1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) kondig met genoeŽ aan dat die Onderwys, Opleidings- en Ontwikkelingspraktyke Sektorale Onderwys- en Opleidingsowerheid (OOOP SOOO) 190 beurse vir die 2018 akademiese jaar aan onderwysers beskikbaar gestel het om die volgende kwalifikasies te verwerf:

  Kursus NKR-vlak Inrigting gekontrakteer
i Gevorderde Sertifikaat in Grondslagfaseonderrig 6
120 Krediete
Universiteit van Kaapstad (UK)
ii Gevorderde Sertifikaat in Senior Fase Wiskunde-onderrig 6
120 Krediete
iii Gevorderde Diploma in Onderwys: IntermediÍre Fase Wiskunde-onderrig 7
120 Krediete
Universiteit van Stellenbosch (US)
iv Gevorderde Diploma in Onderwys: Senior Fase Wiskunde-onderrig 7
120 Krediete
v Gevorderde Diploma in Onderwys: Verdere Onderwys en Opleiding Wiskunde-onderrig 7
120 Krediete
2. Onderwysers wat aan die volgende kriteria voldoen, kan om beurse aansoek doen:

  Kursus Minimumvereistes
i Gevorderde Sertifikaat in Grondslagfase-onderrig
 • Onderwysers met 'n formele onderwyskwalifikasie op Relatiewe Onderwyskwalifikasiewaarde (ROKW) 13 (Matriek+3 jaar) of hoer;

 • Onderwysers wat tans Grondslagfase sonder 'n formele kwalifikasie onderrig;

 • Onderwysers wat tans Senior Fase Wiskunde sonder 'n formele kwalifikasie onderrig.

 • Voornemende studente moet ook aan die intreevlakvereistes vir formele studies aan die UK voldoen.
ii Gevorderde Sertifikaat in Senior Fase Wiskunde-onderrig
iii Gevorderde Diploma in Onderwys: Intermediere Fase Wiskunde-onderrig
 • Onderwysers met 'n formele onderwyskwalifikasie op ROKW 14 (Matriek+4 jaar) of hoër;

 • Onderwysers wat tans Wiskunde in een van die drie fases sonder 'n formele Wiskundekwalifikasie onderrig.

 • Voornemende studente moet ook aan die intreevlakvereistes vir formele studies aan die US voldoen.
iv Gevorderde Diploma in Onderwys: Senior Fase Wiskunde-onderrig
v Gevorderde Diploma in Onderwys: Verdere Onderwys en Opleiding Wiskunde-onderrig
3. Slegs onderwysers in die bovermelde kategorieŽ mag aansoek doen.

4. Aansoeke sal oorweeg word, onderworpe aan elke aansoeker se voldoening aan al die volgende vereistes:

 1. Moet permanent in diens van die WKOD wees.
 2. Moet aan die toelatingsvereistes van die toepaslike universiteit voldoen (kyk Bylae A).
 3. Mag nie 'n ander staatsbeurs of enige ander beurs ontvang nie.
 4. Mag by geen ander universiteit geregistreer wees wanneer daar om 'n beurs aansoek gedoen word, of by registrasie, nie.
 5. 'n Onderneming deur die prinsipaal van die skool dat die aansoeker in die toepaslike fase en/of vak vir die tweejaarstudietydperk en die daaropvolgende drie jaar nadat die kwalifikasie verwerf is, sal bly.
5. Die kwalifikasieprogram vir die Gevorderde Sertifikaat in Onderrig (GSO), asook die Gevorderde Diploma in Onderwys (GDO), sal oor 'n tydperk van twee jaar, vanaf Januarie 2018 tot Desember 2019 op 'n deeltydse basis aangebied word. Die kursuswerk sal netwerkonderwys, asook kontaklesse tydens skoolvakansies, insluit. (Kyk Bylae A.)

6. Elke beurs wat toegeken word, sal registrasie en klasgeld dek en die OOOP SOOO sal die koste van registrasie en klasgeld direk by die betrokke hoeronderwysinrigting (HOI) vereffen.

7. Waar van toepassing, sal verblyf vir kontaksessies deur die WKOD gereel word en slegs voorsien word aan onderwysers wat van landelike gebiede af kom. Verblyf vir bloksessies en Saterdagsessies sal by die Kaapse Onderrig- en Leierskapinstituut (KOLI) wees.

8. Waar van toepassing, sal vervoerkoste na en van die opleidingslokaal deur die WKOD gedek word, mits die suksesvolle kandidate van dieselfde dorp of skool af kom en vervoer deel.

9. Waar van toepassing, sal aansoekers vir die koste van hul leerondersteuningsmateriaal verantwoordelik wees.

10. Onderwysers wat vir die onderskeie kursusse en beurse in aanmerking wil kom, word versoek om die aangehegte Bylae B-vorms te voltooi en beide teen 19 Desember 2017 by hul prinsipale in te gee.

Vir aandag: Mnr GC de Bruyn
Direktoraat: Kaapse Onderrig- en Leierskapinstituut
Wes-Kaap Onderwysdepartement
Privaatsak X14
Kuilsrivier
7579


11. Aansoeke wat per hand afgelewer word, sal ook aanvaar word en kan in die houtboks, gemerk "Teacher Development", in die voorportaal van die Admin 2-gebou by die Direktoraat: Kaapse Onderrig- en Leierskapinstituut, New Nooiensfonteinweg, Kuilsrivier geplaas word.

12. Die aansoekvorms is by hierdie minuut as Bylae B aangeheg.

13. Let asseblief daarop dat:

 • onvolledige of onleesbare aansoeke nie oorweeg sal word nie; en
 • geen faksaansoeke aanvaar sal word nie.
14. Aansoeke wat na die sluitingsdatum van 08 Desember 2017 ontvang word, sal nie oorweeg word nie.

15. Let asseblief op die volgende:

 • Die kursus van u keuse moet duidelik op die aansoekvorm gemeld word.
 • Gewaarmerkte afskrifte van u matrieksertifikaat, akademiese en/of professionele kwalifikasiesertifikaat/-sertifikate en identiteitsdokument moet saam met u aansoek ingegee word.
 • Die aansoek moet deur die aansoeker, sy/haar prinsipaal en die kringbestuurder geteken en onderskryf word (getekende aansoekvorm).
 • Sonder die onderskrywing van die prinsipaal en kringbestuurder, sal 'n aansoek as onvolledig beskou en gediskwalifiseer word.
16. Aansoeke sal geprioritiseer en aanbevelings sal na die Hoof van die Departement (HvD), via die Direktoraat: Kaapse Onderrig- en Leierskapinstituut, vir goedkeuring gestuur word.

17. Deur die ooreenkomsvorm (Bylae C) te voltooi, gaan die suksesvolle aansoekers 'n formele ooreenkoms met die WKOD aan om 'n jaar diens te lewer vir elke jaar waarvoor die beurs toegeken word, asook om aan die ander bepalings wat in die ooreenkoms uiteengesit word, te voldoen.

18. Maak asseblief seker dat die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle onderrigpersoneel by u skool gebring word.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:11:28

Bylae A: "2018 Bursaries available"  (grootte: 33 KB)
Bylae B: "Application for study bursary"  (grootte: 69 KB)
Bylae C: "Agreement for completion of course"  (grootte: 58 KB)