseblief mnr M Cameron by tel. 021 467 2964.

3. Suksesvolle aansoekers sal skriftelik van hulle aanstellings verwittig word en van hulle sal vereis word om 'n kontrak met die WKOD te sluit. Verdere korrespondensie ten opsigte van die nasienproses sal dan volg.

4. Voltooing van Verklaringsvorm deur aangestelde nasieners
4.1 Nasieners is in 2015 en 2016 op 'n tydperk van drie jaar en twee jaar onderskeidelik aangestel wat onderhewig is aan 'n jaarlikse hersiening van die aanstellingskriteria.
4.2 Hierdie nasieners word versoek om die Verklaringsvorm (Bylae C; wat direk na die nasieners gestuur sal word) te voltooi om seker te maak dat hulle aanstelling vir 2017 bekragtig word. Alle voltooide Verklaringsvorms moet teen 19 Mei 2017 by die bogenoemde adres ingedien word. Indien 'n nasiener nie sy/haar Verklaringsvorm by die aangewese datum indien, sal die betrokke nasiener sy/haar plek in die betrokke nasienspan verloor.

5. Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) oorweeg weereens die gesentraliseerde nasien van gekose klein vakke in 2017. Die lys van vakke sal aan die aspirante nasieners verskaf word sodra dit deur die DBO beskikbaar gemaak word. In die geval waar sodanige lys beskikbaar gemaak word nadat die aanstellings gemaak is, sal die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) die aanstellings wat vir daardie gekose vakke gemaak is, nietig verklaar.

6. Die nasien van NSS-eksamenskrifte is een van die belangrikste aspekte van die eksamenproses. Die WKOD is trots op die aanstelling van gekwalifiseerde en bevoegde nasieners. Prinsipale en ander senior amptenare wat nasieners aanbeveel, moet dus te goeder trou optree. Let asseblief daarop dat die verskaffing van foutiewe inligting op die aansoekvorm as bedrog beskou sal word en dat ingevolge die Wet op die Indiensneming van Opvoeders, 1998 (Wet 76 van 1998) opgetree sal word.

7. Dit is baie belangrik dat prinsipale, distriksdirekteure, kringbestuurders en vakadviseurs die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle onderwysers bring sodat hulle vertroud is met die aanstellingskriteria voordat aansoeke ingedien word. Die Direktoraat: Assesseringsbestuur kan nie verantwoordelik gehou word indien onderwysers nie oor die inhoud van hierdie minuut ingelig is nie.

8. Die WKOD maak staat op u samewerking en ondersteuning in hierdie belangrike saak.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:05:12

Bylae A: Kriteria vir aanstelling  (grootte: 56 KB)
Bylae B: "Application form"  (grootte: 76 KB)
"Employment of Educators Act, 1998 (Act 76 of 1998)"  (grootte: 160 KB)